Veřejná výzva na obsazení pozice: Referent/ka správy bytového hospodářství – vymáhání pohledávek

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo


Veřejná výzva

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice:

Referent/ka správy bytového hospodářství – vymáhání pohledávek

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

 

Charakteristika pracovní pozice:

Jedná se o pracovní pozici, jejíž hlavní pracovní náplní je zpracování podkladů pro vymáhání dlužných pohledávek (nedoplatků, penále a pokut) vzniklých neplacením nájemného a služeb souvisejících s uzavřeným nájemním či jiným smluvním vztahem.

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • aktivní přístup
 • ekonomické a právní povědomí
 • plné nasazení, samostatnost, spolehlivost,
 • dobrá znalost práce na PC

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia s uvedením odborných znalostí týkajících se činnosti, která je předmětem vyhlášení veřejné výzvy
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

    

Pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti, následně na hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Předpokládaný nástup na pracovní pozici: 1.10.2019, příp. dohodou

Platové zařazení: dohoda o pracovní činnosti 14.000 Kč na 0,5 pracovního úvazku (tj. max. 4 hod. denně), hlavní pracovní poměr dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 8.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 25.9.2019 do 12,00 hod.

 

Na obálce vyznačte :

“NEOTVÍRAT – Veřejná výzva – referent/ka bytového hospodářství – vymáhání pohledávek“

Přihláška a další požadované dokumenty k veřejné výzvě budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 13.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od veřejné výzvy odstoupit či ji zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve veřejné výzvě vzniknou.

 

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 9.9.2019 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU