4. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 21.6.2018

ZÁPIS

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 21. 6. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluveni: Mgr. Renata Kynzlová, Jiří Landa, PhDr. Olga Kubelková, Ing. Radek Löwy, Mgr.Ladislav Kudrna, MBA

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Tomáš Sarnovsky, MUDr. Miroslav Jenček

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Václav Červín, Lukas Wünsch, Ing. Vladimír Matys

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Mgr. Petr Hermann, Mgr. Václav Dycka

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Šimková

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 3. mimořádného jednání ZM ze dne 26.4. 2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů ze 3. jednání ZM konaného dne 26.04.2018:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
SPLNĚNO: rozpočtové opatření provedena – upravený rozpočet zveřejněn na ÚD
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
SPLNĚNO
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a noční klidSPLNĚNO: vyvěšeno, odesláno MV ČR
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
SPLNĚNO: vyvěšeno, odesláno MV ČR
5. Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her SPLNĚNO: vyvěšeno min. 30 dnů na ÚD
6. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
SPLNĚNO: usnesení odesláno na MK ČR
7. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
SPLNĚNO: dne 10. 5. 2018 dáno písemně na vědomí žadateli
8. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.,
SPLNĚNO: bod byl stažen z jednání ZM
9. Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
PLNĚNO: VPS o poskytnutí dotace připravena k podpisu
10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
SPLNĚNO: veřejnoprávní smlouvy zaslány k podpisu žadatelům dne 10.5.2018
11. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad 50 tis. Kč
SPLNĚNO: veřejnoprávní smlouvy zaslány k podpisu žadatelům dne 10.5.2018
12. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
SPLNĚNO: veřejnoprávní smlouva podepsána dne 10.5.2018
13. Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
SPLNĚNO: smlouva podepsána
14. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
SPLNĚNO: dáno na vědomí nez. organizacím
15. Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“ SPLNĚNO: smlouva podepsána
16. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle GP
SPLNĚNO: Byly doplněny podklady potřebné pro zpracování návrhu na vklad. Předpoklad podání návrhu na vklad do KN je nejpozději v týdnu od 18.6.2018
17. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: Byly doplněny podklady potřebné pro zpracování návrhu na vklad. Předpoklad podání návrhu na vklad do KN je nejpozději v týdnu od 18.6.2018
18. Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za město Litoměřice
SPLNĚNO: za Sdružení energetických manažerů měst a obcí připraveny veškeré podklady k zápisu do rejstříku a získání právní subjektivity.
19. Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
20. Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016 SPLNĚNO
21. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
SPLNĚNO
Majetkové záležitosti:
Záměry:
22. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 21.06.2018
23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 9/2018, není vypracovaný geometr. plán
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 09/2018 z důvodu vypracování znal. posudku, na základě zveřejnění je další zájemce
25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
26. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích
SPLNĚNO
29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
V řešení – smlouva zaslána k podpisu
30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Na základě žádosti žadatele bude znova projednáno v ZM dne 21.06.2018
31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
V řešení - smlouva připravená k podpisu
32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
Prodej bude znova projednán v ZM dne 21.06.2018
34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
V řešení – smlouva připravená k podpisu – vice kupujících
35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
SPLNĚNO
37. Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
39. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
SPLNĚNO
40. Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
SPLNĚNO
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
49. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO
50. Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice
SPLNĚN

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Mgr. Krejza doplnil bod č. - 35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:

ZM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města konaného dne 21.6.2018 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
4. Změna Statutu sociálního fondu
5. Volba soudních přísedících
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, Praha 4, IČO: 29062942
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
16. Dohoda o splátkách dluhu
17. Založení samostatné organizační složky
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018
Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 vč. staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, vč. práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
Komentář: Ing. Lončák, MBA
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11. 6. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

 

2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
Komentář: Mgr. Krejza
ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2017 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 (viz přílohy orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
Diskuze: Bc. Skoková, Mgr. Panaš - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Protinávrh Mgr. Panaše:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her s rozšířením omezení na plochu do vzdálenosti 200 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov vybraných základních a středních škol a školských zařízení, oproti předkládanému návrhu počítajícímu s omezením do 100 metrů (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním pro 7 proti 1 zdrželo se 14 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

4. Změna Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

5. Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let:
- Mgr. S.V., bytem Litoměřice,
-pana D.M., bytem Litoměřice,
- Ing. J.L., bytem Litoměřice,
- Ing. M.O., bytem Litoměřice
(podklady viz přílohy orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Grund - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Hospici sv. Štěpána z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, ve výši 200.000,-Kč na dofinancování mezd pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Gryndler, Ing. Brunclíková, MBA - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Šturalová - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2018+ (viz příloha orig.zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
ZM bere na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Tomáš Sarnovsky nahlásil vztah k projednávané věci k bodu č. 10.

10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
Diskuze: p. Sarnovsky - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 41201 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“, které se budou konat ve dnech 24. – 26.08.2018, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
Diskuze: Mgr. Červín, Ing. Hrkal, Ing. Urbánek, Mgr. Krejza, Ing. Křížová, Mgr. Chlupáč - (odkaz na videozáznam:ZDE)

ZM schvaluje předložený návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

Ing. Pavel Grund nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 12.

12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
Diskuze: p. Sarnovsky, Ing. Grund, Mgr. Krejza - (odkaz na videozáznam: ZDE)
ZM schvaluje:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku FK Litoměřicko, z.s., IČO: 46771361, U Stadionu 1980/2, 41201 Litoměřice ve výši 2 mil. Kč na zajištění provozu klubu
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu)

Pro 18 proti 2 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
Komentář: Mgr. Červín
Diskuze: p. Sarnovsky, Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Krejza - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“:
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích,
b) realizaci akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 14000 Praha 4, IČO: 29062942,
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
Komentář: Mgr. Panaš
Diskuze: Mgr. Chlupáč - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 4/2018 o omezení hlučné zábavní pyrotechniky a pyrotechnických efektů způsobujících hluk (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním pro 9 proti 4 zdrželo se 9 nehlasovalo 0
nebyl návrh přijat.

 

 

16. Dohoda o splátkách dluhu
Diskuze: Ing. Urbánek, Bc. Skoková - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro p.M.Ž, bytem Litoměřice, na částku cca 89.000,-Kč s příslušenstvím, jež bude upřesněna po obdržení platby od stavební spořitelny. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního spoření a předchozího uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

17. Založení samostatné organizační složky
Komentář: Mgr. Krejza
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, Ing. Klusák, PhD, Mgr. Krejza, p. Sarnovsky - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zřízení organizační složky města "SMART CITY Litoměřice“, s účinností od 01.09.2018 a její zřizovací listinu (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 2 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

 

18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
Komentář: Ing. Lončák, MBA
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Lončák, MBA, Mgr. Panaš, p. Sarnovsky - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

V 18:16 hod. odešel p.Sarnovsky - 21 členů ZM

Majetkové záležitosti:

Záměry:

19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
Komentář: MUDr. Štěrba
Diskuze: Mgr. Chlupáč, Mgr. Panaš, Mgr. Härting, Ing. Urbánek, p. Wünsch, Bc. Skoková - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice a ukládá OSNMM zadání znaleckého posudku na určení ceny nemovitostí.
nebo
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, s tím, že prodej bude realizován po přemístění stávajících nájemců (Pedagogicko-psychologická poradna a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníku a Centrum sociální pomoci Litoměřice – příspěvkové organizace Ústeckého kraje), a ukládá OSNMM zadání znaleckého posudku na určení ceny nemovitostí.

Protinávrh Ing. Urbánka pro obě dvě varianty:

ZM schvaluje záměr prodeje výše uvedených pozemků v bodě č. 19 ve veřejné soutěži.

 

Protinávrh Mgr. Krejzy:

ZM stahuje bod č. 19 z jednání.

Pro 17 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 1 (p.Sarnovsky)

V 18:24 hod. přišel p. Sarnovsky - 22 členů ZM

 

Ing. Urbánek nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 20

20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Chlupáč, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Panaš - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

Protinávrh Ing. Urbánka:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku ve veřejné soutěži parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Hlasováním pro 2 proti 4 zdrželo se 16 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat

 

Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 17 proti 1 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

 

21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4014/2 o výměře 685 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada), v k.ú. Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 430/26 vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zast. plocha) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Pokratice.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Krejza - (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM neschvaluje podání nabídky a složení kauce na výběrové řízení na nákup pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018 za kupní cenu 3.030.000,-Kč.
ZM schvaluje podání nabídky mimo soutěž na nákup tohoto pozemku za kupní cenu 1.000,-Kč/m2.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, manželům panu J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 950.000,-Kč + DPH a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,-Kč, za GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Na kupní cenu bude započtena úhrada za vybudovanou veřejnou komunikaci, viz usnesení b). Doplatek rozdílu ve výši 337 906,-Kč bude kupujícími uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, a to ½ částky před podpisem kupní smlouvy a ½ částky nejpozději do 30.6.2019.
b) ZM schvaluje nákup věci movité – vybudované veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) od manželů pana J.H. a paní G.H., oba bytem Litoměřice, za cenu 839.726,-Kč, která bude započtena oproti kupní ceně za pozemek parc.č. 681/1, viz usnesení a).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, panu K.H. (podíl poloviny) a paní R.Š. (podíl poloviny), oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 375.000,-Kč, a to polovinu částky před podpisem kupní smlouvy a polovinu částky nejpozději do 30.6.2019. Uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7.719,-Kč, GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP, panu J.F. bytem  Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 420.000,-Kč, a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 4.719,-Kč, GP ve výši 2.017,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupní cena bude kupujícím uhrazena ve třech splátkách, a to nejpozději do 31.12.2020, kupní smlouva bude uzavřena s výhradou vlastnického práva pro Město Litoměřice do doby uhrazení celé kupní ceny.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/63, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č.1343 a souvisejících podílů ve výši 7023/421671 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 800.000,-Kč panu Z.L., bytem Litoměřice.

Pro 17 proti 2 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

 

29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 vč. staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
ZM nerevokuje usnesení č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 z důvodu dosažení vyšší kupní ceny.
a
ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb bez č.p./č.e. vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 4.805.000,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu J.K., bytem Litoměřice a paní N.K., bytem Kytlice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM revokuje usnesení č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018, které schválilo prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 13.200,-Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719,-Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha, a ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 11.560,-Kč (s odkazem na § 12 zákona č. 219/2000 Sb., a požadavku z jednání komise pro nakládání s nemovitým majetkem rezortu Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.5.18) a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719,-Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

(V záznamu ze zasedání uvedeno pro 18, proti 1, zdrželo se 3)
MUDr. Kubec po hlasování upozornil na svůj omyl a opravil své hlasování.

 

31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod věci movité – lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu podle GP 4598-42/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.335,-Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, vč. práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice v rozsahu podle GP 4593-54/2018, ve prospěch oprávněného Správy úložišť radioaktivních odpadů, IČO: 66000769, Dlážděná 6, Praha 1 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 20.000,-Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav k vodovodní a kanalizační přípojce na parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice, v rozsahu dle GP 1414-93/2018 a plynárenskému zařízení (NTL) na parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice podle GP č.1293-109/2013, vše ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 783 Kč s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé pan M.F. a B.F., bytem Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 2676/2018 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2722/3 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

 

VII. Informace:

 Lukas Wünsch
- podal informaci o zachovaní provozovny masny v ul. Masarykovy.
- informoval o akci konané dne 14.-15.6.2018 – „Outdoor Fórum GIS 2018 Ústeckého kraje“ na Zahradě Čech (Geografický informační systém). Akce se proběhla prvním rokem a účastnili se jí odborníci z celé ČR.

 

Mgr. Chlupáč
- informoval o akci konané dne 16.6.2018 – „X. Den záchranářů Ústeckého kraje“ na Střeleckém ostrově (prezentace složek krajského integrovaného záchranného systému, prohlídka těžké techniky a setkání s profesionálnímu záchranáři).
- Informoval o zahájení Varhanního léta 2018 v katedrále sv. Štěpána. Interprety 1. letošního koncertu byli houslista Jaroslav Svěcený a varhanice Michaela Káčerková.

 

VIII. Interpelace:
Písemnou interpelaci podal Ing. Urbánek k bodu č. 18 - Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností.

 

IX. Diskuze:
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Červín, Ing. Lončák, MBA, Ing. Urbánek, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

X. Závěr:

 

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 19:01hod.

Příští zasedání se koná dne 13.9.2018 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

……………………………………….………………………..
Mgr. Petr Hermann a Mgr. Václav Dycka
ověřovatelé zápisu

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 22.6.2018

Přílohy:

Podklady jednání ZM (.pdf)

Interpelace Ing. Urbánka (.pdf)

NAHORU