Výběrové řízení - referent/ka pro stavební dozor stavebního úřadu

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

referent/ka pro stavební dozor stavebního úřadu

        s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Pekařská 2

 

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou
 • řidičský průkaz min. sk. „B“ – pro přímé využití při řízení referentských vozidel
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost právních předpisů na úseku územního plánování a stavebního řádu při výkonu územně a stavebně správní činnosti v rozsahu vymezeném obecně závaznými předpisy (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně jeho prováděcích vyhlášek)
 • přímá praxe na úseku výkonu územně a stavebně správní činnosti
  nebo praxe ve veřejné správě
 • praxe při provádění staveb
 • student/ka VŠ stavebního směru

Pracovní náplň:

 • dozor stavebního úřadu, rozhodování o přestupcích a správních deliktech, archiv stavebního úřadu

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.11.2019, případně dohodou, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 25.9.2019 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent pro stavební dozor stavebního úřadu“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl.13

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 9.9.2019 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU