2. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.12.2018

USNESENÍ
VÝPIS
02. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6.12.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 27

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 02. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

21/02/2018
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26. 11. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

22/02/2018
Návrh rozpočtu města na rok 2019
ZM schvaluje Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 v těchto parametrech:
PŘÍJMY ve výši 559 135 tis. Kč
VÝDAJE ve výši 606 002 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ (ze zdrojů z minulých let) ve výši 46 867 tis. Kč
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

 

23/02/2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2020 - 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

24/02/2018
Schválení nového znění Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 2/2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

25/02/2018
Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

b) zajištění spolufinancování projektu „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

 

26/02/2018
Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

b) zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 % celkových rozpočtových nákladů akce.

 

27/02/2018
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023
ZM schvaluje dokument „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023“ (viz příloha orig. zápisu).

 

28/02/2018
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

29/02/2018
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

30/02/2018
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

31/02/2018
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

32/02/2018
Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2018 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice

b) uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

33/02/2018
Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu vánočních trhů v Litoměřicích s názvem „Hvězdné Vánoce“, v termínu od 14. 12. 2018 do 23. 12. 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

34/02/2018
Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

b) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

 

35/02/2018
Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2019 a dále schvaluje vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

36/02/2018
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
ZM schvaluje Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019, ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1.1.2019 a současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

37/02/2018
Prominutí smluvní pokuty (pan V.H., paní D.H.)
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 55.097,- Kč, pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana V. H. a paní D. H., oba bytem Litoměřice, na částku 36.731,- Kč. Výše splátky činí 1.021,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

38/02/2018
Prominutí smluvní pokuty (paní H. M.)
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.588,- Kč, pro paní H. M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

 

39/02/2018
Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

40/02/2018
Volba soudního přísedícího
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní J. B., bytem Litoměřice.

 

41/02/2018
Doplnění zástupce města v SONO
ZM schvaluje jako dalšího zástupce města Litoměřice při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707, zastupitele Ing. Ivo Elmana.

 

42/02/2018
Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici
ZM bere na vědomí a projednalo petici občanů okresu Litoměřice k Městské nemocnici v Litoměřicích (petice viz příloha orig. zápisu).

 

43/02/2018
Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha - komunikace a vše v k.ú. Litoměřice.

 

44/02/2018
Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

45/02/2018
Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. plán)
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geometr. plán).

 

46/02/2018
Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
ZM schvaluje podání žádosti na obec Trnovany o bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 v k.ú. Trnovany.
a
ZM neschvaluje záměr nákupu částí pozemků parc.č. 4250/2, 4263/3 a 4317 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geometr. plán).

 

47/02/2018
Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti na ČR- ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/29 a části pozemku parc.č. 5030/1 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

48/02/2018
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.780 Kč + 21 % DPH, panu F. D., bytem Litoměřice.

 

49/02/2018
Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a parc.č. 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Kamýk, za cenu smluvní ve výši 314.000,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 7.865,- Kč, znaleckého posudku ve výši 6.655,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu R. H., bytem Litoměřice.

 

50/02/2018
Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 196.800,- Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 5.445,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín.

 

51/02/2018
Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům J. P. a J. P., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní (obvyklou) 2.000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku.

 

52/02/2018
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č. 5072/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 3821/12 v k.ú. Litoměřice, od ČR – ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

53/02/2018
Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby
ZM částečně revokuje usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 a opravuje písařskou chybu v odstavci d) a h) tak, že schvaluje usnesení v tomto znění:

ZM schvaluje prodej podílu na nemovitostech v k.ú. Litoměřice takto:
d) o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J. S., bytem Litoměřice,

h) o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu Ing. P. K., bytem Litoměřice.

 

54/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4558-2017570/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 55.982 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

55/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4625-2018187/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 37.293 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

56/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756, v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4626-2018188/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.409 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

57/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4649-222/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.588 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

58/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4650-223/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.100 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

59/02/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje:
a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice a vodovodního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4666-608/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.026 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755 Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno.

b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 3 bezbariérových ramp k části pozemku parc.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4663-608/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Lékařský dům DRUŽBA, družstvo, IČO: 03862755 Kroftova 828/1, Žabovřesky, Brno.

 

 

…..……….………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 11.12.2018

NAHORU