2. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.12.2018

ZÁPIS
2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 12. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 27      (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč.
V úvodu Mgr. Chlupáč upozornil, že je z jednání pořizován zvukový a obrazový záznam.

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Kubec, Ing. Kocánek, J. Skřivánek

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Červín, Ing. Hrkal, MUDr. Jenček

Pro 25 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Mgr. Klupák, Mgr. Hošek

Pro 25 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání

Vzhledem k tomu, že k zápisům z 5. jednání ZM ze dne 13. 9. 2018 a z 1. ustavujícího jednání ZM ze dne 1.11.2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta oba zápisy za schválené.

 

III. Kontrola plnění bodů:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 5. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 13.9.2018:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána oběma stranami, zveřejněna, finance odeslány

3. Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
SPLNĚNO – finance byly převedeny na účet školy ZŠ Havlíčkova, vzdělávací program úspěšně probíhá

4. Prominutí smluvní pokuty
SPLNĚNO – dohoda o prominutí dluhu uzavřena

5. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
NESPLNĚNO – Hlasováním nebyl návrh přijat.

6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
SPLNĚNO – smlouva podepsána

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
SPLNĚNO – smlouva podepsána

8. Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána

11. Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ – jedná se o strategický dokument, od kterého se budou odvíjet navrhované projekty a opatření ve energetice do r.2030

12. Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
SPLNĚNO

13. Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
PLNĚNO

14. Volba soudních přísedících
SPLNĚNO – oznámeno soudu

15. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
SPLNĚNO

Majetkové záležitosti:
Záměry:
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
PLNĚNO – prodej bude projednán v ZM 6.12.2018

17. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
NESPLNĚNO – návrh byl stažen z programu jednání

18. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk (nutný odděl. geometr. plán)
PLNĚNO – prodej bude projednán v ZM 6.12.2018

19. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO – prodej bude projednán v ZM 2019

20. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
PLNĚNO – prodej bude projednán v ZM 6.12.2018

Prodeje:
21. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

22. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

23. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
SPLNĚNO

24. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

25. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

26. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO – kupní smlouvy připraveny k podpisu, budou uzavřeny v lednu 2019

27. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

28. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
SPLNĚNO

29. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
PLNĚNO – prodej bude znovu projednán v ZM 6.12.2018

30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO

32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

35. Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice
SPLNĚNO

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 1.11.2018:

1. Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
2. Složení slibu členů ZM
3. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí
4. Schválení programu
5. Schválení způsobu volby
6. Volba starosty města
7. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů
8. Volba místostarostů města
9. Stanovení počtu členů RM
10. Volba členů RM
11. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
12. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů
13. Volba předsedů a členů FV a KV při ZM
14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
15. Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
16. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem
17. Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního místostarosty Ing. Grunda
18. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města

19. Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
a) SPLNĚNO - žádost byla již podána
b) PLNĚNO - realizace začne po vydání rozhodnutí o přidělení dotace
c) SPLNĚNO - předfinancování zajištěno

20. Diskuze
Ostatní body ustavujícího jednání jsou splněny.

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:

Žádný příspěvek.

 

V. Hlasování o programu:

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018
2. Návrh rozpočtu města na rok 2019
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021
4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu
5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech":
a) Podání žádosti o dotaci z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017- 2024, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce
6. Schválení projektu "Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití":
a) Podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce
7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023
8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) Pořízení sanitního vozu
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení
15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019
16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
17. Prominutí smluvní pokuty - pan V. H., paní D. H.
18. Prominutí smluvní pokuty - paní H. M.
19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
20. Volba soudního přísedícího
21. Doplnění zástupce města v SONO
22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici

Majetkové záležitosti:
Záměry:
23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. plán)
26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
29. Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk
30. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Pokratice
31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018

Komentář: Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26. 11. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

2. Návrh rozpočtu města na rok 2019

Komentář: Mgr. Krejza
Diskuze: Ing. Kocánek, Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 v těchto parametrech:
PŘÍJMY ve výši 559 135 tis. Kč
VÝDAJE ve výši 606 002 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ (ze zdrojů z minulých let) ve výši 46 867 tis. Kč
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2020 - 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 2/2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“:
a) Podání žádosti o dotaci z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017- 2024, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce

Komentář: Mgr. Červín
Diskuze: T. Sarnovsky, Mgr. Červín, Mgr. Panaš, Ing. Hrkal, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

b) zajištění spolufinancování projektu „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Pro 25 proti 1 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

6. Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“:
a) Podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
b) Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce

Komentář: Mgr. Červín
Diskuze: T. Sarnovsky, Mgr. Červín
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje:
a) podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

b) zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023
ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023“ (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 1 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2018 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice

b) uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

L. Wünsch nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 13.

13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích

Komentář: L. Wünsch
Diskuze: Mgr. Panaš, Bc. Mokrá, T. Sarnovsky, PhDr. Simerská, L. Wünsch, Ing. Elman
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu vánočních trhů v Litoměřicích s názvem „Hvězdné Vánoce“, v termínu od 14. 12. 2018 do 23. 12. 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

MUDr. Vysoudil, MBA a Ing. Lončák, MBA nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 14.

14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) Pořízení sanitního vozu
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení

a) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

b) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2019 a dále schvaluje vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
ZM schvaluje Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019, ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1.1.2019 a současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

17. Prominutí smluvní pokuty - pan V. H., paní D. H.

Diskuze: L. Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 55.097,- Kč, pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice, na částku 36.731,- Kč. Výše splátky činí 1.021,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

nebo
b) ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 91.828,- Kč, pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice.

 

L. Wünsch navrhl hlasovat o variantě b):
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 91.828,- Kč, pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice.

Hlasováním
Pro 7 proti 1 zdrželo se 19 nehlasovalo 0
nebyl návrh přijat.

 

Hlasování o variantě a):
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 55.097,- Kč, pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice, na částku 36.731,- Kč. Výše splátky činí 1.021,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

18. Prominutí smluvní pokuty - paní H. M.
a) ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.588,- Kč, pro paní H. M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

nebo
b) ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 30.980,- Kč, pro paní H. M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

Mgr. Červín navrhl hlasovat o variantě a):
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.588,- Kč, pro paní H. M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

20. Volba soudního přísedícího
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní J. B., bytem Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

21. Doplnění zástupce města v SONO
ZM schvaluje jako dalšího zástupce města Litoměřice při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707, zastupitele Ing. Ivo Elmana.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici
ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů okresu Litoměřice k Městské nemocnici v Litoměřicích (petice viz příloha orig. zápisu).

Pro 26 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

V 17:27 vyhlásil starosta 10minutovou přestávku, během níž bylo restartováno hlasovací zařízení.
Po skončení přestávky starosta vyzval zastupitele k opětovné prezenci.

 

Majetkové záležitosti:
Záměry:

23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha - komunikace a vše v k.ú. Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. plán)
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geometr. plán).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
ZM schvaluje podání žádosti na obec Trnovany o bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 v k.ú. Trnovany.
a
ZM neschvaluje záměr nákupu částí pozemků parc.č. 4250/2, 4263/3 a 4317 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geometr. plán).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti na ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/29 a části pozemku parc.č. 5030/1 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Prodeje:

28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.780 Kč + 21 % DPH, panu F. D., bytem Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

29. Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk

Komentář: MUDr. Štěrba
Diskuze: Mgr. Krejza, MUDr. Štěrba, Ing. Hrkal, Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu smluvní ve výši 314.000,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 7.865,- Kč, znaleckého posudku ve výši 6.655,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu R. H., bytem Litoměřice.

nebo
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu smluvní 314.000,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 7.865,- Kč, znaleckého posudku ve výši 6.655,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům P. U. a S. U., oba bytem Litoměřice, se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy ve prospěch pozemků parc.č. 728, 726 a 185, vše v k.ú. Kamýk.

 

Ing. Löwy navrhl stažení bodu z jednání:
ZM schvaluje stažení bodu č. 29 z jednání.
Pro 14 proti 1 zdrželo se 12 nehlasovalo 0

J. Skřivánek nahlásil chybu v hlasování. Starosta požádal o opravné hlasování:
ZM schvaluje stažení bodu č. 29 z jednání.

Hlasováním
Pro 12 proti 1 zdrželo se 14 nehlasovalo 0
nebyl návrh přijat.

 

Mgr. Krejza navrhl hlasovat o variantě a):
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu smluvní ve výši 314.000,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 7.865,- Kč, znaleckého posudku ve výši 6.655,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu R. H., bytem Litoměřice.

Pro 15 proti 7 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

30. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 196.800,- Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 5.445,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby

Komentář: MUDr. Štěrba – navrhl hlasovat o variantě a)
Diskuze: Mgr. Krejza, MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům J. P. a J. P., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní (obvyklou) 2.000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku.

nebo
b) ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům J. P. a J. P., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní 3.000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku.

nebo
c) ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům P. U. a S. U., oba bytem Litoměřice za cenu smluvní 3.000 Kč/m2 a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, za účelem využití pozemku v souladu s územním plánem (zeleň).

 

Mgr. Krejza navrhl hlasovat o variantě a):
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům J. P. a J. P., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní (obvyklou) 2.000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č. 5072/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 3821/12 v k.ú. Litoměřice, od ČR – ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby
ZM částečně revokuje usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 a opravuje písařskou chybu v odstavci d) a h) tak, že schvaluje usnesení v tomto znění:

ZM schvaluje prodej podílu na nemovitostech v k.ú. Litoměřice takto:
d) o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J. S., bytem Litoměřice,

h) o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu Ing. P. K., bytem Litoměřice.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4558-2017570/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 55.982 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4625-2018187/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 37.293 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756, v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4626-2018188/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.409 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4649-222/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.588 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4650-223/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.100 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje:
a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice a vodovodního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4666-608/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.026 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755, Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno.

b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 3 bezbariérových ramp k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4663-608/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755, Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno.

Pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 18:18 hod. odešel Mgr. Panaš – 26 členů ZM.

VII. Informace:

starosta
- včera jsme obdrželi ocenění kategorie A – nejvyšší úrovně hodnocení místní Agendy 21; poděkoval celému týmu lidí za jejich práci a skvělý výsledek

Mgr. Hermann
- zvažujeme pracovní setkání zastupitelů k prezentaci obhajoby kategorie A
- dáváme dohromady pracovní skupinu participativního rozpočtu

tajemník
- doplnil informaci o obhajobě – je to hodnocení tříleté usilovné práce
- dále informoval o získaném ocenění služby Utility Report v rámci eGovernmentu

Ing. Lončák, MBA
- podal informace o zrušení koncesního řízení na nového provozovatele litoměřické nemocnice; rozhodnutí potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě návrhu rozkladové komise; na základě doporučení administrátora koncesního řízení i dozorčí rady nemocnice rozhodl jediný akcionář Město Litoměřice o tom, že Nemocnice Litoměřice, a.s. jako zadavatel koncesního řízení nebude podávat správní žalobu

 

VIII. Interpelace:

Mgr. Panaš podal písemnou interpelaci k doplnění informací týkajících se zakázek poskytnutých společnosti Gold Media s.r.o. v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb v roce 2017.

 

IX. Diskuze:

Ing. Hrkal, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast, popřál příjemné prožití Vánoc
a ukončil jednání ZM v 18:25 hod.

Příští zasedání se koná dne 7. 2. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

……………………………………….………………………..
Mgr. Petr Klupák a Mgr. Petr Hošek
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 11.12.2018

 

Přílohy:
Podkladové materiály (.pdf)

Interpelace (.pdf)

NAHORU