2. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 11.4.2019

USNESENÍ
V Ý P I S
2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 11.4.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 26

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 2. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

28/2/2019
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019
a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019 (viz příloha orig. zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření odboru školství, kultury, sportu a památkové péče – výdaj pro ZŠ Na Valech.
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření odboru školství, kultury sportu a památkové péče – výdaj pro ZŠ Na Valech – částka 440 tis. Kč rozdělena na investiční a neinvestiční příspěvek (viz příloha orig. zápisu).

 

29/2/2019
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2019
Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM a na základě doporučení RM ze dne 25. 3. 2019 přidělení dotací v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

31/2/2019
Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč BIO ILLUSION s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem "Název jsem zapomněl", které proběhne v Litoměřicích a blízkém okolí
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

32/2/2019
Program Regenerace MPR 2019
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2019 ve výši 2.665.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 303.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

33/2/2019
Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy 1/2019/117D082, DT2 Revitalizace a rekonstrukce na financování projektu "Regenerace budovy VUSS pro nepodnikatelské využití – ZUŠ Litoměřice"
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce, a to pouze v případě získání příslibu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

 

34/2/2019
Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“
ZM schvaluje projekt „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích:
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích,
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4, IČO: 29062942,
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů akce.

 

35/2/2019
Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice.

 

36/2/2019
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
ZM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění chodu Akademie umění III. věku
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Základní uměleckou školou Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

37/2/2019
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Fond ohrožených dětí Klokánek a Diecézní charita)
ZM schvaluje poskytnutí individuálních dotací následujícím službám. ZM zároveň schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související s touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.
c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

 

38/2/2019
Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1
b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

39/2/2019
Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce a přijetí nadačního příspěvku
a) ZM schvaluje
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje
přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511 na projekt Prohlubující kurz Bazální stimulace, pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

40/2/2019
Schválení dohody o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana P. K. a paní B. K., oba bytem Litoměřice, na částku 36.874,- Kč. Výše splátky činí 1.025,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

41/2/2019
Prominutí příslušenství dluhu
ZM schvaluje prominutí úroku a poplatku z prodlení ve výši 40 % z částky 20.295,00 Kč (tedy 8.118,00 Kč), pro paní J. J., bytem Litoměřice.

 

42/2/2019
Dohoda o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro spolunájemce paní J. Č. a pana V. S., oba bytem Litoměřice, na částku 38.817,00 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

43/2/2019
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 ve výši 100.000 Kč na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

44/2/2019
Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu a zrušuje se vyhláška č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

45/2/2019
Pojmenování městské tržnice
ZM schvaluje, aby nově upravená městská tržnice, umístěná mezi ulicemi 5. května a Novobranská, byla pojmenována po významném občanovi města Litoměřice Felixi Holzmannovi, jako „Tržnice Felixe Holzmanna“.

 

46/2/2019
Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM
a) ZM bere na vědomí rezignaci Davida Šikuly na členství ve Finančním výboru při ZM
b) ZM volí Mgr. Tomáše Vytlačila členem Finančního výboru při ZM

 

47/2/2019
Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 – 46 na městském hřbitově.

 

48/2/2019
Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196/52 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná), 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196/52 o výměře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice, panu J. F. a paní J. F., oba bytem Litoměřice.

 

49/2/2019
Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/7 o výměře 587 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) a pozemku parc. č. 4008/8 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701.

 

50/2/2019
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) o výměře cca 235 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán).

 

51/2/2019
Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště.

 

52/2/2019
Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 191/14, 191/18, 306/6, 306/33 a 306/51 v k.ú. Mlékojedy do vlastnictví obce Mlékojedy.

 

53/2/2019
Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 657/68 o výměře 36 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

54/2/2019
Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice, Svobodné základní škole, o.p.s., č.p. 115, 412 01 Třebušín, IČO: 02562707.

 

55/2/2019
Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice, manželům Ing. P. D. a paní H. D., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 725.900 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.235 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

56/2/2019
Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91.200 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 3.630 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

57/2/2019
Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 826/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.600 Kč do spoluvlastnictví takto: Podíl o velikosti 1634/20000 panu L. Ch., bytem Litoměřice, podíl o velikosti 6227/10000 panu J. H. a paní D.H., oba bytem Litoměřice, podíl o velikosti 2139/10000 panu Z.K. a paní J. K., oba bytem Litoměřice a podíl o velikosti 1634/20000 paní L. T., bytem Praha 6. Kupující jsou povinni uhradit uvedenou kupní cenu a náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.235 Kč, geometrického plánu ve výši 6.050 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

58/2/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Trnovany, od obce Trnovany, Trnovany 37, Litoměřice, IČO: 00556220.

 

59/2/2019
Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
ZM částečně revokuje usnesení č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 a schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší nacházející se na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice, od společnosti Penny Market s.r.o, Počernická 257, Radonice, IČO: 64945880.

 

60/2/2019
Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
ZM revokuje usnesení č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 a schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní V. Č., bytem Litoměřice za kupní cenu ve výši 1.140.000,- Kč. Kupní cenu je kupující povinna uhradit nejpozději do 30.04.2019. Pokud kupní cena nebude uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniká.

 

61/2/2019
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 18.03.2019 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

62/2/2019
Prodej pozemku parc.č. 610/1, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 610/1 o výměře 391 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2253 (občanská vybavenost) v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve výši 3.100.000,- Kč společnosti MORTON PLUS s.r.o., Dobřichovická 741, 252 28 Černošice, IČO: 24161322. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 1.100.000,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to nejpozději do 30.06.2019, druhá splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2020 a třetí splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.06.2021.

 

63/2/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 826/1,826/2 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4692-685/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.818 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

64/2/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4686-189/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

65/2/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav přípojky NN k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4422-18/2016 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11.552 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

66/2/2019
Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající ve strpění umístěné stavby zakrytého profilu vodního toku, Pokratického potoka, na pozemcích parc.č. 33, 293/3, 442/1, 450/6, 685/19, 764,1267/15, 1268/19, 1321/11, 1321/12, 1321/14, 1321/17, 1321/18, 2018/1, 2018/7, 2115/7, 2115/8, 2693/1, 2701/2, 3295/2, 3295/6, 3295/7, 3408/34, 3408/53, 5526/1, 5526/2, 443/1, 443/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu vymezení podle GP 2675-29/2002, 2657-29/2002 a práva stezky a cesty za účelem provozu, kontroly, údržby a opravy stavby, ve prospěch oprávněného Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988, za jednorázovou úhradu ve výši 148.950 Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 
Lukas Wünsch
2.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 17.4.2019

 

NAHORU