Výběrové řízení - sociální pracovník

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

Sociální pracovník sociálně právní ochrany dětí

na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Litoměřice

 

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, studijní program - sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo nebo speciální pedagogika
 • vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obor sociální práce a sociální pedagogika, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociální práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, pečlivost, důslednost, samostatnost, spolehlivost a velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Dále výhodou:

 • znalost správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • praxe na úseku SPOD
 • zkouška odborné způsobilosti

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je od 1.11.2019 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 11. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 25.10. 2019 do 12,00 hodin.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor sociálních věcí a zdravotnictví“

 

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Mgr. Milan Čigáš

Tajemník

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 9.10.2019 VYVĚŠENÍM

NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

www.litomerice.cz

 

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU