3. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 26.4.2018

Z Á P I S
na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. 4. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 24 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluveni: Mgr. Panaš, Mgr. Kudrna, MBA, Jaroslav Růžička

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Kubec, Mgr. Hermann, T. Sarnovsky

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Červín, Ing. Löwy, Ing. Kestřánek, DiS., MBA

Pro 22 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
MUDr. Jenček, Mgr. Hrdina

Pro 22 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 2. mimořádného jednání ZM ze dne 1. 3. 2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 1.2.2018:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena - upravený rozpočet zveřejněn na webu města
2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
SPLNĚNO: rozpočtové opatření provedeno - upravený rozpočet zveřejněn na webu města
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO: smlouva podepsána a finanční prostředky odeslány
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
SPLNĚNO
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO: VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 12. 2. 2018 a dotace vyplacena
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
SPLNĚNO: VPS o poskytnutí dotací podepsány a dotace vyplaceny
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
SPLNĚNO: smlouva s datem 5. 2. 2018 byla podepsána druhou stranou dne 8. 2. 2018, téhož dne vyvěšena a dne 16. 2. 2018 odeslána na ekonomický odbor k vyplacení.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
SPLNĚNO: smlouva s datem 5. 2. 2018 byla podepsána druhou stranou dne 12. 2. 2018
téhož dne vyvěšena a dne 16. 2. 2018 odeslána na ekonomický odbor k vyplacení
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
PLNĚNO: žádost bude podána v termínu do 31.5.2018
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
SPLNĚNO: žádost podána dne 28.2.2018
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
Žádost je zpracovávána, dokončuje se projektová dokumentace, projektový záměr projednán s veřejností, plná žádost bude odevzdána na SFŽP do 31.5.2018.
12. Schválení poskytnutí zápůjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
SPLNĚNO: půjčka byla poskytnuta
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
SPLNĚNO
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
PLNĚNO
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým dojde ke zrušení předkupních práv
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc.č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4545-354/2017 jako pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým dojde ke zrušení předkupních práv
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4474-140/2016 jako pozemku parc.č. 3408/107 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým dojde ke zrušení předkupních práv
18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
SPLNĚNO
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
PLNĚNO: kritéria pro regulaci budou předložena na ZM 26.4.2018
20. Delegování zástupce města na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
SPLNĚNO
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
SPLNĚNO
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
SPLNĚNO
23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017
SPLNĚNO

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 26.04.2018

Prodeje:
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva vložena do KN
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
36. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO: smlouva podepsána
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
38. Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren ve městě
SPLNĚNO, zástupci petičního výboru byla dne 13.2.2018 zaslána odpověď

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ mimořádného 2. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 1.3.2018:
1. Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
SPLNĚNO
2. Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018
PLNĚNO

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Mgr. Krejza doplnil bod 49
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a bod 50
Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a noční klid
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
5. Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
6. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
8. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.,
9. Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
11. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad 50 tis. Kč
12. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
13. Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
14. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
15. Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
16. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle GP
17. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
18. Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za město Litoměřice
19. Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
20. Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016
21. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
22. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
26. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích
29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
37. Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
39. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
40. Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
49. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
50. Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
Komentář: Ing. Lončák, MBA
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Gryndler, Ing. Zalabáková, T.Sarnovsky, starosta
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 4. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu)

Pro 21 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a noční klid
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se nahrazuje vyhláška č. 2/2017 a kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje se doba nočního klidu, ve znění změnových vyhlášek č. 3/2017 a č. 5/2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

5. Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Krejza, Ing. Grund, Ing. Zalabáková, Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Protinávrh Ing. Urbánka:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním
Pro 10 proti  3 zdrželo se 11 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

 

Původní návrh usnesení:
I. ZM bere na vědomí:
a. Potřebu stanovení jednoznačných kritérií regulace hazardních her na území města Litoměřice.
b. Důvodovou zprávu ve věci schválení kritérií pro přijetí regulace hazardu na území města Litoměřice v souvislosti s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her (viz příloha orig. zápisu).

II. ZM schvaluje:
následující kritéria pro přijetí regulace hazardních her na území města Litoměřice v souvislosti
s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her:
a. Bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „Hazardní hry“) nebude možné na území města Litoměřice provozovat na místech uvedených v obecně závazné vyhlášce, tedy:
- na všech adresách nacházejících se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice,
- na území vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov škol a školských zařízení, vyjmenovaných v příloze vyhlášky. Pokud vymezená plocha pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.
b. Z regulace budou vyloučeny turnaje malého rozsahu, které nejsou považovány za společenská rizika.
c. Obecně závaznou vyhláškou nebude stanovena časová regulace.
d. Obecně závazná vyhláška bude obsahovat přechodné ustanovení, na základě, kterého bude možné provozovat Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky na místech uvedených v bodě II. pod písm. a. tohoto usnesení nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.

III. ZM ukládá:
tajemníkovi městského úřadu
a. Zajistit zveřejnění kritérií pro přípravu nové obecně závazné vyhlášky dle bodu II. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu po dobu alespoň 30 dnů.
b. Zajistit zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle kritérií uvedených v bodě II. tohoto usnesení, zaslat jej k připomínkování Ministerstvu vnitra, územnímu pracovišti v Ústí nad Labem, projednat jej v příslušných komisích rady města a předložit jej následně ZM k projednání.

Pro 14 proti 4 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

6. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018 ve výši 1.815.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500.000,- Kč podle předloženého návrhu. (viz příloha orig.zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

7. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
Komentář: PhDr. Kubelková
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč pro KULT, spolek, se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 26602598 na uskutečnění projektu: „KREDENC – divadelní motoráček na Švestkové dráze“, který bude realizován od 20. 6. do 2. 9. 2018.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

8. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
Komentář: PhDr. Kubelková, diskuze: Ing. Urbánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Protinávrh Ing. Urbánka
ZM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“, které se budou konat ve dnech 24. – 26. 8. 2018, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním
Pro 10 proti 1 zdrželo se 13 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

 

Návrh Mgr. Krejzy:
ZM stahuje bod z jednání.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

9. Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 299.112 Kč spolku Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, stavba bez čp., parc. č. 5251/8 k. ú. Litoměřice

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)

c) uzavření smlouvy o spolupráci a o převodu vlastnictví projektové dokumentace mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spolkem Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

d) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

MUDr. Kejř nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 10

10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018 subjektům uvedeným v příloze č. 1 – viz příloha orig. zápisu

b) ZM neschvaluje přiznání dotací subjektům uvedených v příloze č. 2 z důvodů nesplnění podmínek pro přiznání dotace v uvedeném dotačním programu

c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ s žadateli v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 3 orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad 50 tis. Kč
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací pro rok 2018 v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – seznam viz. příloha č. 1 orig. zápisu.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost s žadateli v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 2 orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci, a to mezi obcemi Litoměřice, Miřejovice a Hlinná, kdy obec Miřejovice a obec Hlinná s jejími místními částmi Lbínem, Kundraticemi a Tluční se přiřazují do společného školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (VP smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

13. Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000,-Kč určené na provozní a mzdové náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“.
ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

14. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
Diskuze Ing. Urbánek, Ing. Grund
(odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1
c) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000 Kč, určené na činnost zařízení FOD Klokánek Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle GP
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice.

Pro 18 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

17. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice.

Pro 18 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

18. Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za město Litoměřice
Diskuze: T.Sarnovsky, Ing. Klusák Ph.D.
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Zastupitelstvo města
a) revokuje své usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu)
c) schvaluje zástupce orgánů SEMMO za město Litoměřice
• člena valné hromady - starostu Mgr. Ladislava Chlupáče
• člena rady - Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D.
• člena kontrolní komise – Ing. Pavla Gryndlera

Pro 16 proti 1 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

19. Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 11.4.2018 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

20. Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016
ZM ruší druhý odstavec usnesení č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016.

Pro 16 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

21. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
Komentář: Ing. Lončák, MBA
Diskuze: T.Sarnovsky, MUDr. Štěrba, Ing. Urbánek, starosta
(odkaz na videozáznam:ZDE)

ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 17.33h odešli MUDr. Jenček a Ing. Elman, v 17.34h odešel Ing. Kestřánek – 21 členů ZM

 

Majetkové záležitosti:
Záměry:
22. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice; dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 3

 

23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 3

 

V 17.36h se vrátil MUDr.Jenček – 22 členů ZM

 

24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2

 

25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1313/16 (ostatní plocha) o výměře cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 2

 

26. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2

 

27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2

 

V 17.40h odešel Mgr. Hrdina a vrátil se Ing. Kestřánek – 22 členů ZM

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované movité věci - hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960 Kč + 21% DPH, panu J. J., bytem Ústí nad Labem.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2

 

29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 106.000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Dormin a.s., IČO: 28491939, Mezibranská 1579/4, Praha.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 2

 

30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 13.200 Kč a uhrazení nákladu za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 2

 

31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany za cenu smluvní 39.360 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Hatecký mlýn, s.r.o, IČO: 60741686, Borkovany 366. Pozemky nejsou využitelné pro město Litoměřice s ohledem na umístění v k.ú. Borkovany.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 2

 

V 17.42h se vrátil Mgr. Hrdina – 23 členů ZM

 

32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 45.700 Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč, uhrazení nákladů na vypracování geometrického plánu ve výši 6.050 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu Z.Š., (podíl o velikosti 3/8) a paní Mgr. P.Š., (podíl o velikosti 5/8) oba bytem Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

V 17.43h se vrátil Ing. Elman – 24 členů ZM

 

33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6
o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez čp/če vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 4.805.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu J. K. a paní N. K., oba bytem Litoměřice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů.

 

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

MUDr. Jenček nahlásil vztah k projednávanému bodu 34

34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej podílů na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. Litoměřice za celkovou cenu dle znaleckého posudku 235.020 Kč spoluvlastníkům bytového domu č.p. 932, který stojí na tomto pozemku, a to: panu V. B., bytem Praha, podíl o velikosti 723/5539, panu Bc. J. H., bytem Litoměřice, podíl o velikosti 735/5539, paní R. H., bytem Litoměřice, podíl o velikosti 756/5539, panu A. S., bytem Žitenice, podíl o velikosti 1122/5539 paní M. M., bytem Litoměřice, podíl za syna I. M., o velikosti 1052/5539. Kupující uhradí kupní cenu poměrně dle velikosti nabývaného spoluvlastnického podílu, dále uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 70.500 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, paní M. V., bytem Hostivice. Ceny pozemků (zahrádky a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.6.2014.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
ZM neschvaluje nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice za cenu smluvní ve výši 33 Kč/m2 od pan Ing. R. P., bytem Litoměřice.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

37. Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č 621/2 o výměře 17 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice za cenu smluvní 8.262 Kč od paní I. V., bytem Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č. 878/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Litoměřice, od ČR-ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice, za podmínky, že město Litoměřice vstupuje do práv a závazků převodce vyplývajících ze smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.5536/2017 ze dne 8.9.2017 uzavřené se společností ČEZ Distribuce a.s.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 17.47h odešel T.Sarnovsky – 23 členů ZM

 

39. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Härting
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 438/5, v domě č.p. 438 na pozemku parc.č. 657/8 a souvisejících podílů ve výši 3950/279574 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídkovou cenu 810.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu Z. L., bytem Litoměřice.

Pro 17 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 1

 

40. Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1756/10, v domě č.p. 1756 na pozemku parc.č. 2563/123 a souvisejících podílů ve výši 4139/179531 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 820.000,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu M. Ch., bytem Černošice.

Pro 17 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 1

 

41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3 a 848/4 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4523-53/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 851/2 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 928 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci nemovité věci pan J. R., bytem Litoměřice a paní PhDr. Š. R. MBC, bytem Ústí nad Labem.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3 a 5474/3 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4455-12677/2016 a k části pozemku parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice, v rozsahu dle GP č. 1383-12677/2016, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.175 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

V 17.50h se vrátil T.Sarnovsky – 24 členů ZM

 

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje
a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 62/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1 a 3081/3 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 89.733 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy ke spoluvlastnickému podílu na pozemku parc.č. 888 v k.ú. Litoměřice o velikosti podílu 310/1000, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 168 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na parc.č. 3864/8 a 3864/73 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4255-137/2014, kanalizační přípojky na parc.č. 3864/80, 3836/6 a 3836/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4562-258/2017 a plynárenského zařízení (NTL) na parc.č. 3864/8 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4585-31/2018, vše ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 3864/78 a 3864/77 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.344 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci - manželé pan Bc. J. D. a paní Mgr. I.D., oba bytem Litoměřice.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2 a 3672/5 k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557A-2017549/2018 k části pozemků parc.č. 3454, 3672/1 a 3789, k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557B -2017549/2018, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 13.165 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4597-550/2017, ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 749 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4596-18/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 216 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4602-17/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.964 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

49. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

50. Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje bezúplatný převod – přijetí daru pozemku parc. č. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice od pana M. B., bytem Roudnice nad Labem. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace:
Starosta
- pozval přítomné na vzpomínkový akt ke Dni vítězství, který se bude konat dne 8.5.2018 od 10 hodin na litoměřickém hřbitově

Ing. Grund
- ve dnech 1. – 6.5.2018 bude v Litoměřicích na nákladovém nádraží u příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát pojízdná expozice Legiovlak. Děkuji Technickým službám města za zajištění úklidu okolí nádraží.
- 16.6.2018 se bude na Střeleckém ostrově konat Den záchranářů Ústeckého kraje, město Litoměřice akci spolupořádá.

 

VIII. Interpelace:
Interpelace podali Ing. Urbánek (2x) a Mgr. Panaš (1x) (interpelaci Mgr. Panaše přinesl Ing. Hrkal)
(viz příloha orig.zápisu).

 

IX. Diskuze:
L. Wünsch, Ing. Urbánek, starosta, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 18:06 hod.
Příští zasedání se koná dne 21. 6. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

……………………………………….………………………..
Mgr. Martin Hrdina           a          MUDr. Miroslav Jenček
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 2.5.2018

Přílohy:
Podklady k jednání ZM (.pdf)

Interpelace 3x (.pdf)

NAHORU