1. zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.11.2018

 

Z Á P I S
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2018-2022 konaného dne 1. 11. 2018 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

V úvodu Mgr. Chlupáč upozornil, že je z jednání pořizován zvukový a obrazový záznam.

 

Dosavadní starosta Mgr. Ladislav Chlupáč přivítal přítomné a poté předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva Mgr. Petru Hermannovi. Mgr. Hermann zahájil veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které má za úkol zvolit nové samosprávné orgány Města Litoměřic.
Na zasedání bylo přítomno všech 27 členů ZM, což byla nadpoloviční většina potřebná k jednání a platnosti usnesení.

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne 19.10.2018 a žádný návrh nebyl podán).

Podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla Informace o svolání zasedání na elektronické úřední desce Městského úřadu Litoměřice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10. do 2.11.2018.

 

Hlasování probíhalo prostřednictvím hlasovacího zařízení.

 

1. Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
Předsedající (Mgr. Hermann) konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé mají platný mandát dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a potvrdil usnášeníschopnost zastupitelstva města.
Zastupitelům bylo před zahájením ustavujícího zasedání ZM předáno Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce (podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci). Vzhledem k rezignaci PhDr. Olgy Kubelkové bylo Mgr. Hoškovi předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb.

 

Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2018-2022:
ODS:

Mgr. Ladislav Chlupáč
Ing. Radek Lončák, MBA
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
MUDr. Petr Kubec
Mgr. Karel Krejza
PhDr. Filip Hrbek
Ing. Ivo Elman
Roman Kozák
Mgr. Petr Klupák

 

ANO 2011:

MUDr. Ondřej Štěrba
Ing. Radek Löwy
Tomáš Sarnovský
Ing. Vladimír Matys
Ing. Marek Kocánek
Mgr. Jiří Adámek
Ing. Josef Douša

 

Zelení a Piráti:

Aleš Stibal
Mgr. Petr Panaš
Ing. Jan Hrkal
PhDr. Lenka Simerská

Severočeši Litoměřice:

Lukas Wünsch
Jiří Skřivánek
Mgr. Petr Hošek

Sport a Zdraví Litoměřice:

Mgr. Petr Hermann
Mgr. Václav Červín

KSČM:

Jaroslav Růžička
MUDr. Miroslav Jenček

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města
Mgr.Hermann přistoupil k panu Mgr. Chlupáčovi a složil slib.
Mgr. Hermann požádal členy zastupitelstva města, aby se tak, jak budou čteni, dostavili ke složení slibu. Upozornil, že odmítnutím složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).

Slib se skládá pronesením slova „slibuji“ a podpisem listiny.

Požádal všechny přítomné zastupitele, aby povstali. Poté přednesl text slibu zastupitelů stanovený
v § 69 odst. 2 zákona o obcích:

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Přítomní zastupitelé přistoupili a podepsali slibovou listinu.

Podle § 69 Zákona obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů všech 27 přítomných zastupitelů slib složilo a podepsalo slibovou listinu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

3. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí (volební a návrhové)

Zapisovatelkou zápisu byla určena Jana Váchová

Návrh na
ověřovatele zápisu: PhDr. Hrbek, MUDr. Jenček
pro 26 proti 0 zdrželo se 1

volební komisi (která bude současně mandátová): Ing. Elman, Ing. Matys, PhDr. Simerská
pro 24 proti 0 zdrželo se 3

návrhovou komisi: MUDr. Vysoudil, T.Sarnovsky, Mgr. Hošek
pro 24 proti 0 zdrželo se 3

Ověřovatelé zápisu i komise byly schváleny.

 

4. Schválení programu

Doplnění /stažení bodu programu:
Nebyl stažen ani doplněn žádný bod.

 

Program:
1. Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
2. Složení slibu členů ZM
3. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí
4. Schválení programu
5. Schválení způsobu volby
6. Volba starosty města
7. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů
8. Volba místostarostů města
9. Stanovení počtu členů RM
10. Volba členů RM
11. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
12. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů
13. Volba předsedů a členů FV a KV při ZM
14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
15. Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
16. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem
17. Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního místostarosty Ing. Grunda
18. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
19. Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
20. Diskuze

Hlasováním
pro 27 proti 0 zdrželo se 0
byl program schválen

 

5. Schválení způsobu volby

Způsob volby:
Mgr. Hermann navrhnul, aby volba starosty a místostarostů byla veřejná – prostřednictvím hlasovacího zařízení. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 27 proti 0 zdrželo se 0
byla veřejná volba schválena.

ZM schvaluje volení starosty a místostarostů veřejnou volbou.

 

6. Volba starosty města
Mgr. Hermann vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Ing. Elman navrhnul za volební stranu ODS Mgr. Ladislava Chlupáče.
Nebyl podán žádný další návrh.

Mgr. Hermann navrhnul, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.

Hlasováním
Pro 15 proti 1 zdrželo se 11
ZM volí Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.

 

Nově zvolený starosta Mgr. Ladislav Chlupáč poté převzal od Mgr. Hermanna řízení ustavujícího zasedání a pronesl krátkou řeč ke členům ZM a všem přítomným.

 

7. Stanovení počtu uvolněných/ neuvolněných místostarostů
Starosta navrhnul 2 uvolněné a 1 neuvolněného místostarostu města.

Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 20 proti 0 zdrželo se 7
byl návrh schválen.

ZM stanovuje 2 uvolněné a 1 neuvolněného místostarostu města.

 

8. Volba místostarostů města Litoměřic
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na obsazení funkce místostarostů
• Na funkci 1. uvolněného místostarosty:

Ing. Elman navrhnul za volební stranu ODS Mgr. Karla Krejzu.

Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 14 proti 1 zdrželo se 12
ZM volí pana Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

 

• Na funkci 2. uvolněného místostarosty:

Mgr. Hošek navrhnul za volební stranu Severočeši Litoměřice Lukase Wünsche

Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 14 proti 1 zdrželo se 12
ZM volí pana Lukase Wünsche na funkci uvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.

 

• Na funkci 3. neuvolněného místostarosty:
Mgr. Hermann navrhnul za volební stranu Sport a Zdraví pana Mgr. Václava Červína.

Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 16 proti 1 zdrželo se 10
ZM volí pana Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.

 

9. Stanovení počtu členů RM
Starosta navrhnul 9ti člennou RM.

Nebyl podán žádný další návrh.

Hlasováním
Pro 20 proti 0 zdrželo se 7

ZM stanovuje počet členů Rady města Litoměřice na 9 členů.

 

10. Volba členů Rady města Litoměřic

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členství v radě města.

Ing. Elman navrhnul za volební stranu ODS:
MUDr. Petra Kubce
MUDr. Leoše Vysoudila, MBA
Ing. Radka Lončáka, MBA
PhDr. Filipa Hrbka

Ing. Löwy navrhnul za volební hnutí ANO2011 pana Sarnovského

Pan Skřivánek navrhnul za volební stranu Severočeši Litoměřice Mgr. Petra Hoška.

 

1. pro pana MUDr. Petra Kubce
Hlasovalo
Pro 16 proti 0 zdrželo se 11

2. pro pana MUDr. Leoše Vysoudila, MBA
Hlasovalo
Pro 14 proti 0 zdrželo se 13

3. pro pana Ing. Radka Lončáka, MBA
Hlasovalo
Pro 14 proti 0 zdrželo se 13

4. pro pana PhDr. Filipa Hrbka
Hlasovalo
Pro 14 proti 0 zdrželo se 13

5. pro pana Tomáše Sarnovského
Hlasovalo
Pro 11 proti 0 zdrželo se 16
Pan Sarnovsky nebyl zvolen.

6. pro pana Mgr. Petra Hoška
Hlasovalo
Pro 15 proti 0 zdrželo se 12

 

ZM volí za dalších 5 členů Rady města Litoměřic MUDr. Petra Kubce, MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, Ing. Radka Lončáka, MBA, PhDr. Filipa Hrbka a Mgr. Petra Hoška.

 

11. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
Mgr. Panaš navrhnul zřízení Majetkového výboru při ZM, který nahradí Majetkovou komisi při RM.

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Návrh na usnesení:
ZM zřizuje Majetkový výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

Hlasováním
Pro 9 proti 8 zdrželo se 10
nebyl návrh schválen.

 

12. Zřízení FV a KV a stanovení počtu členů Finančního a Kontrolního výboru při ZM
a) Finanční výbor
Starosta navrhnul 7 členů FV.
Jiný návrh nebyl podán.

Hlasováním
Pro 26 proti 0 zdrželo se 1
ZM zřizuje Finanční výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

 

b) Kontrolní výbor
Starosta navrhnul 7 členů KV.
Jiný návrh nebyl podán.

Hlasováním
Pro 27 proti 0 zdrželo se 0
ZM zřizuje Kontrolní výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

 

13. Volba předsedů a členů Finančního (FV) a Kontrolního výboru (KV) při ZM
a)
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci předsedy a členy Finančního výboru při ZM. Byl podán následující návrh:

 

Volba předsedy FV při ZM:
Ing. Elman navrhnul za volební stranu ODS Ing. Radka Lončák neuvolněným předsedou FV při ZM.

Hlasováním
Pro 18 proti 0 zdrželo se 9
ZM volí neuvolněného předsedu Finančního výboru při ZM Ing. Radka Lončáka, MBA.

 

b)
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci předsedy a členy Kontrolního výboru při ZM. Byly podány následující návrhy:

Volba předsedy KV při ZM:
Pan Sarnovsky navrhnul za hnutí ANO2011 pana Mgr. Jiřího Adámka neuvolněným předsedou KV při ZM.
Ing. Hrkal navrhnul za stranu Zelení a Piráti pana Aleše Stibala.

Hlasováním
Pro 17 proti 0 zdrželo se 10
ZM volí neuvolněného předsedu Kontrolního výboru při ZM Mgr. Jiřího Adámka.

Vzhledem ke schválení Mgr. Adámka již o druhém návrhu nebylo hlasováno.

 

Návrhy členů FV při ZM:
Pan Sarnovsky navrhnul za ANO2011 Ing. Marka Kocánka
Mgr. Panaš navrhnul za stranu Zelení a Piráti Ing. Jana Hrkala
Ing. Elman navrhnul za stranu ODS Ing. Vladimíra Kestřánka, DiS., MBA
Mgr. Hošek navrhnul za stranu Severočeši Litoměřice Mgr. Jana Fibicha
Pan Růžička navrhnul za KSČM Ing. Libuši Křížovou
Mgr. Červín navrhnul za Sport a Zdraví Litoměřice Davida Šikulu, DiS.

Hlasováním
Pro 26 proti 0 zdrželo se 1
ZM volí Ing. Marka Kocánka, Ing. Jana Hrkala, Ing. Vladimíra Kestřánka,DiS., MBA, Mgr. Jana Fibicha, Ing. Libuši Křížovou a Davida Šikulu, DiS. členy Finančního výboru při ZM.

 

Návrhy členů KV při ZM:
Ing. Hrkal navrhnul za stranu Zelení a Piráti Aleše Stibala
Mgr. Červín navrhnul za Sport a Zdraví Litoměřice Radka Voženílka
Mgr. Hošek navrhunl za stranu Severočeši Litoměřice Jiřího Skřivánka
Ing. Elman navrhnul za stranu ODS Romana Kozáka a Ing. Jana Fišeru
MUDr. Jenček navrhnul za stranu KSČM Jaroslava Růžičku

Hlasováním
Pro 27 proti 0 zdrželo se 0
ZM volí Aleše Stibala, Radka Voženílka, Jiřího Skřivánka, Romana Kozáka, Ing. Jana Fišeru a Jaroslava Růžičku členy Kontrolního výboru při ZM.

 

14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Návrh na usnesení:
ZM stanoví měsíční odměnu:

a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: radní 8.729,00 Kč, předseda komise, výboru 4.365,00 Kč, člen komise, výboru 3.637,00 Kč, zastupitel 2.182,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018 a ode dne zvolení do funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce. b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády ve výši 39.281,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018.

c) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: radní 9.340,00 Kč, předseda komise, výboru 4.670,00 Kč, člen komise, výboru 3.892,00 Kč, zastupitel 2.335,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce.

d) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády ve výši 42.031,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019.

e) v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých neuvolněných funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 8

 

15. Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje s účinností od 1.11.2018:

a) v souladu s § 80 odst. 1 písm. b) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 700 Kč na jeden den.

b) v souladu s § 80 odst. 1 písm. a) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích uvolněnému i neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden den.

c) poskytování příspěvku z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných členů zastupitelstva ve stejné výši jako zaměstnancům města.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 4

 

16. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem
Mgr. Hermann nahlásil vztah k projednávanému bodu

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje s účinností od 2.11.2018 uzavření dohody o provedení práce mezi zastupitelem města Mgr. Petrem Hermannem a Městem Litoměřice na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a organizováním vernisáží za odměnu 8.600 Kč/měsíc.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 7

 

V 17.06h odešel MUDr. Jenček – 26 členů ZM

 

17. Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí náhrady dosavadnímu místostarostovi Ing. Pavlu Grundovi za 9 dní nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018, a to v částce 2.134 Kč/den stanovené v souladu s § 81a odst. 8 zákona o obcích.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 5 nehlasoval 1

 

18. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města ve volebním období 2018-2022
Obecné úkoly pro starostu a místostarosty:
V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají na dotazy členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti a v souladu s přijatými vnitřními předpisy podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady.
Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím a jejím ředitelům. Podepisují dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání. Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci své působnosti jim svěřené usnesením ZM.

Konkrétní oblasti svěřené působnosti:
Starosta
- odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
- útvar kontroly a interního auditu
- útvar obrany a krizového řízení
- organizační složka SMART CITY Litoměřice
- Městská policie
- zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s.
a s Hospodářskou komorou
- zástupce města v Energy Cities

1.místostarosta
- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
- ekonomický odbor
- odbor správy nemovitého majetku města

Příspěvkové organizace:
Základní školy
Centrální školní jídelna
Městská sportovní zařízení
Městská kulturní zařízení
Knihovna KHM
Základní umělecká škola
- zástupce města při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO)
- zástupce města pro výkon práv společníka společností Zahrada Čech s.r.o. a Nemocnice Litoměřice, a.s.
- zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.

2.místostarosta
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- zástupce města v Severočeském sdružení obcí (SESO)

Příspěvková organizace:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

- zástupce města v Občanském sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (MAS) a ve správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
- zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR
- zástupce města v Euroregionu Labe
- prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly
- interpelace

3.místostarosta
- odbor životního prostředí
- odbor územního rozvoje

Příspěvkové organizace:
Technické služby města Litoměřice (TSM)
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Mateřské školy

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele:
Mgr. Petra Hermann
- zástupce města v Národní síti Zdravých měst ČR (politik projektu Zdravé město a MA 21)

Mgr. Petr Hošek
- zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

PhDr. Filip Hrbek
- politik pro územní plán

 

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů na volební období 2018-2022.

Pro 18 proti 0 zdrželo se 8 nehlasoval 1

 

V 17.09h se vrátil MUDr. Jenček – 27 členů ZM

 

19. Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
Diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Brunclíková, MUDr. Kubec
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci na projekt „„Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“, z programu Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

b) realizaci akce dle projektové dokumentace „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ zpracované společností Projekce dopravní FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28714792.

c) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min.15 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.
Pro 26 proti 0 zdrželo se 1

 

20. Diskuse
Diskuze: MUDr. Kubec, Mgr. Panaš, Ing. Grund
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Závěr:

Starosta Mgr. Ladislav Chlupáč poděkoval přítomným členům nově zvoleného zastupitelstva za účast a vyjádřil důvěru v dobrou spolupráci a v úspěšná jednání ve prospěch města Litoměřice.

Jednání ukončil v 17.20 hodin.

Příští zasedání Zastupitelstva města se bude konat
6.12.2018 od 16.00 hodin
v sále Kulturního a konferenčního centra, Tyršovo nám. 68

 

 

…………………………..
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

………………………..…………………………..
MUDr. Miroslav Jenček          PhDr. Filip Hrbek
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Jana Váchová

 

NAHORU