1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.2.2019

ZÁPIS

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7.2.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 27 (pro schválení je potřeba 14 hlasů) Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení
Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
PhDr. Filip Hrbek, Ing. Josef Douša, Mgr. Petr Panaš

 

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Petr Hermann, Aleš Stibal, Jaroslav Růžička

Pro 24 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek

Pro 25 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Šimková

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 02. jednání ZM ze dne 6.12.2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů ze 02. jednání ZM konaného dne 6.12.2018:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
2. Návrh rozpočtu města na rok 2019
SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na webu města
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020–2021
SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na webu města
4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu SPLNĚNO
5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“:
a) Podání žádosti o dotaci z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017–2024, podprogramu 133 D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce
SPLNĚNO – podána žádost o dotaci
6. Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“:
a) Podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce
SPLNĚNO – podána žádost o dotaci

7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023
SPLNĚNO – zveřejněno na webových stránkách města dne 2. 1.2019
8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO – dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 k VPS o poskytnutí dotace
13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
SPLNĚNO – Smlouvu s datem 11. 12. 2018 podepsaly obě strany a zveřejněna v registru smluv byla dne 17. 12. 2018
14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) Pořízení sanitního vozu
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána
15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019 PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019 PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
17. Prominutí smluvní pokuty
SPLNĚNO – dohoda podepsána, hrazeno splátkami
18. Prominutí smluvní pokuty
SPLNĚNO – dohoda podepsána, uhrazeno
19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
SPLNĚNO
20. Volba soudního přísedícího
SPLNĚNO – oznámeno předsedovi soudu
21. Doplnění zástupce města v SONO SPLNĚNO
22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici SPLNĚNO

Majetkové záležitosti:
Záměry:
23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18,  2490/22, 2490/26, 2490/29 a 2490/33 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evid.č.467 na městském hřbitově
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
SPLNĚNO – odpovězeno žadateli a podána žádost na Obec Trnovany
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 a části parc.č. 5030/1 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM
SPLNĚNO

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
SPLNĚNO
29. Prodej pozemku parc.č. 769/22 a 1831/2 v k.ú. Kamýk
SPLNĚNO
30. Prodej pozemků parc.č. 25863/139 v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
SPLNĚNO
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018
SPLNĚNO
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Žádný příspěvek

 

V. Hlasování o programu:

ZM schvaluje program na dnešní jednání Zastupitelstva města konaného dne 7.2.2019 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč.
6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
8. Sdružení energetických manažerů měst a obcí – změna právní formy
9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
12. Volba soudních přísedících
13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na Výsluní a Sadová
16. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
17. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
18 Adresný záměr prodeje BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
19. Prodej pozemku parc. č. 2490/18, 2490/22, 2490/26, 2490/29 a 2490/33 vše v k.ú. Litoměřice
20. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evid.č.467 na městském hřbitově
21. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 v k.ú. Litoměřice
22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
24. Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
Komentář: Ing. Lončák, MBA (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
Komentář Lukas Wünsch
Diskuze: Tomáš Sarnovsky, p. Jirman
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2019.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

Mgr. Červín a Ing. Hrkal nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 3.


3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
Diskuze: Mgr. Červín, Ing. Hrkal, Ing. Křížová
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se zapracováním připomínky Ing. Hrkala (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
Diskuze: Ing. Kocánek, Mgr. Červín
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Kocánka:
a) ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání euroligového mezinárodního turnaje v kategorii U14, který se bude konat v termínu 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu).

Pro 13 proti 2 zdrželo se 12 nehlasovalo 0
Protinávrh Ing. Kocánka nebyl přijat:

 

Původní návrh:
a) ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání euroligového mezinárodního turnaje v kategorii U14, který se bude konat v termínu 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč

a) ZM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha č.1 orig. zápisu).

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č.2 orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
Diskuze: Ing. Hrkal, Mgr. Červín
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice.

Pro 16 proti 9 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Hrkal, Mgr. Červín, Ing. Kolbaba OÚRM (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM stahuje bod z jednání.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

8. Sdružení energetických manažerů měst a obcí – změna právní formy
a) ZM ruší dobrovolný svazek obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
b) ZM schvaluje založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a zároveň schvaluje stanovy spolku (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje jmenování zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice, konkrétně Mgr. Ladislava Chlupáče jako člena valného shromáždění a Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D. - člena předsednictva.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
ZM nominuje zastupitele města Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2019-2021, která se koná 20.3.2019 v Liberci na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let:
- paní L.M. bytem Litoměřice,
- paní M.V. bytem Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

V 16:50 hod. odešel Ing. Kocánek - 26 členů ZM

 

13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
Komentář: Mgr. Hermann
Diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Lončák, MBA, Mgr. Hermann, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Kocánek)

 

14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Kocánek)

 

Majetkové záležitosti: komentář: MUDr. Štěrba
Záměry:

 

MUDr. Jenček nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 15, nebude hlasovat.
15. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na Výsluní a Sadová
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě ulic Sadová, Na Výsluní a Škrétova z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města Litoměřice, které užívají vlastníci sousedních pozemků, a to za cenu smluvní ve výši 100 Kč/m2 (nutný GP).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Ing. Kocánek, MUDr. Jenček)

V 16:56 hod. odešel MUDr. Jenček - 25 členů ZM

 

16. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast. plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Ing. Kocánek, MUDr. Jenček)

 

17. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Ing. Kocánek, MUDr. Jenček)

 

18. Adresný záměr prodeje BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 986/44, vymezené v budově č.p. 986, stojící na pozemku parc. č. 1343 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2229 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6186/421671 na společných částech domu č.p. 986 a pozemku parc. č. 1343 v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Ing. Kocánek, MUDr. Jenček)

 

V 17:01 hod. přišel Ing. Kocánek a MUDr. Jenček - 27 členů ZM

Prodeje:

19. Prodej pozemku parc. č. 2490/18, 2490/22, 2490/26, 2490/29 a 2490/33 vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-komunikace v k.ú. Litoměřice, Ústeckému kraji, IČO: 7089156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 68.400 Kč stanovenou dle zákona č. 157/2000 Sb. a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 26 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

20. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evid.č. 467 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.190 Kč + 21 % DPH, panu P.L., bytem Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

21. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice, Diecézní charitě Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice, za cenu smluvní 23.800 Kč + 21 % DPH, náklady na vypracování znaleckého posudku 3.630 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, a to z toho důvodu, že se jedná o neziskovou organizaci, která vykonává veřejně prospěšnou činnost – poskytování sociálních služeb občanům města.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje smlouvu č. 6691/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
ZM schvaluje smlouvu č. 7553/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

24. Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní V.Č., bytem Litoměřice. V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., sjednána doložka o výhradě vlastnického práva. Kupní cena ve výši 1.200.000,- Kč bude uhrazena ve třech rovnoměrných splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 31.03.2019, druhá splátka do 31.03.2020 a třetí splátka do 31.03.2021.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12, 5251/71 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4680-164/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.180 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040,3064 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4656-24//2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.022 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4676-337/2018, ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 278/4 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.063 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé Ing. J.P. a paní J.P., bytem Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4071/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4691-152/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace:

Mgr. Hermann – informoval o konání pracovního zasedání ZM dne 14.3.2019 na hradě, kde budou zastupitelé seznámeni s Místní agendou 21.

starosta – informoval o podepsání smlouvy s dopravcem Autobusy Karlovy Vary a.s. o poskytování městské hromadné dopravy v plném rozsahu od 1.7.2019. Dosavadní provozovatel autobusové dopravy BusLine a.s. vypověděl městu smlouvu na konci ledna tohoto roku, a proto město muselo urychleně řešit problém, jak zajistit provoz linek v mezidobí od února do konce června 2019. Budoucí dopravce nabídl pomoc, avšak jako ostatní provozovatelé autobusové dopravy, řeší problém s nedostatkem řidičů. Starosta požádal přítomné o podání informace o řidiči, který by měl licenci na autobusovou dopravu a byl by ochoten v této situaci vypomoci. Starosta poděkoval vedoucímu odboru dopravy Bc. Jakubovi za zajištění řešení v poskytování MHD.

 

VIII. Interpelace:
Žádný příspěvek

 

IX. Diskuze:
T. Sarnovský, Mgr. Petr Panaš, Mgr. Krejza (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:20 hod.
Příští zasedání se koná dne 11.4.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

……………………………………….………………………..
Tomáš Sarnovsky a Jiří Skřivánek
ověřovatelé zápisu

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 11.2.2019

 

 Přílohy:
podklady k jednání (.pdf)

NAHORU