Územně analytické podklady ORP Litoměřice

Územně analytické podklady ORP Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, Úřad územního plánování v souladu s ustanovením § 27, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně anylytických podkladech, pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod.

Územně analytické podklady pořizované MěÚ Litoměřice Úřadem územního plánování obsahují:

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
  • rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující:
  1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
  2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, k ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

 

V souladu s ustanovením § 28 a § 29 stavebního zákona MěÚ Litoměřice na konci roku 2016 pořídil 4. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Litoměřice.

  Dokumentace (aktualizováno k 15.2.2017):

  Rozbor udržitelného rozvoje území (.PDF)

 

Přílohy:

  A Tematické kartogramy (.PDF)

 

  B1 Výkres hodnot území (.PDF)

  B1 Výkres hodnot území - LEGENDA (.PDF)

  B2 Výkres limitů využití území (.PDF)

  B2 Výkres limitů využití území - LEGENDA 1/2 (.PDF)

  B2 Výkres limitů využití území - LEGENDA 2/2 (.PDF)

  B3 Výkres záměrů na provedení změn v území (.PDF)

  B3 Výkres záměrů na provedení změn v území - LEGENDA (.PDF)

  B4 Problémový výkres (.PDF)

  B4 Problémový výkres - LEGENDA (.PDF)

  B Klad listů (.PDF)

 

  C1 Rozbor udržitelného rozvoje území - rozbory jednotlivých obcí (.PDF)

  C2 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (.ZIP)

 

  Doklad o projednání ÚAP (.ZIP)

 

Vyvěsil: Miroslav Kopecký

NAHORU