7. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 14.9.2017

ZÁPIS
7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konaného dne 14. 9. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 25 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluveni: J. Landa, Mgr. Kynzlová

Hlasováno bez hlasovacího zařízení z důvodu technické závady.

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Kejř, Mgr. Kudrna, MBA, Mgr. Dycka

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Krejza, Mgr. Hermann, Ing. Hrkal

Pro 23 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
L. Wünsch, MUDr. Jenček

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

II. Schválení námitky k zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 5. jednání ZM ze dne 29. 6. 2017 a z 6. mimořádného jednání ZM ze dne 10. 8. 2017 nebyla podána námitka, prohlásil starosta oba zápisy za schválené.

 

III. Kontrola plnění bodů:

Kontrola plnění usnesení z jednání ZM ze dne 29. 6. 2017:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena a zveřejněna na webu města
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
SPLNĚNO: Závěrečný účet za rok 2016 a Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření zveřejněn v souladu se zákonem na webu města 
3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
SPLNĚNO: 15. 8. 2017 podána žádost na MŠMT
4. OZV o veřejném pořádku – doplnění
SPLNĚNO
5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
NESPLNĚNO: navrhuje se revokace usnesení
6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
SPLNĚNO: smlouvy byly uzavřeny 
7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
SPLNĚNO: před Fórem 2018 budou navrhovaná opatření aktualizována
8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
SPLNĚNO
9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice
SPLNĚNO

Majetkové záležitosti:
Záměry:
10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
Prodej bude projednán v ZM dne 14.09.2017
11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
Prodej bude projednán v ZM dne 14.09.2017
12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
Směna bude projednána v ZM dne 14.09.2017
13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
Převod bude projednán v ZM dne 14.09.2017

Prodeje:
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu, žadatelka však napsala, že nemá zájem odkoupit ½ pozemku
16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
SPLNĚNO: smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: V řešení - smlouva se připravuje
18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
SPLNĚNO: KS vložená do katastru
19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu
20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu
21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: V řešení
22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu
23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
SPLNĚNO: smlouva podepsána
24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru
25. Žádost Hospicu sv. Štěpána
SPLNĚNO: smlouva podepsána
26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva o smlouvě budoucí podepsána
27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
PLNĚNO: Smlouva připravená k podpisu
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí
29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO: smlouva podepsána
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva podepsána
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva podepsána
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: smlouva podepsána

 

Kontrola plnění usnesení z mimoř. jednání ZM ze dne 10. 8. 2017:

1. Žádost o finanční podporu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem Litoměřice“ - Gardenline Litoměřice, spolek, IČ: 02166208, sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice – dotační program MŠMT Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu
SPLNĚNO: 14. 8. 2017 předáno žadateli usnesení ZM
2. Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s, - rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
SPLNĚNO: 16. 8. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace a dotace vyplacena
3. Změna (dodatek) Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
SPLNĚNO: smlouvy podepsány
4. Schválení návrhu dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 uzavřené mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO: smlouvy podepsány

 

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení.

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:

Mgr. Krejza
navrhl zařadit bod č. 10 Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s. jako bod č. 1 a ostatní body posunout,

bod č. 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9.2017 jako bod č. 2.a)
a doplnil bod č. 2.b) - Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP - havárie

 

MUDr. Štěrba
doplnil bod č. 28 - Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice

 

Mgr. Krejza
doplnil bod č. 29 - Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Pro 24+1 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Mgr. Kynzlová)
Mgr. Panaš hlasoval ručně z důvodu poruchy na hlasovacím zařízení.

 

V. Hlasování o programu:
PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.

a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

2. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017

b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – havárie

3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
4. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
5. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice
6. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
7. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu
8. Prominutí dluhu včetně příslušenství
9. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
10. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce

11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města

Majetkové záležitosti:

Záměry:

12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice
13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání
18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice

29. Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0
Z důvodu poruchy hlasováno bez hlasovacího zařízení.

 

Po obnovení hlasovacího zařízení hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení.

 

VI. Body jednání:

Ing. Lončák, MBA, Ing. Kestřánek, DiS., MBA, MUDr. Vysoudil, MBA a Ing. Grund nahlásili vztah k projednávanému bodu č. 1.

1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.

a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

Diskuze: Ing. Lončák, MBA, T. Sarnovsky, Ing. Urbánek, Ing. Kestřánek, DiS., MBA - viz odkaz na videozáznam ZDE

T. Sarnovsky podal protinávrh:
ZM schvaluje následující znění usnesení:
a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace je s účinností od 12. 09. 2017 zapsána v obchodním rejstříku.

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a s ohledem na vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici Litoměřice, a.s. s účinností od 1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici v Litoměřicích, IČO: 00830488 se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke dni 30. 09. 2017.

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny, viz příloha orig. zápisu.
ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého vlastnictví za dodržení podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ze dne 7. 1. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2017.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Litoměřice jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací jako převodcem, kterou přijímá nemovité věci popsané ve smlouvě do svého vlastnictví, viz příloha orig. zápisu. ZM, současně bere na vědomí, že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí a dále závazky ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a podmínky uvedené v předmětné smlouvě.

d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic nepřijímá.

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v souladu s ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o koupi obchodního závodu s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu), který vytvořila Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k provozování jejích činností ve stavu, v jakém je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017.

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

g) ZM si vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve věcech pronájmu, koncese, pachtu, prodeje či jiné podstatné změny týkající se způsobu či podmínek provozování městské nemocnice v Litoměřicích a ukládá RM, aby v ZM předem projednala všechny návrhy na rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Nemocnici Litoměřice a.s., o nichž bude RM rozhodovat dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Hlasováním
Pro 11 proti 3 zdrželo se 11 nehlasovalo 1 (Mgr. Kynzlová)
nebyl protinávrh T. Sarnovskyho přijat.

 

Hlasování o původním návrhu:
ZM schvaluje následující znění usnesení:
a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace je s účinností od 12. 09. 2017 zapsána v obchodním rejstříku.

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a s ohledem na vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici Litoměřice, a.s. s účinností od 1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici v Litoměřicích, IČO: 00830488 se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke dni 30. 09. 2017.

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny, viz příloha orig. zápisu.
ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého vlastnictví za dodržení podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ze dne 7. 1. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2017.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Litoměřice jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací jako převodcem, kterou přijímá nemovité věci popsané ve smlouvě do svého vlastnictví, viz příloha orig. zápisu. ZM, současně bere na vědomí, že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí a dále závazky ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a podmínky uvedené v předmětné smlouvě.

d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic nepřijímá.

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v souladu s ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o koupi obchodního závodu s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu), který vytvořila Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k provozování jejích činností ve stavu, v jakém je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017.

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

Pro 14 proti 0 zdrželo se 11 nehlasovalo 1 (Mgr. Kynzlová)

 

 

2. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017
a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4. 9. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 1 zdrželo se 8 nehlasovalo 1 (Mgr. Kynzlová)

 

b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – havárie

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 1 (Mgr. Kynzlová)

 

Hlasovací zařízení Mgr. Kynzlové bylo z důvodu její nepřítomnosti vypnuto.

 

3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

Diskuze: T. Sarnovsky, Mgr. Panaš, L. Wünsch - viz odkaz na videozáznam ZDE

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 196.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 1 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

 

4. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Mgr. Chlupáč - viz odkaz na videozáznam ZDE

ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, ke dni 31.12.2017.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

5. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice

ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města na volební období 2014-2018, a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti starosty města patří s účinností ke dni 1.1.2018 Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

6. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

7. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu

Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza - viz odkaz na videozáznam ZDE

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 3 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

 

8. Prominutí dluhu včetně příslušenství

Diskuze: Ing. Urbánek viz odkaz na videozáznam ZDE

Návrh Ing. Urbánka na stažení bodu z jednání:
ZM stahuje bod z jednání a ukládá odboru OSNMM předložit návrh s upřesněním výše dluhu na příštím jednání ZM dne 7.12.2017.

Hlasováním
Pro 5 proti 5 zdrželo se 15 nehlasovalo 0
nebyl návrh Ing. Urbánka přijat.

 

Hlasování o původním návrhu:
ZM schvaluje prominutí dluhu ve výši 36.523,- Kč, příslušenství ve výši 4.121,- Kč a úroků z prodlení ve výši 19.564,- Kč pro paní S. T., bytem Litoměřice.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

 

9. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 podání žádosti o dotaci do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy s názvem „Budování kapacit pro rozvoj škol II“ specifického cíle SC2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích na zajištění financování projektu „DDM - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“.

Pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

10. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce

ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:
a) záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“.

b) projektovou studii „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“, přikládanou se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci.

c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV.etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

V 17:16 hodin odešel Ing. Elman – 24 členů ZM.

 

11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města

ZM revokuje usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 a neschvaluje zrušení části města Za nemocnicí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

V 17:18 hodin odešli PhDr. Kubelková, MUDr. Kejř a MUDr. Jenček – 21 členů ZM.

 

Majetkové záležitosti:
Záměry:

12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) dle regulativu OÚRM včetně návrhu využití území (viz příloha orig. zápisu).

Pro 20 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 2 (Ing. Elman, MUDr.Kejř)

 

V 17:19 hodin přišel MUDr. Kejř – 22 členů ZM.

 

13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

 

14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 v k.ú. Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

V 17:21 hodin přišel MUDr. Jenček – 23 členů ZM.

 

Prodeje:

15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 2.960,- Kč + 21% DPH, paní Z. Ř., bytem Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

 

16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska a rám kopaného hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 1.678,- Kč + 21% DPH, panu G. J. bytem Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

 

17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání
ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 ve vlastnictví pana Ing. M. M. a paní J. M., bytem Litoměřice, za pozemek parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán), a to bez finančního vyrovnání. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Ing. Elman)

 

V 17:23 hodin přišel Ing. Elman – 24 členů ZM.

18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje bezúplatný převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) do vlastnictví nabyvatele ČR – Ministerstva obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6, s podmínkou, že nejpozději do 5-ti let od podpisu smlouvy o převodu nabyvatel vyklidí a předá městu Litoměřice prostory, které užívá v budově č.p. 76, v části obce Litoměřice-Město, která je součástí pozemku parc.č. 74 v k.ú. Litoměřice; nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3797/2017 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1773/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zřízení zástavního práva.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje výběr vítězného zájemce - společnosti VDP service SE, IČO: 04825900, Teplická 604/15, Praha 9, a prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán) tomuto zájemci za cenu 2.241.200,- Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Výstavba na předmětném pozemku podléhá regulativu ze dne 18.07.2017.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

 

21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice dle GP 1393-49/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1291 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice dle GP 1395-77/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.536 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice dle GP 1398-805/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.908 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice dle GP 4504-78/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.902 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice dle GP 4376-17/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.980 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045, 1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č.4511-109/2017, ve prospěch Severočeské vodárenské společností a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve smluvní výši 13.248 Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice dle GP 4442-260/2016 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 643 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice dle GP 4498-70/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9.226 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

 

29. Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích
ZM doporučuje Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, a to z důvodu zajištění zlepšení kvality odborné a pedagogické úrovně vzdělávání, pracovně právních vztahů a spolupráce se základními školami v Litoměřicích.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

 

VII. Informace:

Mgr. Hermann
- dnes byla otevřena Bosá stezka - v zadní části za běžeckým oválem u ZŠ U stadionu; jedná se o výsledný a velice zdařilý projekt 2. ročníku Participativního rozpočtování

L. Wünsch
- pozval na 41. ročník Zahrady Čech, která trvá do 23.9. a na další výstavy:
4.-6.10. výstava TECHDAYS
14.10. Krajská výstava psů
21.-22.10. Gastro food fest na Zahradě Čech

Ing. Urbánek
- podal informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje o schválených dotacích do nemocnice (na zvýšení komfortu pacientů a na zvýšení platů sester), dále pro organizace působící v oblasti sociálních služeb poskytovaných v našem městě (Diakonii, Diecézní charitu, Farní charitu ad.) a dotaci pro HC Stadion Litoměřice na výchovu talentované mládeže

Mgr. Krejza
- reagoval na Ing. Urbánka v souvislosti s dotací hokejovému klubu a poděkoval za jeho hlasování

starosta
- doplnil Mgr. Krejzu

Ing. Lončák, MBA
- poděkoval Ing. Urbánkovi za podané informace a upřesnil informace o jednotlivých dotacích do nemocnice

 

 

VIII. Interpelace:

Občan J. T. podal podnět k obnovení průchodu původní uličkou Kapucínská v úseku mezi Mosteckou a Vavřineckou ulicí.

 

 

IX. Diskuze:

MUDr. Kubec, Ing. Brunclíková, MBA (ved. OÚRM), Ing. Nejtek (ved. SÚ), MUDr. Vysoudil, MBA, Ing. Matys, Ing. Elman, Ing. Lončák, MBA, Ing. Löwy, Mgr. Červín, Ing. Urbánek, MUDr. Kejř, Mgr. Krejza, starosta
- viz odkaz na videozáznam ZDE

 

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 18:00 hod.
Příští zasedání se koná dne 7. 12. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

……………………………………….………………………..
Lukas Wünsch a MUDr. Miroslav Jenček
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 20.9.2017

 

Přílohy:
Podklady k zápisu (.pdf)

NAHORU