5. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.9.2018

USNESENÍ
VÝPIS

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.9. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 23

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 5. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

123/5/2018
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3. 9. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

124/5/2018
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 250.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 41201 Litoměřice, IČO: 28750853 na financování konference cestovního ruchu Stop and stay.
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 41201 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

125/5/2018
Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 130.000 Kč jako účelového příspěvku pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 41201 Litoměřice, IČO: 46773363 a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

126/5/2018
Prominutí smluvní pokuty
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 62.872,- Kč, pro paní M.K. a pana F.Š., oba bytem Litoměřice.

 

127/5/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 41201 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 120.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Poradenské centrum Litoměřice“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

128/5/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 41201 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 80.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

129/5/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice, se sídlem Zahradnická, 41201 Litoměřice, IČO: 46769382, ve výši 100.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Farní charita Litoměřice“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

130/5/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Litoměřice, Tylova 1239/16, 41201 Litoměřice, IČO: 00426105, ve výši 51.200 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociální služby K – centra, Českého červeného kříže. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

131/5/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci NADĚJE, pobočka Litoměřice, Pražská 992/14, 41201 Litoměřice, IČO: 00570931, ve výši 157.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady Naděje, pobočky Litoměřice. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

132/5/2018
Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
ZM schvaluje Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do roku 2030 (viz příloha orig. zápisu).

 

133/5/2018
Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
ZM bere na vědomí Zprávu o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“ (viz příloha orig. zápisu).

 

134/5/2018
Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
ZM bere na vědomí Zprávu o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů“ 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

135/5/2018
Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

 

136/5/2018
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

 

137/5/2018
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově.

 

138/5/2018
Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje stažení návrhu záměru adresného prodeje pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP.

 

139/5/2018
Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.769/3 o výměře cca 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk. Jedná se o příjezdovou cestu a cena dle znaleckého posudku.

 

140/5/2018
Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice.

 

141/5/2018
Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice.

 

142/5/2018
Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 7.700 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí panu L.N., bytem Litoměřice. Ceny pozemků – zahrádek a pod zahrádkářskými chatami schválilo ZM dne 5.06.2014.

 

143/5/2018
Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje přijetí daru od Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové a darovací smlouvu č. 0994180036 na pozemek parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2, (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice; správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí Město Litoměřice.

 

144/5/2018
Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice za cenu smluvní ve výši 400.000 Kč od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

 

145/5/2018
Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú.Litoměřice (nezapsaný GP) za cenu smluvní ve výši 8.500 Kč od pana Z. P.,bytem Praha 1.

 

146/5/2018
Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice paní V.V., bytem Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 20.700,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.630,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

147/5/2018
Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej podílů na nemovitostech v k.ú. Litoměřice takto:
a) podíl o velikosti 1672/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 manželům panu MUDr. L.K. a paní N.K., oba bytem Litoměřice,
b) podíl o velikosti 864/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 manželům panu D.B. a paní J.B., oba bytem Litoměřice,
c) podíl o velikosti 1102/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J.G., bytem Litoměřice,
d) podíl o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J.S., bytem Litoměřice,
e) podíl o velikosti 1102/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní M.Z., bytem Litoměřice,
f) podíl o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní P.A., bytem Lovosice,
g) podíl o velikosti 864/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní S.N., bytem Litoměřice,
h) podíl o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu MUDr. P.K., bytem Litoměřice,
i) podíl o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní MUDr. H.J., bytem Litoměřice.

 

148/5/2018
Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto:
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, manželům panu J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 950.000,-Kč + DPH a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,-Kč, za GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Na kupní cenu bude započtena úhrada za vybudovanou veřejnou komunikaci, viz usnesení b). Doplatek rozdílu ve výši 309.774,-Kč bude kupujícími uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, a to polovina částky před podpisem kupní smlouvy a polovina částky nejpozději do 30.6.2019.

b) ZM schvaluje nákup věci movité – vybudované veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) od manželů pana J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu 839.726,-Kč, která bude započtena oproti kupní ceně za pozemek parc.č. 681/1, viz usnesení a).

 

149/5/2018
Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Litoměřice pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 ve vlastnictví města za cenu 1.605.428 Kč (vč. DPH) za pozemek parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 ve vlastnictví pana M.B., bytem Litoměřice za cenu 518.868,- Kč. Doplatek rozdílu ceny ve výši 1.086.560 Kč bude panem M.B. uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, rovněž uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

150/5/2018
Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
ZM schvaluje revokaci záměru – usnesení č. 107/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5 let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku, za splnění podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

 

151/5/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 k.ú. Litoměřice dle GP 4573-2017631/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši Kč 14.901 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

152/5/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice podle GP 1413-68/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 345 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

153/5/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139, 1345/153 v k.ú. Pokratice dle GP 1415-102/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 875 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

154/5/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice dle GP 1416-106/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.590 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

155/5/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4623-167/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 830/1v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.996 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník pan Ing. P.R., bytem Litoměřice.

 

156/5/2018
Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice
a) ZM schvaluje výmaz věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL), zřízeného v katastru nemovitostí parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 25.6.2018 a GP č.1293-109/2013 s manželi panem M.F. a paní B.F., oba bytem Litoměřice na pozemcích parc.č. 84/1,1345/139 v k.ú. Pokratice ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice.
b) ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) na parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle GP č.1293-109/2013, ve prospěch spol. GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem.

  

…..……….………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

….………………………..
Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 18.9.2018

NAHORU