1. výpis usnesení Zastupitelstva města Litoměřic - 1.2.2018

USNESENÍ
VÝPIS
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1.2.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 25

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 1. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

1/1/2018
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22. 1. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2018
Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
ZM schvaluje rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů“ (viz příloha orig. zápisu).

 

3/1/2018
Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 550.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2018.
b) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 200.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“.
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz přílohy orig. zápisu).

 

4/1/2018
Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
ZM schvaluje 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018–2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

5/1/2018
Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žádost viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

6/1/2018
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

7/1/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 116.000 Kč Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26448801 na uskutečnění projektu: „Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 154.000 Kč Občanskému sdružení Puellae cantantes se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26518848 na uskutečnění projektu: „Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

9/1/2018
Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 podání žádostí o dotaci ze Státního fondu kinematografie na zajištění financování projektu „Pořízení DCI sestavy pro přehrávání a správu 2D a 3D obsahu pro Kino Máj v Litoměřicích“ a „ Modernizace zvukového systému pro kino Máj“ a zároveň schvaluje rozpočtové opatření - poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2mil Kč na upgrade digitalizace a výměnu zvukového systému v Kině Máj v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

10/1/2018
Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do MAS České středohoří specifického cíle Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“.
b) zajištění předfinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 “ ve výši 100 % celkových výdajů projektu vč. DPH.
c) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu vč. DPH a veškeré nezpůsobilé výdaje projektu.

 

11/1/2018
Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
ZM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „PAVE" do dotačního programu EKOINOVACE Státního fondu ŽP ČR a schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

12/1/2018
Schválení poskytnutí zápůjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 300 tis. Kč společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01, IČO: 24840688, a uzavření smlouvy o zápůjčce (návrh smlouvy viz orig. zápisu).

 

13/1/2018
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2018
Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
ZM schvaluje:
na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.14/1/2018 (přijatého na zasedání ZM dne 1. února 2018) má RM povinnost informovat zastupitelstvo o své připravované činnosti ve vztahu ke společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to o plnění úkolů zakladatele a rozhodování jakožto jediného společníka. ZM přijímá tuto informaci formou usnesení “Vzetí na vědomí”. Zařazení bodu na jednání ZM se bude týkat zejména:
1. rozhodnutí o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 4 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,

2. schválení převodu obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části, uzavření smlouvy o nájmu, pachtu, koncesi či prodeji obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části a uzavření smlouvy zřizující zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části,

3. zatěžování věcí ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 6 mil. Kč,

4. zřizování zástavních práv k věcem, pohledávkám a jiným právům společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.,

5. uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru společností Nemocnice Litoměřice a.s., v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 15 mil. Kč.

 

15/1/2018
Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice.

 

16/1/2018
Zrušení předkupního práva u části pozemku parc.č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4545-354/2017 jako pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 2355/5 v katastrálním území Litoměřice označené dle geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 v katastrálním území Litoměřice.

 

17/1/2018
Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometr. plánu č. 4474-140/2016 jako pozemku parc.č. 3408/107 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 3408/52 v katastrálním území Litoměřice označené dle geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 v katastrálním území Litoměřice.

 

18/1/2018
Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
ZM nesouhlasí s novelizací zákona o odpadech, jehož schválením by došlo k čtyřnásobnému a skokovému zdražení poplatků za ukládaní komunálního odpadu na skládkách.
ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce a města vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
ZM vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby v rámci navrhované novely zákona o odpadech byl poplatek za skládkování odpadů doplněn slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a byl upraven nevhodně definovaný zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024, neboť logickým řešením je změna parametrů zákazu skládkování odpadů z dosavadní "výhřevnosti" na "biologickou stabilitu odpadů".

 

19/1/2018
Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
ZM pověřuje městský úřad přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat vznik herních prostorů v blízkosti škol. Návrh konzultovat s MV ČR a respektovat stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

20/1/2018
Delegování zástupce města na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
ZM deleguje zástupce města Litoměřic místostarostu města Ing. Pavla Grunda na konání valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice do konce volebního období 2014-2018.

 

21/1/2018
Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města Litoměřic na činnost spojenou s pořádáním fotovýstav a organizování vernisáží za odměnu ve výši 8.600 Kč/měsíc s účinností od 1.2.2018.

 

22/1/2018
Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
ZM schvaluje s účinností od 1.2.2018 poskytování příspěvku z prostředků Sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování, a to ve stejné výši jako zaměstnancům města.

 

23/1/2018
Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017
ZM bere na vědomí zprávu o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017, a to včetně všech již přijatých i navrhovaných opatření k nápravě.
ZM ukládá kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016.

 

24/1/2018
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované movité věci – hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

25/1/2018
Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

26/1/2018
Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

27/1/2018
Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany)
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany.

 

28/1/2018
Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

 

29/1/2018
Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e, vše v k.ú. Litoměřice bez možnosti napojení na stávající IS v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů.

 

30/1/2018
Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. Litoměřice.

 

31/1/2018
Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

32/1/2018
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice Diakonii ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 716/7, Litoměřice a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

33/1/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87 a parc.č. 132, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4554-42/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3274 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

34/1/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4568-499/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 202 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

35/1/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4565-93/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši Kč 47.756 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

36/1/2018
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 5247/2017 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 686/2 a 4260 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

37/1/2018
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice podle GP 4575-68/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9.812 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

38/1/2018
Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren ve městě
ZM bere na vědomí petici občanů k ulici Masarykova v Litoměřicích a schvaluje postup dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic schválených RM dne 20.1.2004.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 5.2.2018

NAHORU