Návrh Změny č. 1 ÚP Mlékojedy

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mlékojedy

V souladu s veřejnou vyhláškou  do 21. 10. 2019 (včetně) mohou proti projednávanému návrhu územního plánu podle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, podat námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

V termínu do 21. 10. 2019 (včetně) může každý podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží!

Vyvěšeno : 30.08.2019
Sejmuto: 21.10.2019

Zpracovala: Ivana Pettingerová
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

 Přílohy:
 Dokumentace:
Srovnávací text (.PDF)

 Výkres základního členění území (.PDF)
 Hlavní výkres (.PDF)

 Koordinační výkres (.PDF)
 Výkres předpokládaných záborů ZPF (.PDF)

NAHORU