8.výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.12.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7. 12. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 26

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 8. zasedání projednalo pod usnesením č:

152/8/2017
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11.2017
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27. 11. 2017 (viz příloha orig. zápisu)

 

153/8/2017
Návrh rozpočtu města na rok 2018
ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2018 v celkovém objemu příjmů ve výši 521.177 tis. Kč, výdajů ve výši 544.504 tis. Kč a financování (ze zdrojů z minulých let) ve výši 23.327 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

154/8/2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2019 - 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

155/8/2017
Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
ZM doporučuje schválit na 1. jednání ZM v roce 2018:
a) poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žíněnek) z rozpočtových prostředků roku 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

 

156/8/2017
Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje
a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč za rok 2017 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

157/8/2017
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.200.000 Kč HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

158/8/2017
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

159/8/2017
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

160/8/2017
Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 900.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2018

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

161/8/2017
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci, a to mezi obcemi Litoměřice a Miřejovice, kdy obec Miřejovice se přiřazuje do společného školského obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

162/8/2017
Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č.6/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Litoměřice a část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí (viz příloha orig. zápisu).

 

163/8/2017
Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na realizaci projektu “ Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 14. 12. 2017 do 22. 12. 2017 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

164/8/2017
Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

a) Pořízení sanitního vozu
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000,- Kč určené na pořízení sanitního vozu. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 16.550.000,- Kč určené na provoz lůžkového zdravotnického zařízení. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace (smlouva viz příloha originálu zápisu).

 

165/8/2017
Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 250.000 Kč. ZM zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha originálu zápisu).

 

166/8/2017
Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
a) ZM schvaluje převedení části poskytnuté dotace ve výši 70.000 Kč z celkové částky 125.000 Kč na sociální službu Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích „Centrum denních služeb“ (ID 7041080) ze sociální služby „Sociální rehabilitace“ (ID 4894760).

b) ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 18/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

167/8/2017
Podpora sociálních služeb pro rok 2018
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2018 a znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

168/8/2017
Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
ZM schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projekt s reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553 „Zvýšení kvality návazné péče“ pro akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, v souladu s Rozhodnutím komise 2012/21/EU z 20. 12. 2011 k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče.
Pověření bude obsahovat náležitosti podle čl. 4 Rozhodnutí komise 2012/21/EU, a to zejména:
a) náplň a trvání závazku veřejné služby,
b) identifikace podniku, případně, o které území se jedná;
c) povaha jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv;
d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby;
e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby;
f) odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením jeho plného názvu v textu pověření).

 

169/8/2017
Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

170/8/2017
Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů
ZM schvaluje postup pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů.

 

171/8/2017
Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice
ZM schvaluje Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

172/8/2017
Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
ZM
a) revokuje své usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu).

 

173/8/2017
Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice.

 

174/8/2017
Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 1344/5, 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice

 

175/8/2017
Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice
ZM bere na vědomí informace o dosavadním průběhu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice.

 

176/8/2017
Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B. S., Litoměřice
ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 60 % z částky 118.248,00 Kč (tedy 70.949,00 Kč), pro pana I. S. a paní B. S., oba bytem Litoměřice.

 

177/8/2017
Prominutí příslušenství dluhu – pan B. N.
ZM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení ve výši 40 % z částky 175.554,00 Kč (tedy 70.222,00 Kč), pro pana B. N., bytem Terezín.

 

178/8/2017
Volba soudních přísedících
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní H. M., bytem Litoměřice a Mgr. Š. P., bytem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

179/8/2017
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha orig. zápisu).

 

180/8/2017
Schválení Statutu sociálního fondu
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

181/8/2017
Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
I. ZM revokuje své usnesení č. 9/1/2017 ze dne 2.2.2017 a schvaluje měsíční odměnu s platností od 1.1.2018:
a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 novely č. 99/2017 Sb., zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 8.729 Kč, předseda komise, výboru 4.365 Kč, člen komise, výboru 3.637 Kč, zastupitel 2.182 Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce. b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) novely č. 99/2017 Sb., zákona o obcích a nařízením vlády ve výši 39.281 Kč.

c) v souladu s § 80 odst. 1, písm. b) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 700 Kč na jeden den.

d) v souladu s § 80 odst. 1, písm. a) a § 84 odst.1, písm. o) novely č.99/2017 Sb., zákona o obcích uvolněnému i neuvolněnému členovi zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s oddáváním snoubenců ve výši 1.000 Kč na jeden den.

II. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2018 uvolněným zastupitelům příspěvek ze sociálního fondu úřadu ve výši 18 Kč na jednu stravovací poukázku do zařízení veřejného stravování nebo na jeden oběd ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna, příspěvková organizace Města Litoměřice.

 

182/8/2017
Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

183/8/2017
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

 

184/8/2017
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice.

 

185/8/2017
Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha -komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) s ohledem na zpracovanou architektonickou studii.

 

186/8/2017
Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP) za cenu smluvní ve výši 908.704,- Kč + 21 % DPH, manželům Ing. M. K. a Bc. D. K., oba bytem Litoměřice, za podmínky dodržení regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. zápisu), a uhrazení nákladů za vypracování GP v částce 8.228,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

187/8/2017
Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu)
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3
o výměře 204 m2 (ost. plocha) a parc.č. 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 556.000,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

188/8/2017
Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast.plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9
o výměře 20 m2 (zast. plocha) a parc.č. 2229/10 o výměře 500 m2 vše v k.ú. Litoměřice, Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 748.000,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

189/8/2017
Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
ZM neschvaluje využití předkupního práva a nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní ve výši 1.524.861,- Kč od manželů M. K. a M. K., oba bytem Litoměřice.

 

190/8/2017
Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice
a) ZM ruší své usnesení č. 42/2/2010 ze dne 16.12.2010 o směně pozemků: pozemek parc.č. 600/56 o výměře 47 m2 (vlastník HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO: 25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 Praha 1) za pozemky parc.č. 600/60 o výměře 176 m2, parc.č. 614/38 o výměře 162 m2, parc.č. 600/62 o výměře 52 m2 a parc.č. 600/61 o výměře 11 m2 (vlastník Město Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice, s podmínkou výstavby chodníku společností HANZL – stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČO : 25021435, Václavské nám. 66/808, 110 00 Praha 1.

b) ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), parc.č. 600/57 o výměře 25 m2 (ost. plocha) a parc.č. 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka), vše v k.ú. Pokratice, za cenu smluvní v maximální výši 3 mil. Kč od společnosti MORTON PLUS s.r.o., IČO: 24161322, Dobřichovická 741, Černošice.

 

191/8/2017
Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
ZM částečně revokuje své usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 a schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, za podmínky že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

192/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4552-60/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 768 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

193/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, parc.č. 2483/1 a parc.č. 5251/20 v rozsahu dle GP 4528 -113/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.864 Kč + 21% DPH
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

194/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, parc.č. 2188/8 a parc.č. 2530/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4505-81/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.268 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

195/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 1404-259/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

196/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 1406-280/2017 ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.900 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

197/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a parc.č. 4008/66 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 4529-166/2017 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4008/76 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.624 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Česká republika – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6.

 

198/8/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4532-52/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4536/1 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 816,-Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinna zaplatit současná vlastnice paní M S., bytem Litoměřice.

 

 

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 13.12.2017

 

NAHORU