5. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.9.2018

ZÁPIS

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.9. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 23 (pro schválení je potřeba 14 hlasů) Omluveni: PhDr. Olga Kubelková, Ing. Pavel Grund, Mgr. Petr Hermann, Ing. Jan Hrkal

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Mgr. Martin Hrdina, Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
MUDr. Pavel Kejř, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, Mgr. Renata Kynzlová

Pro 21 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
MUDr. Petr Kubec, Mgr. Václav Dycka

Pro 22 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Šimková

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 4. jednání ZM ze dne 21.6.2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů ze 4. jednání ZM konaného dne 21.6.2018:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
SPLNĚNO – rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet zveřejněn na webu města
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města SPLNĚNO – dokumenty zveřejněny na webu města
3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
SPLNĚNO – vyvěšeno, odesláno MV a MF ČR
4. Změna Statutu sociálního fondu
SPLNĚNO
5. Volba soudních přísedících SPLNĚNO zasláno OS
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
SPLNĚNO – finanční prostředky poskytnuty
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017 SPLNĚNO
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+ SPLNĚNO
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
SPLNĚNO
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
SPLNĚNO: Smlouva s datem 26. 6. 2018 byla podepsána dne 18. 7. 2018 a dne 20. 7. 2018 zveřejněna v registru smluv
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
SPLNĚNO: Koncepce vyvěšena na webových stránkách města v sekci strategických dokumentů
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO: 27. 6. 2018 podepsána VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci a finanční prostředky vyplaceny
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
SPLNĚNO
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
SPLNĚNO – Žádost o dotaci podána na Státní fond rozvoje bydlení v termínu 23.8.2018
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky Nebylo schváleno
16. Dohoda o splátkách dluhu  SPLNĚNO
17. Založení samostatné organizační složky
SPLNĚNO - ZL organizační složky podepsána
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností SPLNĚNO – Informace podána
Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - oznámeno
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM 13.09.2018
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 13.09.2018
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 13.09.2018
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
Prodej bude projednán v ZM dne 13.09.2018
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018
SPLNĚNO - oznámeno
Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
Smlouva připravená, čeká se na zapsání smlouvy č. 25 z důvodu GP
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
SPLNĚNO
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
Smlouva připravená, čeká se na zapsání smlouvy č. 25 z důvodu GP
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
SPLNĚNO
29. Revokace usnesení č. 72/3/2018 ZM ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
30. Revokace ZM ze dne 26.04.2018 usnesení č. 69/3/2018 snížený ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Smlouva předaná ke schválení MV ČR
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
V řešení – smlouva zaslána
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:

Pan Tomáš Sarnovský doplnil bod č. 15 - Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Pro 16 proti 1 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

V. Hlasování o programu:

ZM schvaluje program na dnešní jednání Zastupitelstva města konaného dne 13.9.2018 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
4. Prominutí smluvní pokuty
5. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
8. Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
9. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
11. Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
12. Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
13. Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
14. Volba soudních přísedících
15. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
17. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk (nutný odděl. geometr. plán)
19. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
20. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
Prodeje:
21. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
22. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
23. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
24. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
27. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
28. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
29. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
35. Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
Komentář: Ing. Lončák, MBA
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Zalabáková, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3. 9. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Löwy, L.Wünsch, pí Bradová, pan Jerman, Ing. Urbánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 250.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 41201 Litoměřice, IČO: 28750853 na financování konference cestovního ruchu Stop and stay.
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 41201 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 15 proti 1 zdrželo se 6 nehlasovalo 1 (Mgr. Krejza)

 

3. Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 130.000 Kč jako účelového příspěvku pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 41201 Litoměřice, IČO: 46773363 a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

4. Prominutí smluvní pokuty
a)
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 37.723,- Kč, pro paní M.K. a pana F.Š., oba bytem  Litoměřice.
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní M.K., a pana F.Š., oba bytem Litoměřice, na částku 25.149,- Kč. Výše splátky činí 2.100,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

nebo

b)
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 62.872,- Kč, pro paní M.K. a pana F.Š., oba bytem  Litoměřice.

p. Wünsch navrhl hlasovat o bodu b):
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, maximálně 62.872,- Kč, pro paní M.K. a pana F.Š., oba bytem Litoměřice.

Pro 15 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

5. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
ZM schvaluje upuštění od vymáhání smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč po panu L.V., bytem Litoměřice a paní P.V., bytem Litoměřice.

Hlasováním Pro 12 proti 2 zdrželo se 9 nehlasovalo 0
nebyl návrh přijat.

 

6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
Ing. Löwy nahlásil vztah k projednávanému bodu.
Diskuze: p. Sarnovský, Ing. Bc. Jurková
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 120.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Poradenské centrum Litoměřice“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz. příloha originálu zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Löwy)

 

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické centrum
Ing. Löwy nahlásil vztah k projednávanému bodu. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 41201 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 80.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1 (Ing. Löwy)

 

8. Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice, se sídlem Zahradnická, 41201 Litoměřice, IČO: 46769382, ve výši 100.000 Kč určené na mzdové i provozní náklady spojené se službou „Farní charita Litoměřice“. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Löwy)

 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Litoměřice, Tylova 1239/16, 41201 Litoměřice, IČO: 00426105, ve výši 51.200 Kč, určené na mzdové i provozní náklady sociální služby K – centra, Českého červeného kříže. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

10. Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
Ing. Lončák, MBA nahlásil vztah k projednávanému bodu.

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci NADĚJE, pobočka Litoměřice, Pražská 992/14, 41201 Litoměřice, IČO: 00570931, ve výši 157.000 Kč, určené na mzdové i provozní náklady Naděje, pobočky Litoměřice. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do r. 2030
Diskuze: p. Sarnovský, Mgr. Krejza, starosta, Ing. Urbánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Krejza navrhl ukončení rozpravy
Pro 15 proti 5 zdrželo se 3

ZM schvaluje Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města Litoměřice do roku 2030 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 3 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

V 16:50 hod. odešel Mgr. Červín - 22 členů ZM

 

12. Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“
Diskuze: Mgr. Panaš, starosta, Bc. Jakub
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM bere na vědomí Zprávu o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města Litoměřice v kategorii „A“ (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Mgr. Červín)

V 16:59 hod. přišel Mgr. Červín - 23 členů ZM

 

13. Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů 2018“
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Krejza, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM bere na vědomí Zprávu o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů“ 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

14. Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

15. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
Diskuze: p. Sarnovský, Ing. Urbánek, Ing. Lončák, MBA, JUDr. Šustek (právní zástupce nemocnice.), starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

Majetkové záležitosti:
Záměry:

V 17:53 hod. odešel MUDr. Jenček - 22 členů ZM
V 17:54 hod. odešel Ing. Lončák,MBA - 21 členů ZM

 

16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Ing. Lončák, MBA a MUDr. Jenček)

 

17. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2, jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje stažení návrhu záměru adresného prodeje pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2, jehož součástí je stavba s čp. 1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 2 (Ing. Lončák, MBA a MUDr. Jenček)

V 17:56 hod. přišel MUDr. Jenček - 22 členů ZM
V 18:02 hod. přišel Ing. Lončák, MBA - 23 členů ZM

 

18. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.769/3 o výměře cca 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk.

Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Härting, Ing. Brunclíková, MBA a Ing. Matys, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Mgr. Krejzy:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.769/3 o výměře cca 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost. plocha) v k.ú. Kamýk. Jedná se o příjezdovou cestu a cena dle znaleckého posudku.

Pro 15 proti 3 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

V 18:06 hod. odešel p. Sarnovský a Ing. Matys - 21 členů ZM

 

19. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (p. Sarnovsky, Ing. Matys)

 

20. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (společný dvůr) v k.ú. Pokratice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (p. Sarnovsky, Ing. Matys)

V 18:11 hod. přišel p. Sarnovsky a Ing. Matys - 23 členů ZM
V 18:11hod. odešel Mgr. Červín - 22 členů ZM

 

Prodeje:
21. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 7.700 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí panu L.N. bytem Litoměřice. Ceny pozemků – zahrádek a pod zahrádkářskými chatami schválilo ZM dne 5.06.2014.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

22. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje přijetí daru od Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové a darovací smlouvu č. 0994180036 na pozemek parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2, (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice; správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí Město Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

23. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice za cenu smluvní ve výši 400.000 Kč od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.

 

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

24. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú.Litoměřice (nezapsaný GP) za cenu smluvní ve výši 8.500 Kč od pana Z.P., bytem Praha 1.

 

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

25. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice paní V. V., bytem Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 20.700,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.630,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej podílů na nemovitostech v k.ú. Litoměřice takto:
a) podíl o velikosti 1672/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 manželům panu MUDr. L.K. a paní N.K., oba bytem Litoměřice,
b) podíl o velikosti 864/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 manželům panu D.B. a paní J.B., oba bytem Litoměřice,
c) podíl o velikosti 1102/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J.G., bytem Litoměřice,
d) podíl o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu J.S., bytem Litoměřice,
e) podíl o velikosti 1102/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní M.Z., bytem Litoměřice,
f) podíl o velikosti 570/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní P.A., bytem Lovosice,
g) podíl o velikosti 864/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní S.N., bytem Litoměřice,
h) podíl o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 panu MUDr. P.K., bytem Litoměřice,
i) podíl o velikosti 1196/10000 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada) o výměře 327 m2 paní MUDr. H.J., bytem Litoměřice.

 

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

27. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto:
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, manželům panu J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 950.000,- Kč + DPH a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,- Kč, za GP ve výši 2.017,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Na kupní cenu bude započtena úhrada za vybudovanou veřejnou komunikaci, viz usnesení b). Doplatek rozdílu ve výši 309.774,- Kč bude kupujícími uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, a to polovina částky před podpisem kupní smlouvy a polovina částky nejpozději do 30.6.2019.

b) ZM schvaluje nákup věci movité – vybudované veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) od manželů pana J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu 839.726,- Kč, která bude započtena oproti kupní ceně za pozemek parc.č. 681/1, viz usnesení a).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

V 18:15 hod. odešel Ing. Kestřánek a Mgr. Kynzlová - 20 členů ZM

 

28. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Brunclíková, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Matys nahlásil vztah k projednávanému bodu.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Litoměřice pozemek parc.č. 2469/66 o výměře 775 m2 ve vlastnictví města za cenu 1.605.428 Kč (vč. DPH) za pozemek parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 ve vlastnictví pana M.B., bytem Litoměřice za cenu 518.868,- Kč. Doplatek rozdílu ceny ve výši 1.086.560 Kč bude panem M.B. uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, rovněž uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

29. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
Diskuze:  Bc. Skoková, p.L.Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Urbánek nahlásil vztah k projednávanému bodu.

a) ZM schvaluje/neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům panu J.P. a paní J.P., oba bytem Litoměřice, za cenu smluvní 2.000 Kč/m2 + 21% DPH, za účelem přístavby ke stávajícímu objektu taneční školy dle vydaných podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5-ti let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku.
b) ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) manželům panu Ing. P.U., a paní S.U., oba bytem Litoměřice.

popř.
c) ZM schvaluje revokaci záměru – usnesení č. 107/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5 let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku, za splnění podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

nebo návrh manželů pana Ing.P.U. a paní S.U.:
d) ZM schvaluje revokaci záměru – usnesení č. 107/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou veřejné dražby – licitace; kupní smlouva bude obsahovat povinnost kupujícího ke splnění podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice a dodržení podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

L.Wünsch navrhl hlasovat o bodu c)

ZM schvaluje revokaci záměru – usnesení č. 107/4/2018 ze dne 21.06.2018 takto: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dobu určitou 5 let a smlouvy o právu provést stavbu na předmětných částech pozemku, za splnění podmínek Odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice ze dne 23.03.2018 a s dodržením podmínek Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

Pro 15 proti 1 zdrželo se 5 nehlasovalo 1 (Ing. Urbánek)

 

30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7, 3607/8 a 3607/9 k.ú. Litoměřice dle GP 4573-2017631/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši Kč 14.901 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice podle GP 1413-68/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 345 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139, 1345/153 v k.ú. Pokratice dle GP 1415-102/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 875 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice dle GP 1416-106/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.590 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4623-167/2018, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 830/1v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.996 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Ing. P.R., bytem Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

35. Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú. Pokratice
a) ZM schvaluje výmaz věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL), zřízeného v katastru nemovitostí parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 25.6.2018 a GP č.1293-109/2013 s manželi panem M.F. a paní B.F., oba bytem Litoměřice na pozemcích parc.č. 84/1,1345/139 v k.ú. Pokratice ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice.
b) ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (NTL) na parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle GP č.1293-109/2013, ve prospěch spol. GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace:

Mgr. Dycka
Seznámil zastupitele s hospodařením a činností Sdružení historických měst a sídel Čech Moravy a Slezska. Informoval akcích o prestižních soutěží tohoto sdružení, jakou je např. „Historické město roku“, „Památka roku“ a dále každoročně pořádané konference a zahraniční cesty pro své členy.
Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám informoval o svém ukončení ve funkci zástupce města v tomto sdružení.

starosta – poděkoval za podání informace a za práci ve sdružení.

p.Wünsch
Pozval zastupitele na konanou výstavu „Zahrada Čech“ konanou od 14.9. do 22.9., na akci Techdays a krajskou výstavu psů. Připomněl konání významné akce konané v rámci 100letého výročí vzniku Československa, která se bude 26.-28.10.2018 konat ve spolupráci s městem a ÚK na výstavišti.

Starosta – pozval zastupitele na Vinobraní konané tento pátek a sobotu na náměstí.

Ing. Matys
Vyjádřil se k věci veřejné zakázky na provozovatele MHD, apeloval na nedostatky provozu a navrhl svá řešení.

 

VIII. Interpelace:
Písemná interpelace Mgr. Panaše týkající se zakázek uzavřených se společností Gold Media s.r.o. v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb v roce 2017.

 

IX. Diskuze:
Žádný příspěvek

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a za vykonanou práci v celém volebním období 2014-2018 a popřál jim mnoho úspěchů v další jejich činnosti.
Zasedání ZM ukončil v 18:45hod.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

……………………………………….………………………..
MUDr. Petr Kubec a Mgr. Václav Dycka
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 18.9.2018

 

 

 Přílohy:
podklady (.pdf)

Interpelace (.pdf)

NAHORU