4. zápis z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 24.5.2017

ZÁPIS
4. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konaného dne 24. 5. 2017 od 17 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

 

Počet přítomných členů ZM: 26 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluven: Ing. Urbánek

Hlasováno bez hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr. Vysoudil, MBA, MUDr. Štěrba, Mgr. Hermann

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Ing. Grund, MUDr. Kubec, J. Landa
Pro 23    proti  0    zdrželo se 3      nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
MUDr. Kejř, Mgr. Dycka

Pro 24    proti 0    zdrželo se 2      nehlasovalo 0

Zapisovatelka: Eva Šimková

II. Schválení námitky k zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 3. mimoř. jednání ZM ze dne 27.4..2017 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

III. Doplnění/stažení bodu programu:
Žádný příspěvek.

IV. Hlasování o programu:
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Doplnění / stažení bodu programu
IV. Hlasování o programu
V. Body jednání
1. Schválení záměru včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí Mgr. Krejza
2. Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. Ing. Grund
3. Revokace usnesení č. 139/6/2016 ze dne 15.09.2016 - Převod pozemku parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice Mgr. Krejza
4. Schválení projektu „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ Mgr. Červín
5. Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice Ing. Grund
6. Rezignace člena DR 1. Geotermální Litoměřice a.s. a volba nového člena starosta
7. Rozpočtové opatření DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken Mgr. Krejza
VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr

Pro 26     proti 0     zdrželo se 0     nehlasovalo 0

V. Body jednání:

 

1. Schválení záměru včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí

Diskuze: T. Sarnovsky, Bc. Skoková, Mgr. Panaš
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

Mgr. Panaš podal písemný protinávrh:
ZM ukládá RM vypracovat záměr pronájmu areálu Zahrady Čech tak, aby po procesní a věcné stránce odpovídal podmínkám otevřeného řízení zakázky malého rozsahu, byť se bude jednat o záměr pronájmu dle zákona o obcích a uchazeč byl vybrán na základě nejvhodnější nabídky, která se bude sestávat ze tří oblastí.
1) Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kritérium hodnocení 25 %
2) Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kritérium hodnocení 25 %
3) Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kritérium hodnocení 25 %
b) dalšího využití pro občany – kritérium hodnocení 25 %.
Termín předložení záměru je do následujícího jednání ZM.

Hlasováním Pro 11     proti 5     zdrželo se 10     nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

Hlasování o původním návrhu:
ZM schvaluje záměr včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí, a to:
a) nájem areálu výstaviště Zahrada Čech na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032, a to za těchto finančních podmínek:
Nájem nemovitých věcí: 180.000,-Kč měsíčně + DPH
Nájem movitých věcí: 40.000,-Kč ročně + DPH
Licenční poplatek: 200.000,-Kč ročně + DPH
Nájemné i licenční poplatek se každoročně navyšuje o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
b) nájem areálu výstaviště Zahrada Čech za účelem podnikání nájemce v oblasti výstavnictví, provozování kulturních a společenských akcí a k podnájmu části areálu, a to v souladu se stavebním a územně-technickým určením areálu výstaviště Zahrada Čech; nájemce bude kromě nájemného hradit služby, energie, běžnou údržbu a drobné opravy,
c) nájemce zároveň uzavře za úplatu licenční smlouvu k ochranným známkám na dobu trvání nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech, a to za účelem označení výstavních akcí, pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, propagačních a inzertních materiálů a odborných publikací,
d) nájemce je povinen uspořádat každoročně dvě tradiční výstavy, a to jarní výstavu „Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstavu „Zahrada Čech“,
e) nájemce není oprávněn dát část areálu do podnájmu za účelem provozování hazardních her, poskytování sexuálních služeb popř. jiných obdobných činností, které by mohly narušit veřejný pořádek,
f) žadatel (zájemce) je povinen předložit personální a finanční reference pro provozování výstaviště,
g) žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.
Přílohy orig. zápisu:
• seznam nemovitých věcí
• seznam movitých věcí (inventurní soupis k 31.12.2016)
• zákres areálu výstaviště v kopii katastrální mapy
• návrh nájemní a licenční smlouvy

Pro 15 proti 9 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

Ing. Lončák, MBA, Ing. Kestřánek, MBA a MUDr. Vysoudil nahlásili vztah k projednávané věci bodu č. 2.

2. Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.

Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Lončák, MBA, Mgr. Chlupáč, Ing. Löwy, T. Sarnovsky, MUDr. Jenček, Ing. Hrkal, Ing. Kestřánek, MBA, MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Kudrna, JUDr. Svejkovský
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Krejza podal návrh na tajné hlasování o bodu č. 2 z důvodů volby personálního obsazení do orgánů akciové společnosti.

Ing. Löwy podal protinávrh:
O obsazení dozorčí rady a představenstva a.s. hlasovat odděleně po jménech a o založení a.s. a veškerých dalších záležitostech s tím spojených hlasovat odděleně.

Hlasováním Pro 12     proti 11      zdrželo se 3      nehlasovalo 0
nebyl protinávrh přijat.

Hlasování o návrhu Mgr. Krejzy:
Pro 14     proti 10     zdrželo se 2     nehlasovalo 0
Tajná volba byla schválena.

V 18:05 hod. vyhlásil starosta na žádost T. Sarnovskyho 5 minutovou přestávku.

Po přestávce byl na žádost Mgr. Panaše dán prostor veřejnosti k pokračování v diskuzi:
pí Vášová (veřejnost), MUDr. Štěrba, J. Růžička, J. Landa, zaměstnankyně MěN
(odkaz na videozáznam: ZDE)

T. Sarnovsky - Hnutí ANO vyjadřuje svůj nesouhlas s tajnou volbou a nebude se jí účastnit.

Ing. Löwy doplnil T. Sarnovskyho – někteří z nás jsou připraveni vznik a.s. podpořit, ale z důvodu tajné volby nebudeme hlasovat.

Mgr. Panaš – z důvodu tajné volby nebudeme s kolegou (Ing. Hrkal) hlasovat

J. Landa – připojuji se, vzhledem k tajné volbě nebudu hlasovat

Starosta - vyzval zastupitele k tajné volbě.
Členové pracovního předsednictva zkontrolovali hlasovací lístky a vyhodnotili hlasování (hlasovací lístky jsou přílohou orig. zápisu).

Mgr. Hermann přečetl výsledky tajné volby, které se zúčastnilo 19 zastupitelů:

ZM schvaluje:
1. záměr změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb, a to proces ukončení činnosti poskytování zdravotních služeb Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a zahájení činnosti poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu Nemocnice Litoměřice, a.s.
2. založení Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje její zakladatelskou listinu.
Zastupitelstvo bere na vědomí písemné upozornění navržených členů do představenstva či do dozorčí rady v tom smyslu, že vykonávají funkce, a to:
- Ing. Radek Lončák, MBA, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- MUDr. Jaroslav Pršala, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, člen statutárního orgánu – Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s tím, aby v tomto smyslu neplatil zákaz činnosti uvedených v ustanovení § 441 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- MUDr. Miroslav Jiránek, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- Ing. Pavel Grund, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace a prokurista společnosti RVVMED s.r.o.
- Martin Bukvář, člen Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s tím, aby v tomto smyslu neplatil zákaz činnosti uvedených v ustanovení § 451 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
3. jmenování členů orgánů akciové společnosti, a to:
Představenstvo akciové společnosti:
- Ing. Radek Lončák, MBA
- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
- MUDr. Jaroslav Pršala
Dozorčí rada akciové společnosti:
- MUDr. Miroslav Jiránek
- Ing. Pavel Grund
- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
- Martin Bukvář

- MUDr. Petr Pinka

- Ing. Vladimír Matys

4. poskytnutí částky 2.000.000 Kč jako vklad do základního kapitálu akciové společnosti – rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
5. umístění sídla akciové společnosti na adrese Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí.
6. přijetí zakladatelské listiny starostou města Litoměřice.
7. proces přípravy pro zahájení provádění převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájení činnosti – poskytování zdravotních služeb – akciovou společností nejpozději do 1. 10. 2017.
8. postupné ukončení činností příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, vedoucí k jejímu zrušení.

Pro 15     proti 2     zdrželo se 2     nehlasovalo 7

Nehlasovalo 7 zastupitelů za politické hnutí ANO, Stranu zelených a KDU-ČSL.

V 18:47 hod. odešel Ing. Lončák, MBA a Ing. Matys – 24 členů ZM.

 

3. Revokace usnesení č. 139/6/2016 ze dne 15.09.2016 - Převod pozemku parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice
a) ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná půda), parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) a parc.č.2355/150 o výměře 234 m2 (orná půda), vše v k.ú. Litoměřice (nezapsaný oddělovací geometrický plán) za cenu 1.000,- Kč od společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČO: 62743881, Nerudova 1022/16, Litoměřice; správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí převodce.
b) ZM zároveň schvaluje zrušení předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č.183/2006 Sb. ve prospěch Města Litoměřice, u nově vzniklé parcely č. 2355/150 a parc.č. 2355/124, vše v k.ú. Litoměřice.

Pro 24     proti 0      zdrželo se 0       nehlasovalo 0

V 18:49 hod. přišel Ing. Lončák, MBA – 25 členů ZM.

 

4. Schválení projektu „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“

Diskuze: J. Růžička, Mgr. Chlupáč, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam:ZDE)

 

J. Růžička navrhl doplnění návrhu na usnesení o následující odstavec:
- ZM ukládá RM v návaznosti na zprovoznění „Objektu hromadného parkování u autobusového nádraží“ zvážit omezení množství parkovacích míst na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Záměr vyplývá z dlouhodobých požadavků občanů získaných prostřednictvím Mladého fóra Desatero problémů Litoměřice i ověřovací ankety, které proběhly v 1. pololetí 2017.

Na základě diskuze J. Růžička svůj návrh na doplnění usnesení stáhl.

V 18:53 hod. přišel Ing. Matys – 26 členů ZM.

Hlasování o původním návrhu:
- ZM bere na vědomí Technickou studii - „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“.
- ZM pověřuje odbor územního rozvoje zadáním zpracování dalších úrovní projektové dokumentace pro VARIANTU č. 3 – ZAKLADAČOVÝ SYSTÉM.
- ZM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzvy č. 73 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“.

Pro 25    proti 0     zdrželo se 1     nehlasovalo 0

 

5. Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice
ZM schvaluje koncepci proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 města Litoměřice (viz příloha originálu zápisu).

Pro 26      proti 0      zdrželo se 0       nehlasovalo 0

 

J. Růžička nahlásil vztah k projednávané věci bodu č. 6.

6. Rezignace člena DR 1. Geotermální Litoměřice a.s. a volba nového člena
a) ZM bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. Ing. Pavla Grunda (rezignační dopis viz příloha orig. zápisu)
b) ZM navrhuje za člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. Ing. Zdeňka Zabilanského, Sušilova 1506/15, 104 00 Praha 10, Uhříněves (profesní životopis navrhovaného člena viz příloha orig. zápisu)

Pro 26     proti 0       zdrželo se 0      nehlasovalo 0

 

7. Rozpočtové opatření DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken

Diskuze: Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Pro 26     proti 0      zdrželo se 0     nehlasovalo 0

 

VI. Informace:
Starosta
- ve dnech 10.–12.5. proběhl v Domě kultury Evropský kongres strážců přírody
- 19.5. byl zahájen 13. ročník celostátního Festivalu muzejních nocí
- pozval na Hasičské slavnosti, které se budou konat 9.-10.6.2017

 

VII. Interpelace:
Žádný příspěvek

 

VIII. Diskuze:
Ing. Löwy
– dotaz ohledně odvolání ředitele litoměřické galerie
Odpověděla PhDr. Kubelková, L. Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

IX. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 19:03 hod.
Příští zasedání se koná dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod.
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

..............................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

...........................................................................
ověřovatelé zápisu
MUDr. Pavel Kejř Mgr. Václav Dycka

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 30.5.2017

 

 

podklady k zápisu (.pdf)

 

NAHORU