8. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.12.2017

Z Á P I S
8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7. 12. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 26 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

 

Omluven: Mgr. Kudrna, MBA

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Kubec, Ing. Matys, Mgr. Červín

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Grund, Ing. Löwy

Pro 25 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Mgr. Hrdina, Mgr. Dycka

Pro 23 proti 1 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

II. Schválení zápisu z minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 7. jednání ZM ze dne 14. 9. 2017 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:

Kontrola plnění usnesení z jednání ZM ze dne 14. 9. 2017:
1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
SPLNĚNO – smlouva vložena do katastru nemovitostí
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
SPLNĚNO – smlouva uzavřena a zveřejněna
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.
SPLNĚNO – proúčtováno v účetnictví města
2. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017
b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – havárie
SPLNĚNO rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO smlouva podepsána oběma stranami, finance odeslány
4. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
SPLNĚNO: Usnesení ZM odesláno ředitelce CCR Litoměřice s datem 25. 9. 2017
5. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice
SPLNĚNO
6. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
SPLNĚNO vyhláška byla vyvěšena a prošla právním posouzením MV ČR
7. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu
SPLNĚNO vyhláška byla vyvěšena a prošla právním posouzením MV ČR
8. Prominutí dluhu včetně příslušenství
SPLNĚNO dohoda podespána
9. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
SPLNĚNO: Finalizace žádosti v rámci připomínkového období byla odeslána 10. 11. 2017 a 13. 11. 2017 splnil projekt fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
10. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:
a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce
NESPLNĚNO: dotační titul nebyl pro r. 2018 vyhlášen
11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města
SPLNĚNO: realizace původního usnesení byla zastavena

Majetkové záležitosti:
Záměry:
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 7.12.2017
13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 7.12.2017
14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 7.12.2017
Prodeje:
15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
SPLNĚNO smlouva podepsána
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
SPLNĚNO smlouva podepsána
17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání
V řešení, do ZM 7.12.2017 bude dán návrh na zrušení předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
Smlouva podepsána a předána na MO k dalšímu schválení na MF – částečná revokace smlouvy, bude projednáno v ZM dne 7.12.2017
19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO smlouva podepsána
20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO smlouva podepsána
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO smlouva podepsána
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO smlouva podepsána
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO smlouva podepsána
29. Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích
Usnesení ZM bylo zasláno Ústeckému kraji datovou zprávou

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Ing. Grund navrhl stažení bodu 17:
Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2018
místo něj doplnil bod:
Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

dále doplnil u bodu 30 část II. příspěvek na stravování
Bude prohozen bod 10 s bodem 11

Pro 26 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:
Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11.2017
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020
4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.
7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.
8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.
10. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
11. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“
13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) Pořízení sanitního vozu
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení
14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice
15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018
17. Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Litoměřice a.s.
18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů
20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice
21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice
23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice
24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice
25. Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B. S.
26. Prominutí příslušenství dluhu – pan B.N.
27. Volba soudních přísedících
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
29. Schválení Statutu sociálního fondu
30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Majetkové záležitosti:
Záměry:
33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
34. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
35. Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) Prodeje:
36. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu)
38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast.plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice
41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 26 proti 0 zdrželo se nehlasovalo

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11.2017

Diskuze: Ing. Lončák, MBA, Ing. Hrkal, Ing. Křížová, Ing. Klusák
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27. 11. 2017 (viz příloha orig. zápisu)

Pro 20 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

2. Návrh rozpočtu města na rok 2018

Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Urbánek, Ing. Lončák, MBA, T.Sarnovsky, Ing. Kestřánek, DiS., MBA, starosta (odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2018 v celkovém objemu příjmů ve výši 521.177 tis. Kč, výdajů ve výši 544.504 tis. Kč a financování (ze zdrojů z minulých let) ve výši 23.327 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

V 16.50 h odešel Mgr. Hermann – 25 členů ZM

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020

Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Zalabáková
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Urbánka:
ZM vrací návrh předkladateli k dopracování, k projednání ve FV a k předložení na příštím zasedání ZM.

Hlasováním
Pro 9 proti 8 zdrželo se 8 nehlasovalo 1
nebyl protinávrh schválen

 

Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2019 - 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 5 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.

Diskuze: T.Sarnovsky, Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Návrh Ing. Löwyho (návrh byl upraven po dohodě zastupitelů)
ZM doporučuje schválit na 1. jednání ZM v roce 2018:
a) poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žíněnek) z rozpočtových prostředků roku 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

17.10 – 17.20 h přestávka

 

5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.

ZM schvaluje
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2017 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

Pro 23+1 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.

Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Urbánek, Ing. Křížová, Mgr. Krejza, Mgr. Pěkná, MUDr. Kubec
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 1 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.

Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Urbánek (odkaz na videozáznam: ZDE)

Ing. Grund – nahlásil vztah k projednávanému bodu 7.

ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 1 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.

ZM schvaluje

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 0 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.
ZM schvaluje

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

10. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci, a to mezi obcemi Litoměřice a Miřejovice, kdy obec Miřejovice se přiřazuje do společného školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č.6/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Litoměřice a část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“

Diskuze: Mgr. Panaš, L.Wünsch, Ing. Urbánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr.Panaš navrhl stažení bodu:
ZM stahuje bod z jednání.

Hlasováním
Pro 8 proti 9 zdrželo se 8 nehlasovalo 0
nebyl návrh na stažení schválen

Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na realizaci projektu “ Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 14. 12. 2017 do 22. 12. 2017 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 15+1 proti 2 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

MUDr. Vysoudil, Ing. Lončák, Ing. Kestřánek, DiS, MBA a Ing. Matys nahlásili vztah k projednávanému bodu 13.

13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

a) Pořízení sanitního vozu
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice

Diskuze: T.Sarnovsky, Ing. Grund, Ing. Urbánek, Ing.Bc.Jurková, Mgr. Pěkná, Mgr. Bárta (Diakonie ČCE)
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 250.000 Kč. ZM zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

a) ZM schvaluje převedení části poskytnuté dotace ve výši 70.000 Kč z celkové částky 125.000 Kč na sociální službu Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích „Centrum denních služeb“ (ID 7041080) ze sociální služby „Sociální rehabilitace“ (ID 4894760).

b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 18/2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2018 a znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

MUDr. Vysoudil, Ing. Lončák, MBA, Ing. Kestřánek, DiS., MBA a Ing. Matys nahlásili vztah k projednávanému bodu 17.

17. Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

Diskuze: Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projekt s reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553 „Zvýšení kvality návazné péče“ pro akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, v souladu s Rozhodnutím komise 2012/21/EU z 20. 12. 2011 k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče.
Pověření bude obsahovat náležitosti podle čl. 4 Rozhodnutí komise 2012/21/EU, a to zejména:
a) náplň a trvání závazku veřejné služby,
b) identifikace podniku, případně, o které území se jedná;
c) povaha jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv;
d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby;
e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby;
f) odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením jeho plného názvu v textu pověření).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 20 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů
ZM schvaluje postup pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice
ZM schvaluje Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
ZM
a) revokuje své usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu).

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

18.05 - 18.15 přestávka

 

23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice

Pro 20 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice
ZM bere na vědomí informace o dosavadním průběhu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

25. Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B. S.
ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 60 % z částky 118.248,00 Kč (tedy 70.949,00 Kč), pro manžele I. a B.S., oba bytem Litoměřice

Pro 19 proti 1 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

26. Prominutí příslušenství dluhu – pan B.N.
ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 40 % z částky 175.554,00 Kč (tedy 70.222,00 Kč), pro pana B.N.,  bytem Terezín.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

27. Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní H. M., bytem  Litoměřice a Mgr. Š. P., bytem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

29. Schválení Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
I. ZM revokuje své usnesení č. 9/1/2017 ze dne 2.2.2017 a schvaluje měsíční odměnu s platností od 1.1.2018:
a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 novely č. 99/2017 Sb., zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 8.729 Kč, předseda komise, výboru 4.365 Kč, člen komise, výboru 3.637 Kč, zastupitel 2.182 Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce. b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) novely č. 99/2017 Sb., zákona o obcích a nařízením vlády ve výši 39.281 Kč.

c) v souladu s § 80 odst. 1, písm. b) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 700 Kč na jeden den.

d) v souladu s § 80 odst. 1, písm. a) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona o obcích uvolněnému i neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden den.

II. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2018 uvolněným zastupitelům příspěvek ze sociálního fondu úřadu ve výši 18 Kč na jednu stravovací poukázku do zařízení veřejného stravování nebo na jeden oběd ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna, příspěvková organizace Města Litoměřice.

Pro 18 proti 0 zdrželo se 7 nehlasovalo 0

 

31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

Diskuze: L.Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

V 18.38h odešel Ing. Kestřánek, DiS. MBA – 24 členů ZM

 

32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Diskuze: Mgr. Panaš, Bc. Skoková, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 8/2017 o regulaci provozování hazardních her.

Hlasováním
Pro 2 proti 0 zdrželo se 21+1 nehlasovalo 1
nebyl návrh schválen.

 

V 18.41h se vrátil Ing. Kestřánek, DiS. MBA – 25 členů ZM

 

Majetkové záležitosti:

Záměry:

33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice

Diskuze: Ing. Urbánek, zástupce z řad veřejnosti
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice.

Pro 22+1 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

35. Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)

Diskuze: Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha -komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) s ohledem na zpracovanou architektonickou studii.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Prodeje:
36. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP) za cenu smluvní ve výši 908.704,- Kč + 21 % DPH, manželům Ing. M. K. a Bc. D. K., oba bytem Litoměřice, za podmínky dodržení regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. zápisu), a uhrazení nákladů za vypracování GP v částce 8.228,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu)
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3
o výměře 204 m2 (ost. plocha) a parc.č. 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 556.000,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast.plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a parc.č. 2229/10 o výměře 500 m2 vše v k.ú. Litoměřice, Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 748.000,- Kč + 21 %DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje využití předkupního práva a nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní ve výši 1.524.861,- Kč od manželů M.K. a M.K., oba bytem Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Od bodu 40 bylo vzhledem k nefunkčnosti hlasovacího zařízení hlasováno aklamací.

 

40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice

Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Červín, Mgr. Krejza, starosta, MUDr. Kubec, Ing. Löwy, Mgr. Härting
odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Urbánka:
ZM vrací návrh předkladateli k dopracování a doplnění předpokládaných nákladů na rekonstrukci objektu do provozuschopného stavu, zmapování dotačních titulů, které by bylo možné k této rekonstrukci využít a k předložení na příštím zasedání ZM.

Hlasováním
Pro 8 proti 4 zdrželo se 13 nehlasovalo 0
nebyl protinávrh schválen

 

Původní návrh na usnesení:
a) ZM ruší své usnesení č. 42/2/2010 ze dne 16.12.2010 o směně pozemků: pozemek parc.č. 600/56 o výměře 47 m2 (vlastník HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO: 25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 Praha 1) za pozemky parc.č. 600/60 o výměře 176 m2, parc.č. 614/38 o výměře 162 m2, parc.č. 600/62 o výměře 52 m2 a parc.č. 600/61 o výměře 11 m2 (vlastník Město Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice, s podmínkou výstavby chodníku společností HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO : 25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 Praha 1.

b) ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), parc.č. 600/57 o výměře 25 m2 (ost. plocha) a parc.č. 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka), vše v k.ú. Pokratice, za cenu smluvní v maximální výši 3 mil. Kč od společnosti MORTON PLUS s.r.o., IČO: 24161322, Dobřichovická 741, Černošice.

Pro 16 proti 1 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

 

41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)

Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM částečně revokuje své usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 a schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, za podmínky že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4552-60/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 768 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, parc.č. 2483/1 a parc.č. 5251/20 v rozsahu dle GP 4528 -113/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.864 Kč + 21% DPH  a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, parc.č. 2188/8 a parc.č. 2530/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4505-81/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.268 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 1404-259/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 1406-280/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.900 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a parc.č. 4008/66 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4529-166/2017 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4008/76 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.624 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4532-52/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4536/1 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 816,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinna zaplatit současná vlastnice paní M.S., bytem Litoměřice.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VII. Informace:
L. Wünsch
- informoval o záměru Ústeckého kraje realizovat oslavy 100. výročí založení republiky v říjnu 2018 v areálu výstaviště Zahrada Čech

 

VIII. Interpelace:
Interpelaci podali Ing. Urbánek a Mgr. Panaš (viz příloha orig.zápisu).

 

 

IX. Diskuze:
nebyl žádný příspěvek

 

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast, popřál příjemné prožití Vánoc a ukončil jednání ZM v 19:30 hod.
Příští zasedání se koná dne 1. 2. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

……………………………………….………………………..
Mgr. Martin Hrdina    a    Mgr. Václav Dycka
ověřovatelé zápisu

 

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 13.12.2017

 

Přílohy:
Podklady k ZM (.pdf)

Interpelace Mgr. Panaše k bodu 12. (.pdf)

Interpelace Ing. Urbánka k bodu 2. (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

NAHORU