1. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.2.2019

USNESENÍ
VÝPIS

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7.2.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 1. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

1/1/2019
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2019
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2019.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

3/1/2019
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
a) ZM schvaluje předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se zapracováním připomínky Ing. Hrkala (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

4/1/2019
Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání euroligového mezinárodního turnaje v kategorii U14, který se bude konat v termínu 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu).

 

5/1/2019
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč
a) ZM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

6/1/2019
Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice.

 

7/1/2019
Sdružení energetických manažerů měst a obcí – změna právní formy
a) ZM ruší dobrovolný svazek obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
b) ZM schvaluje založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a zároveň schvaluje stanovy spolku (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje jmenování zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice, konkrétně Mgr. Ladislava Chlupáče jako člena valného shromáždění a Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D. - člena předsednictva.

 

8/1/2019
Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
ZM nominuje zastupitele města Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2019-2021, která se koná 20.3.2019 v Liberci na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR.

 

9/1/2019
Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

10/1/2019
Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

11/1/2019
Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let:
- paní L.M., bytem Litoměřice,
- paní M.V., bytem Litoměřice.

 

12/1/2019
Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

13/1/2019
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2019
Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na Výsluní a Sadová
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě ulic Sadová, Na Výsluní a Škrétova z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města Litoměřice, které užívají vlastníci sousedních pozemků, a to za cenu smluvní ve výši 100 Kč/m2 (nutný GP).

 

15/1/2019
Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast. plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

 

16/1/2019
Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

17/1/2019
Adresný záměr prodeje BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 986/44, vymezené v budově č.p. 986, stojící na pozemku parc. č. 1343 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2229 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6186/421671 na společných částech domu č.p. 986 a pozemku parc. č. 1343 v k.ú. Litoměřice.

 

18/1/2019
Prodej pozemku parc. č. 2490/18, 2490/22, 2490/26, 2490/29 a 2490/33 vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-komunikace v k.ú. Litoměřice, Ústeckému kraji, IČO: 7089156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 68.400 Kč stanovenou dle zákona č. 157/2000 Sb. a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

19/1/2019
Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evid.č.467 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.190 Kč + 21 % DPH, panu P.L., bytem Litoměřice.

 

20/1/2019
Prodej pozemku parc.č. 1313/118 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice, Diecézní charitě Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice, za cenu smluvní 23.800 Kč + 21 % DPH, náklady na vypracování znaleckého posudku 3.630 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, a to z toho důvodu, že se jedná o neziskovou organizaci, která vykonává veřejně prospěšnou činnost – poskytování sociálních služeb občanům města.

 

21/1/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha – zeleň) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje smlouvu č. 6691/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

22/1/2019
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje smlouvu č. 7553/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

23/1/2019
Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní V.Č., bytem Litoměřice. V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., sjednána doložka o výhradě vlastnického práva. Kupní cena ve výši 1.200.000,- Kč bude uhrazena ve třech rovnoměrných splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 31.03.2019, druhá splátka do 31.03.2020 a třetí splátka do 31.03.2021.

 

24/1/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12, 5251/71 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4680-164/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.180 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

25/1/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020, 3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040,3064 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4656-24//2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.022 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

26/1/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4676-337/2018, ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 278/4 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.063 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé Ing. J.P., a paní J.P., bytem Litoměřice.

 

27/1/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4071/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4691-152/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 11.2.2019

 

NAHORU