Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výběrové řízení - silniční technik ODaSH

MĚSTO LITOMĚŘICE
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník MěÚ Litoměřice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice:

referent/ka - silniční technik odboru dopravy a sil. hospodářství

 

s výkonem práce na Městském úřadě Litoměřice, Topolčianská 447/1

 

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou – předpoklad ke studiu na VŠ
 • dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, velmi dobrá znalost práce na PC
 • splnění předpokladů dle ust. § 4 odst. 1, 2 zákona č. 312/2002 Sb., (občan ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům atd.)

Dále výhodou:

 • praxe ve veřejné správě
 • znalost právních předpisů na úseku výkonu silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, nebo přestupkových agend na úseku dopravy (např. mj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, prováděcí vyhlášky, TP a ČSN související s problematikou dopravy a pozemních komunikací)
 • přímá praxe na úseku výkonu silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, nebo přestupkových agend na úseku dopravy
 • odborná způsobilost v dotčené oblasti „silničního hospodářství“ (tzv. ZOZ)

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

K přihlášce dále přiložte:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost (např. zvláštní odborná způsobilost, kurzy)
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

     

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je 01.12.2018 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – třída 9. 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na sekretariát Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 1. patro, Litoměřice, případně zašlete na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 22.11.2018 do 12.00 hodin.

 

Na obálce vyznačte :

 

“NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor dopravy a silničního hospodářství -silniční technik“

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, čl 13.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Mgr. Milan Čigáš

tajemník MěÚ Litoměřice

 

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 6.11.2018 VYVĚŠENÍM

NA ÚŘEDNÍ DESCE A UMÍSTĚNÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

www.litomerice.cz

  Verze ke stažení (.pdf)

NAHORU