Územní plán Litoměřice

Územní plán Litoměřice včetně jeho změn 

Zastupitelstvo Města Litoměřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písmene y) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydalo Územní plán Litoměřice a jeho změnu č.1 a změnu č.2. Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti dne 13. listopadu 2009. Změna č.1 Územního plánu nabyla účinnosti dne 18. ledna 2011 a změna č.2 pak 5. února 2015. 

V souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tímto sdělujeme, že do této územně plánovací dokumentace je možné nahlédnout na těchto místech:

  • Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje – úřad územního plánování,
  • Městský úřad Litoměřice – stavební úřad
  • Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu.

Územně plánovací dokumentace jsou také vystaveny na webové adrese pořizovatele: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany.

 

Územní plán a jeho změny

Údaje o územním plánu a jeho změnách

 
NAHORU