2. zápis z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.3.2018

ZÁPIS
2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.3.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 23 (později 24)          (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluveni: Mgr. Kynzlová, Ing. Löwy

Nepřítomni: Mgr. Kudrna, MBA, MUDr. Kubec (příchod v 16:11 hod.)

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Hrdina, MUDr. Štěrba

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
MUDr. Kejř, Mgr. Červín, Ing. Matys

Pro 20 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 2 (Mgr. Kudrna, MBA a MUDr. Kubec)

 

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Ing. Lončák, MBA, Mgr. Dycka

Pro 21 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 2 (Mgr. Kudrna, MBA a MUDr. Kubec)

 

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

II. Schválení zápisu minulého jednání:

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 1. jednání ZM ze dne 1.2.2018 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Doplnění/stažení bodu programu:

Žádný příspěvek.

 

IV. Hlasování o programu:

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Doplnění / stažení bodu programu
IV. Hlasování o programu
V. Body jednání

  1. Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
  2. Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018

VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 2 (Mgr. Kudrna, MBA a MUDr. Kubec)

 

V 16:11 hod. přišel MUDr. Kubec - 24 členů ZM

 

V. Body jednání:

1. Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018

Komentář: Ing. Grund, Ing. Lončák, MBA, JUDr. Šustek - právník, člen Legislativní rady vlády, MUDr. Vysoudil, MBA a Ing. Kestřánek, DiS., MBA
- k podané žádosti Ing. Urbánka o odpovědi na dotazy k projednávanému bodu a také k připomínkám Mgr. Panaše k návrhu do ZM (připomínky viz příloha orig. zápisu).

Diskuze: Ing. Urbánek, starosta, Mgr. Panaš, T. Sarnovsky, Mgr. Krejza (technická), S. Rybák - náměstek hejtmana Ústeckého kraje
viz odkaz na videozáznam ZDE

ZM bere na vědomí předloženou informaci o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání koncesního řízení na uzavření pachtovní smlouvy závodu Nemocnice Litoměřice, dle usnesení ZM číslo 14/1/2018 ze dne 1.2.2018.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 1 (Mgr. Kudrna, MBA)

 

2. Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018

Komentář: Ing. Grund

Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Gryndler, Ing. Matys, starosta, J. Růžička
viz odkaz na videozáznam ZDE

Mgr. Panaš podal k tomuto bodu písemný protinávrh (viz příloha orig. zápisu):

ZM schvaluje

a) Změnu tarifu městské hromadné dopravy (MHD) v Litoměřicích s účinností od 01.05.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících, na dobu určitou 12-ti měsíců. Po uplynutí této doby bude automaticky vrácen původní tarif jízdného, pokud ZM svým usnesením dobu zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících neprodlouží nebo jeho zavedení nestanoví na dobu neurčitou.

b) Ukládá ODaSH po 9 měsících provést vyhodnocení dopadů zavedení zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících, a to zejména z hlediska navýšení počtu přepravovaných osob, snížení pohybu vozidel využívaných k individuální přepravě a ve spolupráci s OŽP z hlediska zlepšení čistoty ovzduší ve městě.

Hlasováním
Pro 4 proti 4 zdrželo se 16 nehlasovalo 1 (Mgr. Kudrna, MBA)
nebyl protinávrh přijat.

Hlasování o původním návrhu:
ZM schvaluje změnu tarifu městské hromadné dopravy (MHD) v Litoměřicích s účinností od 01.05.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1 (Mgr. Kudrna, MBA)

 

 

VI. Informace:

tajemník
- v rámci vyhlašování výsledků 20. ročníku soutěže Zlatý erb jsme včera z rukou hejtmana Ústeckého kraje obdrželi ocenění v kategorii „Smart City a nejlepší elektronická služba“. První místo získala služba „Litoměřice: Komunitní plánování sociálních služeb“ a druhé „Geoportál – rozcestník mapových služeb“. Oceněný Rozcestník přináší přehled mapových aplikací, například kde je ve městě vyhrazené parkovací stání pro osoby se ZTP. „Litoměřice: Komunitní plánování sociálních služeb“ postupuje do celostátního kola, které se bude konat v rámci konference „Internet ve státní správě a samosprávě“ 9.4.2018 v Hradci Králové.

- minulý týden byly na webu města spuštěny nové služby „Tichá linka“ – tlumočení do znakové řeči pro občany s handicapem a „Rozklikávací rozpočet“.

MUDr. Kubec
- chválí aplikaci v oblasti sociálních služeb a doporučuje další vývoj.

Mgr. Hermann
- včera proběhla uzávěrka projektů do participativního rozpočtu – byly podány 4 návrhy.

 

VII. Interpelace:

Byly přijaty celkem 4 interpelace (viz příloha orig. zápisu):

Ing. Urbánek podal interpelaci k bodu č. 1 "Informace o … uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice a.s. …"

Bc. Panaš podal interpelaci týkající se informování členů ZM v předstihu a další týkající se poskytnutí analýzy bydlení v návaznosti na připravovaný projekt startovacího bydlení.

Ing. Hrkal podal interpelaci – žádost o poskytnutí seznamu podaných žádostí o granty (dotace) Městem Litoměřice ve vazbě na rozpočet města.

 

VIII. Diskuze:

Ing. Matys, Mgr. Krejza (technická), starosta, MUDr. Jenček, Ing. Brunclíková, MBA, PhDr. Kubelková
viz odkaz na videozáznam ZDE

 


IX. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 18:40 hod.
Příští zasedání se koná dne 26. 4. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.


…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

  

…..……………………………………….………………………..
Ing. Radek Lončák, MBA Mgr. Václav Dycka
ověřovatelé zápisu

 

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 6.3.2018

 

Přílohy:
Připomínky Mgr. Panaše k bodu č. 1 (.pdf)

Podklady k zápisu vč. interpelací (.pdf)

NAHORU