Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023,

 kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 13. dubna 2023 usneslo usnesením č. 44/2/2023 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky

1)   Předmětem této vyhlášky jsou:

 1. opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
 2. opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu1.

2)   Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za            účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu.

3)   Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon2.

 Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství

1)   Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 nacházejících se na území Městské památkové rezervace4 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších                    veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.

2)   Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení,          posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.

3)   Za žebrání se nepovažuje:

 1. vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5 – tzv. “poslední zvonění“;
 2. vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů6);
 3. vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7 a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.
Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu

1)   Doba nočního klidu se zkracuje8 na celém území města:

 1. na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;9
 2. na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.10

2)   Doba nočního klidu se zkracuje11:

 1. v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 15.9.2023 na 16.9.2023 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin a v noci z 16.9.2023 na 17.9.2023 na dobu od 4:00 hodin do 6:00 hodin,12
 2. na Mírovém náměstí v noci ze 25.6.2023 na 26.6.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;13
 3. na Střeleckém ostrově v noci z 25.8.2023 na 26.8.2023 a v noci z 26.8.2023 na 27.8.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;14
 4. na Střeleckém ostrově a ve Skateparku v noci z 19.5.2023 na 20.5.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;15
 5. na Lodním náměstí v noci z 12.8.2023 na 13.8.2023, v noci z 25.8.2023 na 26.8.2023 a v noci z 2.9.2023 na 3.9.2023 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin a v noci z 1.7.2023 na 2.7.2023 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;16
 6. na výstavišti Zahrada Čech v noci z 18.8.2023 na 19.8.2023 a v noci z 19.8.2023 na 20.8.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin,17
 7. na výstavišti Zahrada Čech v noci z 14.7.2023 na 15.7.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.18
 8. na výstavišti Zahrada Čech v noci z 22.7.2023 na 23.7.2023 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin a v noci z 23.7.2023 na 24.7.2023 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin,19
 9. na výstavišti Zahrada Čech v noci z 25.8.2023 na 26.8.2023 a v noci z 26.8.2023 na 27.8.2023 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.20
Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu, ze dne 21. 4. 2022.

 Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

..........................................

..........................................

Alena Rožcová

1. místostarostka

Ing. Radek Löwy

starosta

 1resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší

2§5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší      noční klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.“)

3ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a      to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)

4výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na            severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa                  železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)

5ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

6zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších               předpisů

7zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

8tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší

9Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku

10Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod.

11v případech, kdy se budou konat níže uvedené tradičních slavností a kulturní akce (dále jen „akce“)

12akce „VinobraníLitoměřice“

13akce „Velký letní koncert

14akce „Filmový festival 2023

15akce „Očko Black Tour“

16akce „Hudební léto 2023“

17akce „Death Coffee“

18akce „Koncert Chinaski“

19akce „Pouť na Zahradě Čech“

20akce „Den pro děti na Zahradě Čech vč. festivalu Incendio“

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

priloha-1-ozv-c_-1-2023

 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

priloha-2-ozv-c_-1-2023

 

Přílohy:

 OZV č. 1/2023 (.pdf)

 příloha 1 mapa (.pdf)

 příloha 2 mapa (.pdf)

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 1/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 18.4.2023
Sejmuto: 4.5.2023


Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 oznámení o vyhlášení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu