3. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 26.4.2018

USNESENÍ
V Ý P I S
3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26.4.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 24

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 3. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

41/3/2018
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 4. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

42/3/2018
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu)

 

43/3/2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a noční klid
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se nahrazuje vyhláška č. 2/2017 a kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje se doba nočního klidu, ve znění změnových vyhlášek č. 3/2017 a č. 5/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

44/3/2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).

 

45/3/2018
Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
I. ZM bere na vědomí:
a. Potřebu stanovení jednoznačných kritérií regulace hazardních her na území města Litoměřice.
b. Důvodovou zprávu ve věci schválení kritérií pro přijetí regulace hazardu na území města Litoměřice v souvislosti s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her (viz příloha orig. zápisu).

II. ZM schvaluje:
následující kritéria pro přijetí regulace hazardních her na území města Litoměřice v souvislosti
s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her:
a. Bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „Hazardní hry“) nebude možné na území města Litoměřice provozovat na místech uvedených v obecně závazné vyhlášce, tedy:
- na všech adresách nacházejících se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice,
- na území vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov škol a školských zařízení, vyjmenovaných v příloze vyhlášky. Pokud vymezená plocha pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.
b. Z regulace budou vyloučeny turnaje malého rozsahu, které nejsou považovány za společenská rizika.
c. Obecně závaznou vyhláškou nebude stanovena časová regulace.
d. Obecně závazná vyhláška bude obsahovat přechodné ustanovení, na základě, kterého bude možné provozovat Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky na místech uvedených v bodě II. pod písm. a. tohoto usnesení nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.

III. ZM ukládá:
tajemníkovi městského úřadu
a. Zajistit zveřejnění kritérií pro přípravu nové obecně závazné vyhlášky dle bodu II. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu po dobu alespoň 30 dnů.
b. Zajistit zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle kritérií uvedených v bodě II. tohoto usnesení, zaslat jej k připomínkování Ministerstvu vnitra, územnímu pracovišti v Ústí nad Labem, projednat jej v příslušných komisích rady města a předložit jej následně ZM k projednání.

 

46/3/2018
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018 ve výši 1.815.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500.000,- Kč podle předloženého návrhu. (viz příloha orig.zápisu).

 

47/3/2018
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
ZM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč pro KULT, spolek, se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 26602598 na uskutečnění projektu: „KREDENC – divadelní motoráček na Švestkové dráze“, který bude realizován od 20. 6. do 2. 9. 2018.

 

48/3/2018
Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 299.112 Kč spolku Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, stavba bez čp., parc. č. 5251/8 k. ú. Litoměřice

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)

c) uzavření smlouvy o spolupráci a o převodu vlastnictví projektové dokumentace mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spolkem Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

d) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

49/3/2018
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018 subjektům uvedeným v příloze č. 1 – viz příloha orig. zápisu

b) ZM neschvaluje přiznání dotací subjektům uvedených v příloze č. 2 z důvodů nesplnění podmínek pro přiznání dotace v uvedeném dotačním programu

c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ s žadateli v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 3 orig. zápisu).

 

50/3/2018
Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad 50 tis. Kč
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací pro rok 2018 v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – seznam viz. příloha č. 1 orig. zápisu.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost s žadateli v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 2 orig. zápisu).

 

51/3/2018
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci, a to mezi obcemi Litoměřice, Miřejovice a Hlinná, kdy obec Miřejovice a obec Hlinná s jejími místními částmi Lbínem, Kundraticemi a Tluční se přiřazují do společného školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 –(VP smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

52/3/2018
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000,-Kč určené na provozní a mzdové náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“.
ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

53/3/2018
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1
c) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

54/3/2018
Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000 Kč, určené na činnost zařízení FOD Klokánek Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

55/3/2018
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle GP
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice.

 

56/3/2018
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice.

 

57/3/2018
Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za město Litoměřice
Zastupitelstvo města
a) revokuje své usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu)
c) schvaluje zástupce orgánů SEMMO za město Litoměřice
• člena valné hromady - starostu Mgr. Ladislava Chlupáče
• člena rady - Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D.
• člena kontrolní komise – Ing. Pavla Gryndlera

 

58/3/2018
Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 11.4.2018 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

59/3/2018
Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016
ZM ruší druhý odstavec usnesení č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016.

 

60/3/2018
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

 

61/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice; dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice.

 

62/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

63/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice.

 

64/3/2018
Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1313/16 (ostatní plocha) o výměře cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

65/3/2018
Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

 

66/3/2018
Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

 

67/3/2018
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované movité věci - hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960 Kč + 21% DPH, panu J. J., bytem Ústí nad Labem.

 

68/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 106.000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Dormin a.s., IČO: 28491939, Mezibranská 1579/4, Praha.

 

69/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 13.200 Kč a uhrazení nákladu za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.

 

70/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany za cenu smluvní 39.360 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Hatecký mlýn, s.r.o, IČO: 60741686, Borkovany 366. Pozemky nejsou využitelné pro město Litoměřice s ohledem na umístění v k.ú. Borkovany.

 

71/3/2018
Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 45.700 Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč, uhrazení nákladů na vypracování geometrického plánu ve výši 6.050 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu Z. Š., (podíl o velikosti 3/8) a paní Mgr. P. Š., (podíl o velikosti 5/8) oba bytem Litoměřice.

 

72/3/2018
Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez čp/če vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 4.805.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům panu J. K. a paní N. K., oba bytem Litoměřice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů.

 

73/3/2018
Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej podílů na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. Litoměřice za celkovou cenu dle znaleckého posudku 235.020 Kč spoluvlastníkům bytového domu č.p. 932, který stojí na tomto pozemku, a to: panu V. B., bytem Praha, podíl o velikosti 723/5539, panu Bc. J. H., bytem Litoměřice, podíl o velikosti 735/5539, paní R. H., bytem Litoměřice, podíl o velikosti 756/5539, panu A. S., bytem Žitenice, podíl o velikosti 1122/5539 paní M. M., bytem Litoměřice, podíl za syna I. M., o velikosti 1052/5539. Kupující uhradí kupní cenu poměrně dle velikosti nabývaného spoluvlastnického podílu, dále uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.719 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

74/3/2018
Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 70.500 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, paní M. V., bytem Hostivice. Ceny pozemků (zahrádky a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.6.2014.

 

75/3/2018
Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
ZM neschvaluje nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice za cenu smluvní ve výši 33 Kč/m2 od Ing. R. P., bytem Litoměřice.

 

76/3/2018
Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č 621/2 o výměře 17 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice za cenu smluvní 8.262 Kč od paní I. V., bytem Litoměřice.

 

77/3/2018
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č. 878/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice, za podmínky, že město Litoměřice vstupuje do práv a závazků převodce vyplývajících ze smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.5536/2017 ze dne 8.9.2017 uzavřené se společností ČEZ Distribuce a.s.

 

78/3/2018
Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 438/5, v domě č.p. 438 na pozemku parc.č. 657/8 a souvisejících podílů ve výši 3950/279574 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídkovou cenu 810.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu Z. L., bytem Litoměřice.

 

79/3/2018
Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1756/10, v domě č.p. 1756 na pozemku parc.č. 2563/123 a souvisejících podílů ve výši 4139/179531 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 820.000,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, panu M. Ch., bytem Černošice.

 

80/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3 a 848/4 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4523-53/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 851/2 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 928 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci nemovité věci pan J. R., bytem Litoměřice a paní PhDr. Š. R. MBC, bytem Ústí nad Labem.

 

81/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3 a 5474/3 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4455-12677/2016 a k části pozemku parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice, v rozsahu dle GP č. 1383-12677/2016, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.175 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

82/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje
a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 62/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1 a 3081/3 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 89.733 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy ke spoluvlastnickému podílu na pozemku parc.č. 888 v k.ú. Litoměřice o velikosti podílu 310/1000, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 168 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

83/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na parc.č. 3864/8 a 3864/73 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4255-137/2014, kanalizační přípojky na parc.č. 3864/80, 3836/6 a 3836/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4562-258/2017 a plynárenského zařízení (NTL) na parc.č. 3864/8 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4585-31/2018, vše ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 3864/78 a 3864/77 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.344 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci - manželé pan Bc. J. D. a paní Mgr. I. D. , oba bytem Litoměřice.

 

84/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2 a 3672/5 k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557A-2017549/2018 k části pozemků parc.č. 3454, 3672/1 a 3789, k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557B -2017549/2018, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 13.165 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

85/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4597-550/2017, ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 749 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

86/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4596-18/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 216 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

87/3/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4602-17/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.964 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

88/3/2018
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

 

89/3/2018
Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje bezúplatný převod – přijetí daru pozemku parc. č. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú. Pokratice od pana M. B., bytem Roudnice nad Labem. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 2.5.2018

 

 

NAHORU