1. usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.11.2018

 

USNESENÍ
z 01. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2018-2022 konaného dne 1.11.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
 

Z celkového počtu 27 členů Zastupitelstva města Litoměřic bylo přítomno: 27

 

Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2018-2022:

ODS:

Mgr. Ladislav Chlupáč
Ing. Radek Lončák, MBA
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
MUDr. Petr Kubec
Mgr. Karel Krejza
PhDr. Filip Hrbek
Ing. Ivo Elman
Roman Kozák
Mgr. Petr Klupák

ANO 2011:

MUDr. Ondřej Štěrba
Ing. Radek Löwy
Tomáš Sarnovský
Ing. Vladimír Matys
Ing. Marek Kocánek
Mgr. Jiří Adámek
Ing. Josef Douša

 

Zelení a Piráti:

Aleš Stibal
Mgr. Petr Panaš
Ing. Jan Hrkal
PhDr. Lenka Simerská

Severočeši Litoměřice:

Lukas Wünsch
Jiří Skřivánek
Mgr. Petr Hošek

Sport a Zdraví Litoměřice:

Mgr. Petr Hermann
Mgr. Václav Červín

KSČM:

Jaroslav Růžička
MUDr. Miroslav Jenček

 

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání usnesením č.:

1/01/2018
ZM schvaluje volení starosty a místostarostů veřejnou volbou.

 

2/01/2018
ZM volí Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.

 

3/01/2018
ZM stanovuje 2 uvolněné a 1 neuvolněného místostarostu města Litoměřic.

 

4/01/2018
ZM volí Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

 

5/01/2018
ZM volí Lukase Wünsche na funkci uvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.

 

6/01/2018
ZM volí Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.

 

7/01/2018
ZM stanovuje počet členů Rady města Litoměřic na 9 členů.

 

8/01/2018
ZM volí za dalších 5 členů Rady města Litoměřic MUDr. Petra Kubce, MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, Ing. Radka Lončáka, MBA, PhDr. Filipa Hrbka a Mgr. Petra Hoška.

 

9/01/2018
ZM zřizuje Finanční výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

 

10/01/2018
ZM zřizuje Kontrolní výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

 

11/01/2018
ZM volí neuvolněného předsedu Finančního výboru při ZM Ing. Radka Lončáka, MBA.

 

12/01/2018
ZM volí neuvolněného předsedu Kontrolního výboru při ZM Mgr. Jiřího Adámka.

 

13/01/2018
ZM volí Ing. Marka Kocánka, Ing. Jana Hrkala, Ing. Vladimíra Kestřánka,DiS., MBA, Mgr. Jana Fibicha, Ing. Libuši Křížovou a Davida Šikulu, DiS. členy Finančního výboru při ZM.

 

14/01/2018
ZM volí Aleše Stibala, Radka Voženílka, Jiřího Skřivánka, Romana Kozáka, Ing. Jana Fišeru a Jaroslava Růžičku členy Kontrolního výboru při ZM.

 

15/01/2018
Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

ZM stanoví měsíční odměnu:

a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: radní 8.729,00 Kč, předseda komise, výboru 4.365,00 Kč, člen komise, výboru 3.637,00 Kč, zastupitel 2.182,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018 a ode dne zvolení do funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce. b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a v souladu s nařízením vlády ve výši 39.281,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.11.2018.

c) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: radní 9.340,00 Kč, předseda komise, výboru 4.670,00 Kč, člen komise, výboru 3.892,00 Kč, zastupitel 2.335,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší odměnou. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce.

d) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády ve výši 42.031,00 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 1.1.2019.

e) v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých neuvolněných funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

 

16/01/2018
Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
ZM schvaluje s účinností od 1.11.2018:

a) v souladu s § 80 odst. 1 písm. b) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 700 Kč na jeden den.

b) v souladu s § 80 odst. 1 písm. a) a § 84 odst.1 písm. o) zákona o obcích uvolněnému i neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden den.

c) poskytování příspěvku z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných členů zastupitelstva ve stejné výši jako zaměstnancům města.

 

17/01/2018
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem
ZM schvaluje s účinností od 2.11.2018 uzavření dohody o provedení práce mezi zastupitelem města Mgr. Petrem Hermannem a Městem Litoměřice na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a organizováním vernisáží za odměnu 8.600 Kč/měsíc.

 

18/01/2018
Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního místostarosty Ing. Grunda
ZM schvaluje poskytnutí náhrady dosavadnímu místostarostovi Ing. Pavlu Grundovi za 9 dní nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018, a to v částce 2.134 Kč/den stanovené v souladu s § 81a odst. 8 zákona o obcích.

 

19/01/2018
Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
ZM schvaluje rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů na volební období 2018-2022:

Obecné úkoly pro starostu a místostarosty:
V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají na dotazy členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti a v souladu s přijatými vnitřními předpisy podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady.
Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím a jejím ředitelům. Podepisují dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání. Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci své působnosti jim svěřené usnesením ZM.

Konkrétní oblasti svěřené působnosti:

Mgr. Ladislav Chlupáč - starosta
- odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
- útvar kontroly a interního auditu
- útvar obrany a krizového řízení
- organizační složka SMART CITY Litoměřice
- Městská policie
- zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s.
a s Hospodářskou komorou
- zástupce města v Energy Cities

Mgr. Karel Krejza - 1.místostarosta
- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
- ekonomický odbor
- odbor správy nemovitého majetku města

Příspěvkové organizace:
Základní školy
Centrální školní jídelna
Městská sportovní zařízení
Městská kulturní zařízení
Knihovna KHM
Základní umělecká škola
- zástupce města při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO)
- zástupce města pro výkon práv společníka společností Zahrada Čech s.r.o. a Nemocnice Litoměřice, a.s.
- zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.

Lukas Wünsch - 2.místostarosta
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- zástupce města v Severočeském sdružení obcí (SESO)

Příspěvková organizace:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

- zástupce města v Občanském sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (MAS) a ve správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
- zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR
- zástupce města v Euroregionu Labe
- prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly
- interpelace

Mgr. Václav Červín - 3.místostarosta
- odbor životního prostředí
- odbor územního rozvoje

Příspěvkové organizace:
Technické služby města Litoměřice (TSM)
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Mateřské školy

 

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele:
Mgr. Petra Hermann
- zástupce města v Národní síti Zdravých měst ČR (politik projektu Zdravé město a MA 21)

Mgr. Petr Hošek
- zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

PhDr. Filip Hrbek
- politik pro územní plán

 

20/01/2018
Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
ZM schvaluje
a) záměr podání žádosti o dotaci na projekt „„Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“, z programu Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

b) realizaci akce dle projektové dokumentace „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ zpracované společností Projekce dopravní FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28714792.

c) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min.15 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

…………………………….
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

 

Zapsala: Jana Váchová

 

 

NAHORU