4. usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 24.5.2017

USNESENÍ

4. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konaného dne 24. 5. 2017 od 17 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM: 26

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo pod usnesením č:

81/4/2017
Schválení záměru včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí

ZM schvaluje záměr včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí, a to:
a) nájem areálu výstaviště Zahrada Čech na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032, a to za těchto finančních podmínek:
Nájem nemovitých věcí: 180.000,-Kč měsíčně + DPH
Nájem movitých věcí: 40.000,-Kč ročně + DPH
Licenční poplatek: 200.000,-Kč ročně + DPH
Nájemné i licenční poplatek se každoročně navyšuje o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
b) nájem areálu výstaviště Zahrada Čech za účelem podnikání nájemce v oblasti výstavnictví, provozování kulturních a společenských akcí a k podnájmu části areálu, a to v souladu se stavebním a územně-technickým určením areálu výstaviště Zahrada Čech; nájemce bude kromě nájemného hradit služby, energie, běžnou údržbu a drobné opravy,
c) nájemce zároveň uzavře za úplatu licenční smlouvu k ochranným známkám na dobu trvání nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech, a to za účelem označení výstavních akcí, pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, propagačních a inzertních materiálů a odborných publikací,
d) nájemce je povinen uspořádat každoročně dvě tradiční výstavy, a to jarní výstavu „Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstavu „Zahrada Čech“,
e) nájemce není oprávněn dát část areálu do podnájmu za účelem provozování hazardních her, poskytování sexuálních služeb popř. jiných obdobných činností, které by mohly narušit veřejný pořádek,
f) žadatel (zájemce) je povinen předložit personální a finanční reference pro provozování výstaviště,
g) žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.
Přílohy orig. zápisu:
• seznam nemovitých věcí
• seznam movitých věcí (inventurní soupis k 31.12.2016)
• zákres areálu výstaviště v kopii katastrální mapy
• návrh nájemní a licenční smlouvy

 

82/4/2017
Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.

ZM schvaluje:
1. záměr změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb, a to proces ukončení činnosti poskytování zdravotních služeb Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a zahájení činnosti poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu Nemocnice Litoměřice, a.s.
2. založení Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje její zakladatelskou listinu.
Zastupitelstvo bere na vědomí písemné upozornění navržených členů do představenstva či do dozorčí rady v tom smyslu, že vykonávají funkce, a to:
- Ing. Radek Lončák, MBA, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- MUDr. Jaroslav Pršala, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s tím, aby v tomto smyslu neplatil zákaz činnosti uvedených v ustanovení § 441 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- MUDr. Miroslav Jiránek, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- Ing. Pavel Grund, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace a prokurista společnosti RVVMED s.r.o.
- Martin Bukvář, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s tím, aby v tomto smyslu neplatil zákaz činnosti uvedených v ustanovení § 451 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
3. jmenování členů orgánů akciové společnosti, a to:
Představenstvo akciové společnosti:
- Ing. Radek Lončák, MBA
- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
- MUDr. Jaroslav Pršala
Dozorčí rada akciové společnosti:
- MUDr. Miroslav Jiránek
- Ing. Pavel Grund
- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
- Martin Bukvář
- MUDr. Petr Pinka
- Ing. Vladimír Matys

4. poskytnutí částky 2.000.000 Kč jako vklad do základního kapitálu akciové společnosti – rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
5. umístění sídla akciové společnosti na adrese Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí.
6. přijetí zakladatelské listiny starostou města Litoměřice.
7. proces přípravy pro zahájení provádění převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájení činnosti – poskytování zdravotních služeb – akciovou společností nejpozději do 1. 10. 2017.
8. postupné ukončení činností příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, vedoucí k jejímu zrušení.

 

83/4/2017
Revokace usnesení č. 139/6/2016 ze dne 15.09.2016 - Převod pozemku parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice
a) ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná půda), parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) a parc.č.2355/150 o výměře 234 m2 (orná půda), vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný oddělovací geometrický plán) za cenu 1.000,- Kč od společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČO: 62743881, Nerudova 1022/16, Litoměřice; správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí převodce.
b) ZM zároveň schvaluje zrušení předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č.183/2006 Sb. ve prospěch Města Litoměřice, u nově vzniklé parcely č. 2355/150 a parc.č. 2355/124, vše v k.ú. Litoměřice.

 

84/4/2017
Schválení projektu „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“
- ZM bere na vědomí Technickou studii - „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“.
- ZM pověřuje odbor územního rozvoje zadáním zpracování dalších úrovní projektové dokumentace pro VARIANTU č. 3 – ZAKLADAČOVÝ SYSTÉM.
- ZM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzvy č. 73 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“.

 

85/4/2017
Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice
ZM schvaluje koncepci proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 města Litoměřice (viz příloha originálu zápisu).

 

86/4/2017
Rezignace člena DR 1. Geotermální Litoměřice a.s. a volba nového člena
a) ZM bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. Ing. Pavla Grunda (rezignační dopis viz příloha orig. zápisu)
b) ZM navrhuje za člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. Ing. Zdeňka Zabilanského, Sušilova 1506/15, 104 00 Praha 10, Uhříněves (profesní životopis navrhovaného člena viz příloha orig. zápisu)

 

87/4/2017
Rozpočtové opatření DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken
ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

..............................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

...................................
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 30.5.2017

NAHORU