1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.2.2018

ZÁPIS

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1.2.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 24 (pro schválení je potřeba 14 hlasů) Omluven: Jiří Landa, Ing. Radek Lončák, MBA

Nepřítomen: Ing. Radek Löwy (příchod v 16:18h.)

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, PhDr. Olga Kubelková, Tomáš Sarnovský

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
MUDr. Pavel Kejř, Mgr. Ladislav Kudrna, MBA, Mgr. Petr Hermann

Pro 21 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA, MUDr. Miroslav Jenček Pro 22 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Šimková

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Technická připomínka Ing. Urbánka k minulému jednání ZM byla vysvětlena a protože další námitka k zápisu z minulého jednání ze dne 7.12.2017 nebyla podána, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 8. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 7.12. 2017:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11.2017
SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018
SPLNĚNO: rozpočet zveřejněn na webu města
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019–2020
SPLNĚNO: střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na webu města
4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
PLNĚNO: bude předloženo ke schválení na 1. jednání ZM 1.2. 2018
5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO: dne 7. 12. 2017 podepsán dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.
SPLNĚNO: dne 14. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace
7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO: dne 18. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace
8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO: dne 14. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace
9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO: dne 18. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace
10. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
SPLNĚNO: Smlouva byla podepsána s datem 19. 12. 2017
11. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
SPLNĚNO: OZV byla vyvěšena
12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“
SPLNĚNO: VP smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 18. 12. 2017 a po vyvěšení do registru smluv byla předána na ekonomický odbor k proplacení.
13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) Pořízení sanitního vozu
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení
SPLNĚNO
14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva podepsána
15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
SPLNĚNO: smlouva podepsána
16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018 SPLNĚNO
17. Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Litoměřice a.s. SPLNĚNO
18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
SPLNĚNO: zveřejněno na webu města
19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů SPLNĚNO: proces zahájen
20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice SPLNĚNO
21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
SPLNĚNO: Po schválení zakladatelské smlouvy a stanov ostatních zakladatelských měst bude mít Sdružení energetických manažerů měst a obcí právní subjektivitu.
22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: Připravuje se návrh vkladu do KN.
23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice
PLNĚNO: Připravuje se návrh vkladu do KN.
24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice SPLNĚNO
25. Prominutí příslušenství dluhu SPLNĚNO: Dohoda a prominutí příslušenství dluhu připravena k podpisu
26. Prominutí příslušenství dluhu SPLNĚNO: Dohoda a prominutí příslušenství dluhu již podepsána
27. Volba soudních přísedících SPLNĚNO
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
SPLNĚNO: vyhláška byla vyvěšena a zaslána MV ČR k právnímu posouzení
29. Schválení Statutu sociálního fondu SPLNĚNO
30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení SPLNĚNO
31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. PLNĚNO: Krajské zastupitelstvo bude dodatek schvalovat na svém zasedání v únoru 2018
32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her - Návrh nebyl schválen
Majetkové záležitosti:
Záměry:
33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových SPLNĚNO
34. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: Převod bude projednán v ZM dne 1.02.2018
35. Prodej část pozemku parc. č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) SPLNĚNO: odepsáno oznámení o neschválení záměru
Prodeje:
36. Prodej pozemku parc. č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice  PLNĚNO: smlouva připravená k podpisu
37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice SPLNĚNO: odesláno oznámení
40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost. plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice PLNĚNO: smlouva připravená k podpisu
41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: smlouva podepsána a předána na MO k dalšímu schválení na MF
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice  SPLNĚNO
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice  SPLNĚNO
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice  SPLNĚNO

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:

Mgr. Krejza doplnil body č.:
36 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 37 - Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice

Starosta doplnil bod č.:
38 - Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren ve městě

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:


Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
12. Schválení poskytnutí zápůjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc.č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4545-354/2017 jako pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4474-140/2016 jako pozemku parc.č. 3408/107 v k.ú. Litoměřice
18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
20. Delegování zástupce města na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
36. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice
38. Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren ve městě

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 16:18 hod. přišel Ing. Löwy - 25 členů ZM

 

VI. Body jednání:
Mgr. Karel Krejza nahlásil vztah ke všem projednávaným bodům programu.

 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
Komentář: Mgr. Krejza, za FV - Ing. Kestřánek, DiS, MBA
Diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Brunclíková, MBA, Ing. Urbánek, Ing. Zalabáková, Ing.Mgr. Lachman, Ing. Gryndler, starosta (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22. 1. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
Komentář: Mgr. Krejza

ZM schvaluje rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů“ (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
Diskuze: T.Sarnovský, Mgr. Krejza (odkaz na videozáznam: ZDE)

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 550.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2018.
b) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 200.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“.
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz přílohy orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
Komentář: Ing. Grund
Diskuze: Ing. Urbánek, starosta (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018–2020 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Ing. Löwy a Mgr. Červín nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 5

5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žádost viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Mgr. Červín a Mgr. Hrdina nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 6

6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 116.000 Kč Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26448801 na uskutečnění projektu: „Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 154.000 Kč Občanskému sdružení Puellae cantantes se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26518848 na uskutečnění projektu: „Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
Diskuze: T. Sarnovský, Mgr. Panaš, Ing. Kmoníčková, Ing. Křížová (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 podání žádostí o dotaci ze Státního fondu kinematografie na zajištění financování projektu „Pořízení DCI sestavy pro přehrávání a správu 2D a 3D obsahu pro Kino Máj v Litoměřicích“ a „ Modernizace zvukového systému pro kino Máj“ a zároveň schvaluje rozpočtové opatření - poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2mil Kč na upgrade digitalizace a výměnu zvukového systému v Kině Máj v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do MAS České středohoří specifického cíle Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“.
b) zajištění předfinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 “ ve výši 100 % celkových výdajů projektu vč. DPH.
c) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu vč. DPH a veškeré nezpůsobilé výdaje projektu.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
Komentář: Mgr. Krejza
Diskuze: T. Sarnovský, Ing. Urbánek, Ing. Klusák, PhD, Mgr. Červín, Ing. Brunclíková,MBA, Mgr. Krejza, Mgr. Panaš (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „PAVE" do dotačního programu EKOINOVACE Státního fondu ŽP ČR a schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 2 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

12. Schválení poskytnutí zápůjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 300 tis. Kč společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01, IČO: 24840688, a uzavření smlouvy o zápůjčce (návrh smlouvy viz originál zápisu).

Pro 18 proti 4 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
Komentář: T. Sarnovský
Diskuze: Ing. Urbánek, Bc. Skoková, L.Wünsch, starosta (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje:
na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.14/1/2018 (přijatého na zasedání ZM dne 1. února 2018) má RM povinnost informovat zastupitelstvo o své připravované činnosti ve vztahu ke společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to o plnění úkolů zakladatele a rozhodování jakožto jediného společníka. ZM přijímá tuto informaci formou usnesení “Vzetí na vědomí”. Zařazení bodu na jednání ZM se bude týkat zejména:
1. rozhodnutí o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 4 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,

2. schválení převodu obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části, uzavření smlouvy o nájmu, pachtu, koncesi či prodeji obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části a uzavření smlouvy zřizující zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části,

3. zatěžování věcí ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 6 mil. Kč,

4. zřizování zástavních práv k věcem, pohledávkám a jiným právům společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.,

5. uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru společností Nemocnice Litoměřice a.s., v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 15 mil. Kč.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 17:30 hod. odešel Mgr. Krejza - 24 členů ZM

15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1

 

16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc.č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve
smyslu geometr. plánu č. 4545-354/2017 jako pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Hrkal, Ing. Brunclíková, MBA (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 2355/5 v katastrálním území Litoměřice označené dle geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 v katastrálním území Litoměřice.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 1

 

V 17:38 hod. přišel Mgr. Krejza - 25 členů ZM

 

17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4474-140/2016 jako pozemku parc.č. 3408/107 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 3408/52 v katastrálním území Litoměřice označené dle geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 v katastrálním území Litoměřice.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Gryndler (odkaz na videozáznam: ZDE)

Původní návrh:

ZM nesouhlasí s novelizací zákona o odpadech, jehož schválením by došlo k čtyřnásobnému a skokovému zdražení poplatků za ukládaní komunálního odpadu na skládkách.
ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce a města vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

Mgr. Panaš podal návrh na doplnění původního návrhu:
ZM vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby v rámci navrhované novely zákona o odpadech byl poplatek za skládkování odpadů doplněn slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a byl upraven nevhodně definovaný zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024, neboť logickým řešením je změna parametrů zákazu skládkování odpadů z dosavadní "výhřevnosti" na "biologickou stabilitu odpadů".

 

Návrh s doplněním:

ZM nesouhlasí s novelizací zákona o odpadech, jehož schválením by došlo k čtyřnásobnému a skokovému zdražení poplatků za ukládaní komunálního odpadu na skládkách.
ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce a města vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
ZM vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby v rámci navrhované novely zákona o odpadech byl poplatek za skládkování odpadů doplněn slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a byl upraven nevhodně definovaný zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024, neboť logickým řešením je změna parametrů zákazu skládkování odpadů z dosavadní "výhřevnosti" na "biologickou stabilitu odpadů".

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0
Návrh s doplněním byl přijat.

 

19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
Komentář: Mgr. Panaš, Bc. Skoková
Diskuze: Mgr. Krejza, T. Sarnovský, Ing. Urbánek, L. Wünsch, Mgr. Červín, Ing. Zalabáková, Ing. Grund (odkaz na videozáznam: ZDE)

Původní návrh:

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her (viz příloha orig. zápisu).

 

Zastupitel P. Urbánek podal písemný protinávrh (viz příloha orig.zápisu), jímž doplnil variantu II. návrhu předkladatele P. Panaše o usnesení doplňující platnou OZV č. 4/2017 s účinností od 1.3.2018 o ustanovení:
"Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno v provozovnách vzdálených méně než 300 metrů vzdušnou čarou od mateřské školy, základní školy, střední školy nebo vysoké školy, a to z důvodu zvýšené ochrany dětí a mládeže."
O tomto protinávrhu se nehlasovalo z důvodu schválení jiného následně předloženého protinávrhu.

 

Protinávrh Mgr. Krejzy:
ZM pověřuje městský úřad přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat vznik herních prostorů v blízkosti škol. Návrh konzultovat s MV ČR a respektovat stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0
Protinávrh byl přijat.

 

20. Delegování zástupce města na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
ZM deleguje zástupce města Litoměřic místostarostu města Ing. Pavla Grunda na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice do konce volebního období 2014-2018.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Mgr. Hermann nahlásil střet zájmů u projednávaného bodu č. 21

21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
Diskuze: Ing. Urbánek, starosta, PhDr. Kubelková (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřic na činnost spojenou s pořádáním fotovýstav a organizování vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc s účinností od 1.2.2018.

Pro 21 proti 1 zdrželo se 2 nehlasovalo 1

 

22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
ZM schvaluje s účinností od 1.2.2018 poskytování příspěvku z prostředků Sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování, a to ve stejné výši jako zaměstnancům města.

Pro 22 proti 1 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

V 18:45 hod. odešel Mgr. Kudrna, MBA - 24 členů ZM

 

23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017
Diskuze: tajemník, Ing. Urbánek, Mgr. Krejza, Mgr. Panaš, starosta, Ing. Löwy (odkaz na videozáznam: ZDE)

Původní návrh:

ZM bere na vědomí zprávu o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017, a to včetně všech již přijatých i navrhovaných opatření k nápravě.

 

Protinávrh Mgr. Panaše:
ZM bere na vědomí zprávu o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017, a to včetně všech již přijatých i navrhovaných opatření k nápravě.
ZM ukládá kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 2
Protinávrh byl přijat

 

V 18:56 hod. přišel Mgr. Kudrna, MBA - 25 členů ZM

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované movité věci – hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany)
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č. e v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez č.p.č/č. e, vše v k.ú. Litoměřice bez možnosti napojení na stávající IS v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Prodeje:

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice Diakonii ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 716/7, Litoměřice a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87 a parc.č. 132, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4554-42/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.274 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4568-499/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 202 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4565-93/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši Kč 47.756 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

36. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 5247/2017 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 686/2 a 4260 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Härting (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice podle GP 4575-68/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9.812 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

38. Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren ve městě
ZM bere na vědomí petici občanů k ulici Masarykova v Litoměřicích a schvaluje postup dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic schválených RM dne 20.1.2004.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace:

starosta
- Zahájena příprava pozemků ke stavbě vědeckovýzkumného centra GTE v Kasárnách Dukelských Hrdinů.
- V nemocnici v Litoměřicích byla uvedena do provozu magnetická rezonance, na kterou město Litoměřice ve dvou etapách přispělo částkou 27 mil. Kč.

L.Wünsch
- Manažerka spol. Zahrada Čech s.r.o. paní Michaela Mokrá obdržela cenu „Osobnost roku 2017“ v oblasti marketingu a podnikání.
- Pozval přítomné na výstavu ZČ „Děti a zvířata 2018“, která se koná 8. 2.2018 a jenž zahajuje sezónu výstav roku 2018. Dále podal informaci o proběhlých loňských výstavách, z nichž 12 bylo organizováno Zahradou Čech s.r.o. a dalších 45 externími zákazníky a nájemci výstaviště.

MUDr. Kubec
- S pověřením spoluobčanů ulice Palachova podal informaci prostřednictvím vyhotovené fotodokumentace a komentářem o rekonstrukci Palachovy ulice, zásadních nedostatcích projektové dokumentace a některých nešvarech stavebních postupů prováděných dodavatelskou firmou. Zdůraznil pomalý postup stavebních prací, jakkoliv jsou v souladu s plánovaným harmonogramem a upozornil na nevhodnost použitého osvětlení a jeho intenzity v již rekonstruovaných částech ulice.
Starosta – výčet uvedených faktů s veškerými námitkami budou předány odboru územního rozvoje.

 

VIII. Interpelace:

žádný příspěvek

 

IX. Diskuze:

starosta, Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková, MBA
- (odkaz na videozáznam: ZDE)

 

X. Závěr:


Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast,
a ukončil jednání ZM v 19:40 hod.
Příští zasedání se koná dne 26.4. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

……………………………………….………………………..
MUDr. Miroslav Jenček Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA
ověřovatelé zápisu

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 5.2.2018

 

 

Přílohy:
přílohy k zápisu (.pdf)

 

 

 

 

NAHORU