5. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 29.6.2017

ZÁPIS
na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22 (pro schválení je potřeba 14 hlasů) Omluveni: MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Václav Červín,
Mgr. Ladislav Kudrna, MBA, Ing. Radek Löwy (později 16:34hod.)

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Pavel Kejř, Mgr. Renata Kynzlová, PhDr. Olga Kubelková

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
MUDr. Petr Kubec, Jiří Landa, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

Pro 17 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 1

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Ing. Pavel Grund, Mgr. Dycka

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Zapisovatelka: Eva Šimková

 

II. Schválení námitky k zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 4. mimoř. jednání ZM ze dne 24. 5. 2017 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

III. Kontrola plnění bodů:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 27. 4. 2017

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017 SPLNĚNO
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016 SPLNĚNO
3. Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice na rok 2017 SPLNĚNO
4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště SPLNĚNO – smlouva podepsána
5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
SPLNĚNO – smlouva podepsána
6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
SPLNĚNO – smlouvy podepsány
7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích" SPLNĚNO – smlouvy podepsány
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření
SPLNĚNO- OZV zveřejněna a zaslána MVČR
9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
SPLNĚNO- OZV zveřejněna a zaslána MVČR
10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů SPLNĚNO – volba i odvolání přísedícího sděleno okresnímu soudu
11. Zápis likvidační komise SPLNĚNO
12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej - Škoda Roomster RZ 5U8 4574
SPLNĚNO - vozidlo prodáno přes autobazar a odepsáno z účetní evidence
13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“
SPLNĚNO – žádost o dotaci podána
14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“
SPLNĚNO – smlouva podepsána
15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
SPLNĚNO – smlouva podepsána
16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
SPLNĚNO - Po schválení zakladatelské smlouvy a stanov ostatních zakladatelských měst bude mít Sdružení energetických manažerů měst a obcí právní subjektivitu.
17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu
SPLNĚNO – dohoda podepsána, dluh je splácen
18. Dohoda o splátkách dluhu
SPLNĚNO – dohoda podepsána, dluh je splácen
19. Dohoda o splátkách dluhu
SPLNĚNO – dohoda podepsána, dluh je splácen
20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky
SPLNĚNO
21. Schválení dohody o splátkách
PLNĚNO - dohoda připravena k podpisu – žadatelka dosud nepodepsala
Majetkové záležitosti:
Záměry:
22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
Směna bude projednána v ZM dne 29.06.2017
23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast.plocha) a část pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl.geometr.plán) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - žadatel vyrozuměn o neschválení záměru
24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
27. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vl.město) vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
SPLNĚNO - žadatel vyrozuměn o neschválení záměru
28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
SPLNĚNO - žadatel vyrozuměn o neschválení záměru
29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice (nutný odděl.geometr.pán)
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 ost.plocha v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
SPLNĚNO - žadatel vyrozuměn o neschválení záměru
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč.vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
PLNĚNO - Podání žádosti o dotaci ve výši 893 mil Kč. do 2. kola výzvy č. 19 - „Excelentní výzkum“ OP VVV, jehož výsledek bude znám na podzim 2017. Po tomto termínu a v případě získání dotace bude znova projednáno v ZM.
33. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat.plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr. plán)
Prodej bude projednán v ZM dne 29.06.2017
35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr. plán)
PLNĚNO – připravuje se geometr.plán a podmínky –regulativ pro veřejnou licitaci
Prodeje:
36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o výměře 1120 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána a vložená do katastru nemovitostí
37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova
SPLNĚNO
38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - žadatelka vyrozuměna o neschválení prodeje
39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost.plocha-sportoviště) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí
40. Bezúplatné převzetí věcí movitých - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“
SPLNĚNO
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - vloženo do katastru nemovitostí
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - Návrh smlouvy odeslán k podpisu
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - vloženo do katastru nemovitostí
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO- vloženo do katastru nemovitostí
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - Návrh smlouvy odeslán k podpisu
46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO - vloženo do katastru nemovitostí
47 Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - vloženo do katastru nemovitostí
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - Návrh smlouvy odeslán k podpisu
49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a 4011/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - vloženo do katastru nemovitostí

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MIMOŘ. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 24. 5. 2017

1. Schválení záměru včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí
SPLNĚNO – záměr byl zveřejněn v souladu s právními předpisy
2. Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. PLNĚNO
3. Revokace usnesení č. 139/6/2016 ze dne 15.09.2016 - Převod pozemku parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice
V řešení kupní smlouva připravená, čeká se na GP
4. Schválení projektu „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“
PLNĚNO - připravuje se PD a žádost o dotaci
5. Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice
SPLNĚNO
6. Rezignace člena DR 1. Geotermální Litoměřice a.s. a volba nového člena
SPLNĚNO – nový člen byl schválen DR
7. Rozpočtové opatření DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken

 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:

Mgr. Krejza navrhl stažení bodu č. 25 - Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. geometr.plánu v k.ú. Litoměřice
Ing. Grund doplnil bod č. 25 - Žádost Hospicu sv. Štěpána, z.s. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V. Hlasování o programu:
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
4. OZV o veřejném pořádku - doplnění
5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice
Majetkové záležitosti:
Záměry:
10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)

Prodeje:
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
staženo: Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. geometr.plánu v k.ú. Litoměřice

25. DB - Žádost Hospicu sv. Štěpána

26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19. 6. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
Diskuze: Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková, T.Sarnovský, Ing. Lončák,MBA - viz odkaz na videozáznam ZDE

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2016 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 (viz přílohy orig. zápisu).

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice.
b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce v případě přidělení dotace z podprogramu 133D 531.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

4. OZV o veřejném pořádku – doplnění
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku (vyhláška viz příloha orig. zápisu)

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
a) ZM schvaluje zrušení části města Za nemocnicí.
b) ZM neschvaluje vznik nových částí města (např. Želetice, Pobřežní).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

V 16:34 hod. přišel Ing. Löwy - 23 členů ZM

Lukas Wünsch oznámil vztah k projednávanému bodu č. 6

6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
Diskuze: L.Wünsch, Mgr. Panaš, T.Sarnovský, Mgr. Krejza, Ing. Grund, Mgr. Chlupáč, PhDr. Kubelková - viz odkaz na videozáznam ZDE

Protinávrh Mgr. Panaše:
1) ZM bere na vědomí došlé nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech
2) ZM ukládá RM:
a) zjistit, zda se v případě záměru pronájmu areálu Zahrady Čech nemá postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek (viz. Rozsudek Vrchního soudu 2 A 1/2000-24).
b) zajistit vypsání výběrové řízení tak, aby odpovídalo legislativě a nastavit hodnotící kritéria transparentním a měřitelným způsobem, aby bylo možno na základě hodnocení jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Pokud nebude třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyzvat zájemce, kteří podali nabídky, aby doplnili svá podání takovým způsobem, aby bylo možno vybrat transparentně vítězného uchazeče. Stanovení kriterií: I. Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kriterium hodnocení 25% II. Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kriterium hodnocení 25% III. Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kriterium hodnocení 25% b) dalšího využití pro občany – kriterium hodnocení 25%. V případě vyhodnocení, že by doplnění bylo v rozporu s už zveřejněným záměrem dle zákona o obcích, tak vyhlásit nové a adresně na vyhlášení upozornit subjekty, které nabídku podaly.
c) ZM ukládá RM jmenovat komisi pro hodnocení došlých (doplněných) nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech s poměrným zastoupením všech politických subjektů zastoupených v ZM.

Hlasováním Pro 9 proti 5 zdrželo se 9 nehlasovalo 0
Protinávrh nebyl schválen.

 

Původní návrh:
ZM schvaluje:
a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, IČO: 22794701.

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s tímto vítězným uchazečem, na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Pro 15 proti 4 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
ZM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/2018 z fóra, ankety a sociologického průzkumu (viz přílohy orig. zápisu).

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
Diskuze: T. Sarnovský, Mgr. Krejza, Mgr. Chlupáč - viz odkaz na videozáznam ZDE
ZM schvaluje aktualizovaný zásobník projektů Města Litoměřice 2017+.

ZM stahuje bod z jednání.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice
ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0 Majetkové záležitosti:
Záměry:

10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska a rám kopaného hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
ZM schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 ve vlastnictví Ing. M.M. a paní J.M. za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán), a to bez finančního vyrovnání.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1 (Mgr. Krejza)

 

13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) dle nákresu č.3.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

Prodeje:
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 ve vlastnictví pana Z.S., bytem Litoměřice za pozemek parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (ve vlastnictví města Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP č. 1388-12/2017), správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.
ZM zároveň schvaluje zrušení předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Města Litoměřice, u nově vzniklé parcely č. 1345/316 v k.ú. Pokratice a zrušení věcného břemene – vedení kanalizace ve prospěch paní J.L., bytem Litoměřice.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice (Brno venkov) za cenu smluvní ve výši 1 578 Kč paní A.M., bytem Židenice, Brno (cena určená dle BPEJ) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště za cenu smluvní ve výši 80.603 Kč paní L.H., bytem Liberec a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.477,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena je stanovena s přihlédnutím k tomu, že se jedná o velmi svažitý pozemek s kamenitým podložím, na který je přístup pouze přes pozemek kupující.

Pro 14 proti 1 zdrželo se 8 nehlasovalo 0

V 17:05 hod. odešel (bez odhlášení) Mgr. Hermann - 22 členů ZM

 

17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku dle nezapsaného GP č. 4423-19/2016 - parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, SŽDC st. organ., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, za cenu dle znaleckého posudku 2.200,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení příslušného úseku stavby „II/247 Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky II.část – 2 etapa “.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, manželům panu Z.Š. a paní Mgr. P.Š., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 9.980,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.000,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, panu Z.K., bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 8.880,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.000,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1
V 17:07 hod. přišel Mgr. Hermann – 23 členů ZM

 

20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice Ing. J.J., bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 17.750,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.000,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (GP č. 4516-132/2017) Ing. O.Š., bytem, Praha 9, za cenu smluvní 23.760,-Kč + 21 % DPH tj. 28.750,-Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 23 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

V 17:09 hod. odešel (bez odhlášení) Ing. Kestřánek, MBA, DiS - 22 členů ZM

 

22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat. plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice (GP č. 4514-75/2017) do podílového spoluvlastnictví manželům panu MUDr. M.J. a paní MUDr. H.J., oba bytem Litoměřice, panu MUDr. J.L., bytem Litoměřice, paní MUDr. E.N., bytem Litoměřice, paní MUDr. J.Z., bytem Litoměřice, panu MUDr. Z.Z., bytem Litoměřice a panu P.H., bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 6.790,-Kč + 21 % DPH tj. 8.216,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve výši 3.500,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP č. 998-185/2006), manželům panu MUDr. D.Z. a paní MUDr. K.Z., oba bytem Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 15.880,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
ZM neschvaluje využití předkupního práva na nákup části nemovité věci - stavby bez č.p., tedy podílu odpovídajícímu velikosti pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vlastník město), od Českých drah, a.s. IČO: 70994226, Nábřeží L.Svobody 1222, Praha, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 277.273,-Kč.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

V 17:12 hod. přišel Ing. Kestřánek, MBA,DiS - 23 členů ZM

 

25. Žádost Hospicu sv. Štěpána, z.s. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Štěpána, z. s., Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 ve výši 200.000,- Kč.

Pro 19 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

 

26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
Diskuze: T. Sarnovský, Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, p. Černý- člen majetkové komise, Ing. Bruncllíková, MBA,-vedoucí OÚRM, Mgr. Chlupáč, J. Landa, Ing. Matys - viz odkaz na videozáznam ZDE.
ZM schvaluje nákup podzemní stavby, která není předmětem evidence katastru nemovitostí - bývalého železničního tunelu, který se nachází zejména pod pozemky parc.č. 275/1, 277, 279/1, 279/2, 287/2, 293/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 309, 310/1, 311, 442/1 a 442/2, vše v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní 6,900.000,-Kč od společnosti Voda – kamarád s.r.o., Internacionální 1231/8, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČO: 273 43 421, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ (podmínky dotace viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

V 17:36 hod. odešel (bez odhlášení) J. Růžička - 22 členů ZM


27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
ZM schvaluje bezúplatný převod – přijetí daru pozemků parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3, vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán), od paní J.R., bytem Litoměřice. Náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (GP 4495-37/2017), Střední škole Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice, IČO: 25022016, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 34.770,- Kč + DPH tj. 42.072,- Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.356,- Kč a oddělovacího geometr. plánu ve výši 4.235,- Kč, včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3005/2017 o bezúplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 1267/25 o výměře 234 m2 (ostat. plocha-zeleň) v k.ú. Litoměřice, s ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4483-482/2017 ve prospěch oprávněného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.288,- Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 1

 

31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4467-93/2016, ve prospěch oprávněného - spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení v rozsahu GP č. 4459-483/2016 k tíži části pozemku parc.č. 4889/3 v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČO: 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3, ve prospěch Města Litoměřice jako vlastníka stavby „Litoměřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ za jednorázovou úplatu ve výši 1.400,- Kč s DPH a uhrazení nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 1.815,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

VII. Informace:

p.Sarnovský
- nastínil problematiku vývoje a současného stavu projektu geotermální energie.

starosta
- vyjasnil aspekty vývoje týkající se vědeckovýzkumného projektu, jenž je významný nejen pro město ale i celou republiku. Projekt je vysoce hodnocen a spolupracujeme se subjekty, jakými jsou např. Univerzita Karlova, Akademie věd a Vysoká škola báňská. Mgr. Krejza
- vyzdvihl geotermální projekt a jeho význam při získávání dotačních titulů pro celý Ústecký kraj především a pro další vědeckovýzkumné projekty University Karlovy.

Ing.Gryndler
- objasnil rizika týkající se projektu a informoval o projektu od jeho samého počátku. Poukázal na význam využití obnovitelných zdrojů, jejich výhodách a nevýhodách. Vyzdvihl geotermální projekt nad tyto projekty a osvětlil jeho plnou nezávislost na povětrnostních podmínkách.

starosta
- informoval o průběhu akce „Hasičské slavnosti 2017“, příští slavnosti se budou konat v r. 2020.

 

VIII. Interpelace:
Žádný příspěvek

 

IX. Diskuze:
Mgr. Panaš, Ing. Brunclíková, MBA - (ved.OÚRM), MUDr. Kubec, Ing. Nejtek – (ved. SÚ), starosta
diskuze viz odkaz na videozáznam ZDE

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 18:08 hod.
Příští zasedání se koná dne 14. 9. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

… …………………………………….………………………..
Ing. Pavel Grund a Mgr. Václav Dycka
ověřovatelé zápisu

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 3.7.2017

 

 Přílohy:
podklady k zápisu (.pdf)

NAHORU