Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne 17.9. 2015 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Koeficient – daň ze stavebních pozemků

Pro výpočet sazby daně ze stavebních pozemků1) se stanoví dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé části města2) koeficient ve výši 2,5.

Článek 2
Koeficient – daň ze staveb a jednotek
  1. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písmeno a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí3) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí pro jednotlivé části města4) koeficient ve výši 2,5.
  2. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitých věcí5) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celém městě koeficient ve výši 1,5.
Článek 3
Místní koeficient

 Na území celého města se stanoví místní koeficient ve výši 2.6)

Článek 4
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 16. 9. 2014.

Článek 5
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

1) § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí
2) tj. Litoměřice - Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice
3) - budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů
- ostatní zdanitelné jednotky
4) tj. Litoměřice - Město, Předměstí, Za nemocnicí a Pokratice
5) - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů užívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám
- garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž
- zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy v nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívána k
1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
3. ostatním druhům podnikání
6) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů).

  Přílohy:

 OZV č.2/2015 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu