Výběrové řízení - referent/ka vidimace, legalizace, Czech POINT

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

 

Referent/ka vidimace, legalizace, Czech POINT na správním odboru

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle § 4 odst. 1,2) zák. č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • zkouška podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

    

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.3.2020, možnost nástupu dohodou, pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 8. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 29.1.2020 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent/ka vidimace, legalizace, Czech POINT na správním odboru“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 09.01.2020 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU