2. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 11.4.2019

ZÁPIS
2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11. 4. 2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 25, od 16.40h 26 (pro schválení je potřeba 14 hlasů) Omluven: A.Stibal (přišel v 16.40h), Ing. Matys

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Adámek, Mgr. Hermann

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Červín, R. Kozák, Ing. Douša

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Ing. Elman, MUDr. Štěrba

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 1. jednání ZM dne 7. 2. 2019 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 7.2.2019:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet byl zveřejněn na webu města
Ing. Lončák, MBA
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána a finanční prostředky odeslány
Ing. Zalabáková
3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
SPLNĚNO: VPS o poskytnutí dotace podepsány a dotace vyplaceny
4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO: dne 14. 2. 2019 podepsána VPS o poskytnutí dotace
5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč.
SPLNĚNO: dne 13. 2. 2019 odeslány VPS o poskytnutí dotace žadatelům k podpisu
Mgr. Krejza, Ing. Křížová
6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO: podán návrh na vklad do katastru
7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
NESPLNĚNO: bod byl stažen z programu, bude předložen ZM dne 11.4.2019
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková,MBA
8. Sdružení energetických manažerů měst a obcí – změna právní formy
PLNĚNO: v dubnu bude ustavující schůze SEMMO jako spolku
starosta, Ing. Klusák Ph.D.
9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
SPLNĚNO
starosta
10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
SPLNĚNO
11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
PLNĚNO
Mgr. Adámek
12. Volba soudních přísedících
SPLNĚNO: oznámeno předsedovi soudu
starosta, Bc. Skoková
13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
PLNĚNO: pravidla vyvěšena na webu Zdravého města, zajištěna medializace, příjem žádostí byl ukončen 29.3.2019
Mgr. Hermann, Mgr. Vodičková
14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018
SPLNĚNO
tajemník

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na výsluní a Sadová
Prodej bude projednán v ZM 13.06.2019 z důvodu vypracování GP, více kupujících
16. Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast.plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
Prodej bude projednán v ZM dne 11.04.2019
17. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 11.04.2019
18. Adresný prodej BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
V řešení, nabídka ke koupi BJ zaslána nájemníkovi

Prodeje:
19. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
20. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
SPLNĚNO
21. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha - zeleň) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
24. Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
PLNĚNO: nová žádost - bude projednáno v ZM dne 11.04.2019
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Mgr. Panaš navrhl doplnění bodů:
Bod 41:
Pověření Kontrolního výboru provedením kontroly zakázek pro společnost Gold Media s.r.o.
Bod 42:
Schválení ankety k městské nemocnici

Pro 13 proti 1 zdrželo se 11 nehlasovalo 0
Body do programu nebyly doplněny.

 

V. Hlasování o programu:

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4.2019
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
5. Program Regenerace MPR 2019 Mgr. Krejza, Ing. Křížová
6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“:
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o.
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů akce
8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Fond ohrožených dětí Klokánek a Diecézní charita)
11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce a přijetí nadačního příspěvku
13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
14. Schválení dohody o splátkách dluhu
15. Prominutí příslušenství dluhu
16. Dohoda o splátkách dluhu
17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
19. Pojmenování městské tržnice
20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM

Majetkové záležitosti:
Záměry:
21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196/52 v k.ú. Pokratice
23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice
25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
36. Prodej pozemku parc.č. 610/1, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.
VIII. Informace
IX. Interpelace
X. Diskuze
XI. Závěr

Pro 24 proti 1 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Mgr. Krejza navrhl předřazení bodu VII. na začátek programu:

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.
Komentář: Mgr. Krejza, JUDr. Svobodová
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Lončák, MBA, MUDr. Jenček, Tomáš Sarnovsky, Ing. Kocánek, Ing. Hrkal, Mgr. Chlupáč, Alena Rožcová (zaměstnanec nemocnice), Monika Jarošová (poslankyně SPD), PhDr. Simerská, PhDr.Hrbek, L.Pařízek,
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

VI. Body jednání:

V 17.30h odešel Mgr. Krejza (25 členů ZM)

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019
Komentář: Ing. Lončák, MBA Diskuze: Ing. Kocánek, Ing. Hrkal, Ing. Zalabáková
(odkaz na videozáznam: ZDE)
Mgr. Klupák nahlásil vztah k projednávanému bodu.

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019 (viz příloha orig. zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření odboru školství, kultury, sportu a památkové péče – výdaj pro ZŠ Na Valech.
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru školství, kultury sportu a památkové péče – výdaj pro ZŠ Na Valech – částka 440 tis. Kč rozdělena na investiční a neinvestiční příspěvek (viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1

 

2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM a na základě doporučení RM ze dne 25. 3. 2019 přidělení dotací v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

V 17.41 h se vrátil Mgr. Krejza (26 členů ZM)

4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Adámek, L.Wünsch, Ing. Löwy, Ing. Kocánek (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč BIO ILLUSION s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem "Název jsem zapomněl", které proběhne v Litoměřicích a blízkém okolí
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 2 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

5. Program Regenerace MPR 2019

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2019 ve výši 2.665.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 303.000,- Kč podle předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
Diskuze: PhDr. Simerská, Mgr. Krejza, Ing. Křížová (odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Kocánek podal protinávrh – doplnění části b) o „a to pouze v případě získání příslibu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj“

ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy 1/2019/117D082, DT2 Revitalizace a rekonstrukce na financování projektu "Regenerace budovy VUSS pro nepodnikatelské využití – ZUŠ Litoměřice"
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce, a to pouze v případě získání příslibu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0
Protinávrh byl schválen

 

7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“

ZM schvaluje projekt „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích:
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích,
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4, IČO: 29062942,
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů akce.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Hrkal, L.Pošík, PhDr. Hrbek (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
Diskuze: Ing. Hrkal (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění chodu Akademie umění III. věku
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Základní uměleckou školou Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 17.58h odešel Ing. Hrkal (25 členů ZM)

10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Fond ohrožených dětí Klokánek a Diecézní charita)

ZM schvaluje poskytnutí individuálních dotací následujícím službám. ZM zároveň schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související s touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.
c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

V 18.01h se vrátil Ing. Hrkal (26 členů ZM)

MUDr. Vysoudil, MBA navrhl nečíst nahlas usnesení, přítomní souhlasili

 

11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
Diskuze: Ing. Kocánek, Ing. Bc. Jurková (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1
b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce a přijetí nadačního příspěvku

a) ZM schvaluje
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje
přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511 na projekt Prohlubující kurz Bazální stimulace, pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 

ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu L. V., Litoměřice a paní P.V., oba bytem Litoměřice.

Hlasováním
Pro 6 proti 7 zdrželo se 13 nehlasovalo 0
nebyl návrh přijat

Diskuze: Mgr. Härting. Bc. Skoková, Mgr. Chlupáč (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

14. Schválení dohody o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro manžele pana P. K. a paní B. K., oba bytem Litoměřice, na částku 36.874,- Kč. Výše splátky činí 1.025,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Prominutí příslušenství dluhu

ZM schvaluje prominutí úroku a poplatku z prodlení ve výši 40 % z částky 20.295,00 Kč (tedy 8.118,00 Kč), pro paní J. J., bytem Litoměřice.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Dohoda o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro spolunájemce paní J. Č. a pana V. S., oba bytem Litoměřice, na částku 38.817,00 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
Diskuze: Mgr. Panaš (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 ve výši 100.000 Kč na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
Komentář: Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč (odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Mgr. Panaše:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zkracuje doba nočního klidu a zrušuje se vyhláška č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním
Pro 9 proti 3 zdrželo se 14 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat

 

Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu a zrušuje se vyhláška č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

19. Pojmenování městské tržnice
Komentář: PhDr. Hrbek (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje, aby nově upravená městská tržnice, umístěná mezi ulicemi 5. května a Novobranská, byla pojmenována po významném občanovi města Litoměřice Felixi Holzmannovi, jako „Tržnice Felixe Holzmanna“.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM

a) ZM bere na vědomí rezignaci Davida Šikuly na členství ve Finančním výboru při ZM
b) ZM volí Mgr. Tomáše Vytlačila členem Finančního výboru při ZM

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Majetkové záležitosti:
Komentář: MUDr. Štěrba (odkaz na videozáznam: ZDE)

V 18.15h odešel MUDr.Jenček (25 členů ZM)

Záměry:
21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 – 46 na městském hřbitově.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196/52 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196/52 o výměře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice, panu J. F. a paní J. F., oba bytem Litoměřice.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1

 

23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 1

 

24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) o výměře cca 235 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 191/14, 191/18, 306/6, 306/33 a 306/51 v k.ú. Mlékojedy do vlastnictví obce Mlékojedy.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 657/68 o výměře 36 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

V 18.21h se vrátil MUDr. Jenček (26 členů ZM)

28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Svobodné základní škole, o.p.s., č.p. 115, 412 01 Třebušín, IČO: 02562707.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Prodeje:
29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, manželům Ing. Petru Dvořákovi, nar. 20.12.1972 a Hedvice Dvořákové, nar. 12.06.1974, bytem V Zahradách 383/2, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 725.900 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91.200 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 826/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.600 Kč do spoluvlastnictví takto: Podíl o velikosti 1634/20000 panu Ladislavu Chládkovi, nar. 25.6.1946, bytem Dlouhá 541, Litoměřice, podíl o velikosti 6227/10000 manželům panu J.H. a paní D.H., oba bytem Litoměřice, podíl o velikosti 2139/10000 manželům panu Z.K. paní J.K., oba bytem Litoměřice a podíl o velikosti 1634/20000 paní L.T., bytem Praha 6. Kupující jsou povinni uhradit uvedenou kupní cenu a náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.235 Kč, geometrického plánu ve výši 6.050 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Trnovany, od obce Trnovany, Trnovany 37, Litoměřice, IČO: 00556220.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)

ZM částečně revokuje usnesení č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 a schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice, od společnosti Penny Market s.r.o, Počernická 257, Radonice, IČO: 64945880.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice

ZM revokuje usnesení č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 a schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní V.Č., bytem Litoměřice, za kupní cenu ve výši 1.140.000,- Kč. Kupní cenu je kupující povinna uhradit nejpozději do 30.04.2019. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniká.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 18.03.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

36. Prodej pozemku parc.č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 610/1 o výměře 391 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2253 (občanská vybavenost) v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve výši 3.100.000,- Kč společnosti MORTON PLUS s.r.o., Dobřichovická 741, 252 28 Černošice, IČO: 24161322. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 1.100.000,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to nejpozději do 30.06.2019, druhá splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2020 a třetí splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2021.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 826/1,826/2 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4692-685/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.818 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4686-189/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav přípojky NN k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4422-18/2016 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11.552 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající ve strpění umístěné stavby zakrytého profilu vodního toku, Pokratického potoka, na pozemcích parc.č. 33, 293/3, 442/1, 450/6, 685/19, 764,1267/15, 1268/19, 1321/11, 1321/12, 1321/14, 1321/17, 1321/18, 2018/1, 2018/7, 2115/7, 2115/8, 2693/1, 2701/2, 3295/2, 3295/6, 3295/7, 3408/34, 3408/53, 5526/1, 5526/2, 443/1, 443/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu vymezení podle GP 2675-29/2002, 2657-29/2002 a práva stezky a cesty za účelem provozu, kontroly, údržby a opravy stavby, ve prospěch oprávněného Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988, za jednorázovou úhradu ve výši 148.950 Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VIII. Informace

Ing. Hrkal
- pozval na Přehlídku pohybových skladeb, která se bude konat 25.5.2019 od 12 hodin u ZŠ U Stadionu

Mgr. Panaš
- informoval o možnosti podepsat petici 3 senátorů, která apeluje na to, aby vybrané peníze z emisních povolenek byly investovány zpět do regionů na zlepšení životního prostředí

Mgr. Hermann
- poděkoval garantům jednotlivých oblastí při obhajobě kategorie A

L.Wünsch
- pozval na Tržnici Zahrady Čech, která se koná od 10. do 14. dubna 2019

Ing. Bc.Břeňová
- pozvala na slavnostní zahájení letošní turistické sezóny, které se uskuteční v areálu modernizované tržnice v ulici 5. května v pátek 26. dubna od 14.30 hodin. Během dopoledne se konají letošní první farmářské trhy.

 

IX. Interpelace
Mgr. Panaš podal písemnou interpelaci k Nemocnici Litoměřice a.s.

 

X. Diskuze
Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, Mgr. Čigáš (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

 

XI. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 18:40 hod.
Příští zasedání se koná dne 13.6.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

……………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

……………………………………….………………………..
Ing. Ivo Elman a MUDr. Ondřej Štěrba
ověřovatelé zápisu

 

 

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 17.4.2019

 

Přílohy:
Interpelace (.pdf)

Podklady k jednání (.pdf)

 

NAHORU