Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - registr vozidel ODaSH

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

referent/ka dopravně správního oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel

 

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Topolčianská 447/1

 

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, spolehlivost, velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • znalost právních předpisů souvisejících s úsekem registrace vozidel (např. mj. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich apod.)
 • přímá praxe na úseku evidence vozidel
 • zvláštní odborná způsobilost v dotčené oblasti (osvědčení o vykonání zkoušky, tzv. ZOZ)

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče (popř. titul)
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále musí být přiloženy:

 • ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy apod.)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a zaměstnání, popř. studia, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k obsazované pozici
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je 1.12.2018 (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nemoci. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 22.11.18 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte:

 

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor dopravy a silničního hospodářství, registr vozidel, doba určitá za nemoc“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

   Mgr. Milan Čigáš

   tajemník MěÚ Litoměřice

 

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 6.11.2018 VYVĚŠENÍM

NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU