Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - registr řidičů ODaSH

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

referent/ka dopravně správního oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství – registr řidičů

 

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, spolehlivost,
 • velmi dobrá znalost práce na PC,
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.),

 

Dále výhodou:

 • znalost právních předpisů na úseku posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení, včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství, vedení správních řízení o námitkách do bodového systému atd. (např. mj. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, vyhláška MDaS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich apod.).
 • přímá praxe na úseku evidence řidičů
 • psaní na klávesnici všemi deseti prsty

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče (popř. titul)
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále musí být přiloženy:

 • ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy apod.)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a zaměstnání, popř. studia, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k obsazované pozici
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je 01.12.2018, nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 8. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a nejpozději do 22.11.2018 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte:

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor dopravy a silničního hospodářství, referent/ka registru řidičů, doba neurčitá “

 

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl. 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

   Mgr. Milan Čigáš

   tajemník MěÚ Litoměřice

 

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 6.11.2018 VYVĚŠENÍM

NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU