Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - referent/ka samosprávy komunitního plánování

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů a dle zákona č. 262/20065 Sb., zákoník, práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

Referent/ka samosprávy komunitního plánování

       s místem výkonu práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Obsah pracovní náplně:

 • odborný dohled nad procesem plánování sociálních služeb
 • monitoring činnosti neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, vytváření statistiky jejích činností a ostatní administrativní práce ve věci komunitního plánování sociálních služeb
 • spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují sociální služby ve městě
 • spolupodílí se na tvorbě, realizaci a hodnocení KPSS města
 • zapojování obcí, poskytovatelů a uživatelů do procesu komunitního plánování,
 • příprava podkladů pro jednání, jeho organizace a zajištění průběhu s různými typy aktérů
 • zajišťování informační kampaně,
 • spolupráce na monitoringu plnění předchozího plánu,
 • spolupráce při sběru podkladů pro analýzy, sběru dat pro potřeby plánování sociálních služeb
 • zpracování aktualizovaného plánu sociálních služeb pro ORP Litoměřice, akčního plánu, katalogu služeb,
 • zajištění spolupráce s krajským úřadem k tématu plánování sociálních služeb, spolupráce se všemi aktéry procesu plánování a zajištění jejich vzájemné informovanosti.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • aktivní samostatný přístup, dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti   
 • kreativita, sociální cítění, empatie
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Dále výhodou:

 • vzdělání v sociálních službách
 • zkušenost s přípravou strategických dokumentů a koordinací sociálních služeb
 • orientace v projektovém řízení

Nabízíme:

 • smysluplnou, samostatnou a pestrou práci v přátelském kolektivu
 • možnost dalšího rozvoje
 • navázání spolupráce s významnými aktéry v regionu
 • 5 dnů rekondičního volna

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis).           

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je 1.7.2023 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou – po dobu MD a RD. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu:

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 13.6. 2023 do 12,00 hodin.

 

Na obálce vyznačte:

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – komunitní plánování“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Ing. Pavel Richter

tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 26.5.2023 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA www.litomerice.cz

 VŘ ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu