7. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 14.9.2017

USNESENÍ
VÝPIS
7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14. 9. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 25

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 7. zasedání projednalo pod usnesením č:

 

123/7/2017
Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.
 

a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

ZM schvaluje následující znění usnesení:
a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace je s účinností od 12. 09. 2017 zapsána v obchodním rejstříku.

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a s ohledem na vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici Litoměřice, a.s. s účinností od 1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici v Litoměřicích, IČO: 00830488 se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke dni 30. 09. 2017.

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny, viz příloha orig. zápisu.
ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého vlastnictví za dodržení podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ze dne 7. 1. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2017.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Litoměřice jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací jako převodcem, kterou přijímá nemovité věci popsané ve smlouvě do svého vlastnictví, viz příloha orig. zápisu. ZM, současně bere na vědomí, že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí a dále závazky ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a podmínky uvedené v předmětné smlouvě.

d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic nepřijímá.

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v souladu s ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o koupi obchodního závodu s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu), který vytvořila Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k provozování jejích činností ve stavu, v jakém je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017.

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

 

124/7/2017

a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017
b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – havárie

a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4. 9. 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

 

125/7/2017
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 196.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

126/7/2017
Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, ke dni 31.12.2017.

 

 

127/7/2017
Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice
ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města na volební období 2014-2018, a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti starosty města patří s účinností ke dni 1.1.2018 Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu.

 

 

128/7/2017
Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

 

 

129/7/2017
Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

 

 

130/7/2017
Prominutí dluhu včetně příslušenství
ZM schvaluje prominutí dluhu ve výši 36.523,- Kč, příslušenství ve výši 4.121,- Kč a úroků z prodlení ve výši 19.564,- Kč pro paní S. T., bytem Litoměřice.

 

 

131/7/2017
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 podání žádosti o dotaci do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy s názvem „Budování kapacit pro rozvoj škol II“ specifického cíle SC2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích na zajištění financování projektu „DDM - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“.

 

132/7/2017
Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce

ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:
a) záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“.

b) projektovou studii „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“, přikládanou se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci.

c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce.

 

 

133/7/2017
Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města
ZM revokuje usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 a neschvaluje zrušení části města Za nemocnicí.

 

 

134/7/2017
Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) dle regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. zápisu).

 

 

135/7/2017
Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu).

 

 

136/7/2017
Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

 

137/7/2017
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 2.960,- Kč + 21% DPH, paní Z. Ř., bytem Litoměřice.

 

138/7/2017
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska a rám kopaného hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 1.678,- Kč + 21% DPH, panu G. J., bytem Litoměřice.

 

 

139/7/2017
Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání
ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 ve vlastnictví pana Ing. M. M. a paní J. M., bytem Litoměřice, za pozemek parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán), a to bez finančního vyrovnání. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

 

140/7/2017
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstva obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, s podmínkou, že nejpozději do 5-ti let od podpisu smlouvy o převodu nabyvatel vyklidí a předá městu Litoměřice prostory, které užívá v budově č.p. 76, v části obce Litoměřice-Město, která je součástí pozemku parc.č. 74 v k.ú. Litoměřice; nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

 

 

141/7/2017
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3797/2017 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1773/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zřízení zástavního práva.

 

 

142/7/2017
Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje výběr vítězného zájemce - společnosti VDP service SE, IČO: 04825900, Teplická 604/15, Praha 9, a prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) tomuto zájemci za cenu 2.241.200,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Výstavba na předmětném pozemku podléhá regulativu ze dne 18.07.2017.

 

 

143/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice dle GP 1393-49/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1291 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

144/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice dle GP 1395-77/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.536 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

145/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice dle GP 1398-805/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.908 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

146/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice dle GP 4504-78/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.902 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

147/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice dle GP 4376-17/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.980 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

148/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045, 1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č.4511-109/2017, ve prospěch Severočeské vodárenské společností a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve smluvní výši 13.248 Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

149/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice dle GP 4442-260/2016 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 643 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

150/7/2017
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice dle GP 4498-70/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9.226 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

151/7/2017
Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích
ZM doporučuje Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, a to z důvodu zajištění zlepšení kvality odborné a pedagogické úrovně vzdělávání, pracovně právních vztahů a spolupráce se základními školami v Litoměřicích.

   

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

  

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 20.9.2017

NAHORU