6. usnesení mimořádného Zastupitelstva města Litoměřic - 10.8.2017

USNESENÍ

6. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konaného dne 10.8.2017 od 16:00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM: 21

 

119/6/2017
Žádost o finanční podporu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem Litoměřice“ - Gardenline Litoměřice, spolek, IČ: 02166208, sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice – dotační program MŠMT Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu
ZM schvaluje:
Poskytnutí finanční podpory pro Gardenline Litoměřice, spolek, IČO: 02166208, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem Litoměřice“ v rámci Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu, Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tedy zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města v maximální výši 5 000 000 Kč včetně DPH, a to v případě přidělení dotace z podprogramu 133D 531, a zároveň převodu předmětných pozemků do vlastnictví Gardenline Litoměřice, spolek, IČO: 02166208, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice.

 

120/6/2017
Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s, - rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč sportovnímu spolku FK Litoměřicko, z.s. se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na zabezpečení činnosti mládeže pro rok 2017.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

121/6/2017
Změna (dodatek) Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
ZM schvaluje:
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, vydané dne 28. 4. 2014, a to dodatkem ke Zřizovací listině s účinností od 11. 08. 2017 (viz příloha orig. zápisu). ZM pověřuje podpisem tohoto dodatku, ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské nemocnice v Litoměřicích, starostu města Litoměřice.

 

122/6/2017
Schválení návrhu dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 uzavřené mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ZM schvaluje:
dodatek ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 ze dne 07. 01. 2008 uzavřené mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488 a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

………………………….
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

………………………….
Mgr. Václav Červín
3. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 11.8.2017

NAHORU