4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 21.6.2018

USNESENÍ
VÝPIS
4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 21. 6. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo pod usnesením č:

90/4/2018
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11. 6. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

91/4/2018
Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2017 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 (viz přílohy orig. zápisu).

 

92/4/2018
Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

 

93/4/2018
Změna Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

94/4/2018
Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let:
- Mgr. S.V., bytem Litoměřice,
- p. D.M., bytem Litoměřice,
- Ing. J.L., bytem Litoměřice,
- Ing. M.O., bytem Litoměřice
(podklady viz přílohy orig. zápisu).

 

95/4/2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Hospici sv. Štěpána z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, ve výši 200.000,-Kč na dofinancování mezd pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

96/4/2018
Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

97/4/2018
Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2018+ (viz příloha orig.zápisu).

 

98/4/2018
Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
ZM bere na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice.

 

99/4/2018
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 41201 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“, které se budou konat ve dnech 24. – 26.08.2018, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

100/4/2018
Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
ZM schvaluje předložený návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

101/4/2018
Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku FK Litoměřicko, z.s., IČO: 46771361, U Stadionu 1980/2, 41201 Litoměřice ve výši 2 mil. Kč na zajištění provozu klubu
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu)

 

102/4/2018
Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

103/4/2018
Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
ZM schvaluje „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“:
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích,
b) realizaci akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 14000 Praha 4, IČO: 29062942,
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

104/4/2018
Dohoda o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Ing. M.Ž, bytem Litoměřice, na částku cca 89.000,-Kč s příslušenstvím, jež bude upřesněna po obdržení platby od stavební spořitelny. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního spoření a předchozího uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu (viz příloha orig. zápisu).

 

105/4/2018
Založení samostatné organizační složky
ZM schvaluje zřízení organizační složky města "SMART CITY Litoměřice“, s účinností od 01.09.2018 a její zřizovací listinu (viz příloha orig. zápisu).

 

106/4/2018
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

 

107/4/2018
Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

108/4/2018
Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

109/4/2018
Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4014/2 o výměře 685 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada), v k.ú. Litoměřice.

 

110/4/2018
Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 430/26 vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zast. plocha) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Pokratice.

 

111/4/2018
Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018
ZM neschvaluje podání nabídky a složení kauce na výběrové řízení na nákup pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018 za kupní cenu 3.030.000,-Kč.
ZM schvaluje podání nabídky mimo soutěž na nákup tohoto pozemku za kupní cenu 1.000,-Kč/m2.

 

112/4/2018
Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, manželům panu J.H., a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 950.000,-Kč + DPH a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,-Kč, za GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Na kupní cenu bude započtena úhrada za vybudovanou veřejnou komunikaci, viz usnesení b). Doplatek rozdílu ve výši 337 906,-Kč bude kupujícími uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, a to ½ částky před podpisem kupní smlouvy a ½ částky nejpozději do 30.6.2019.
b) ZM schvaluje nákup věci movité – vybudované veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) od manželů pana J.H., a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu 839.726,-Kč, která bude započtena oproti kupní ceně za pozemek parc.č. 681/1, viz usnesení a).

 

113/4/2018
Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, panu K.H., (podíl poloviny) a paní R.Š., (podíl poloviny), oba Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 375.000,-Kč, a to polovinu částky před podpisem kupní smlouvy a polovinu částky nejpozději do 30.6.2019. Uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,-Kč, GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

114/4/2018
Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, panu J.F., bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 420.000,-Kč, a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 4.719,-Kč, GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupní cena bude kupujícím uhrazena ve třech splátkách, a to nejpozději do 31.12.2020, kupní smlouva bude uzavřena s výhradou vlastnického práva pro Město Litoměřice do doby uhrazení celé kupní ceny.

 

115/4/2018
Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/63, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č.1343 a souvisejících podílů ve výši 7023/421671 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 800.000,-Kč panu Z.L., bytem Litoměřice.

 

116/4/2018
Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 vč. staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
ZM nerevokuje usnesení č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 z důvodu dosažení vyšší kupní ceny.
a
ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb bez č.p./č.e. vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 4.805.000,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu J.K., bytem Litoměřice a paní N.K., bytem Kytlice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů.

 

117/4/2018
Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM revokuje usnesení č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018, které schválilo prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 13.200,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719,-Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha, a ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 11.560,-Kč (s odkazem na § 12 zákona č. 219/2000 Sb., a požadavku z jednání komise pro nakládání s nemovitým majetkem rezortu Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.5.18) a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719,-Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.

 

118/4/2018
Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod věci movité – lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4.

 

119/4/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu podle GP 4598-42/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.335,-Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

120/4/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, vč. práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice v rozsahu podle GP 4593-54/2018, ve prospěch oprávněného Správy úložišť radioaktivních odpadů, IČO: 66000769, Dlážděná 6, Praha 1 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 20.000,-Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

121/4/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav k vodovodní a kanalizační přípojce na parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice, v rozsahu dle GP 1414-93/2018 a plynárenskému zařízení (NTL) na parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle GP č.1293-109/2013, vše ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 783 Kč s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé pan M.F. a paní B.F. oba bytem Litoměřice.

 

122/4/2018
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 2676/2018 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2722/3 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 25.6.2018

NAHORU