3. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.4.2017

ZÁPIS
3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27. 4. 2017 od 16:00 hod.
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 22 (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

Omluveni: Ing. Vladimír Matys, Mgr. Renata Kynzlová, p. Jiří Landa, Mgr. Karel Krejza, Mgr. Petr Panaš

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

I. Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva:

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
Ing. Ivo Elman, Ing. Vladimír Kestřánek,MBA, Ing. Petr Urbánek

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:
Mgr. Václav Červín, Jaroslav Růžička, MUDr. Ondřej Štěrba

Pro 18 proti 0 zdrželo se 4 nehlasovalo 0

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu:
Ing. Jan Hrkal, MUDr. Petr Kubec

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

Zapisovatelka: Eva Šimková

II. Schválení námitky k zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 2. mimoř. jednání ZM ze dne 9.3.2017 nebyla podána námitka prohlásil starosta zápis za schválený.

III. Kontrola plnění bodů:

Kontrola plnění usnesení ZM ze dne 2.2.2017

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1.2017 - SPLNĚNO - rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet byl zveřejněn na webu města
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. - SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána a finanční prostředky odeslány
3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017
SPLNĚNO: Všechny smlouvy podepsány a dotace proplaceny
4. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
SPLNĚNO: ZL s datem 8.2.2017 podepsána panem starostou a předána ředitelce MKZ
5. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice
SPLNĚNO: ZL s datem 8.2.2017 podepsána panem starostou a předána ředitelce CCR
6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171":
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví projekt, výzva č.52 - Revitalizace vybraných památek II. na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"
SPLNĚNO: žádost do IROP podána dne 27.3.2017
7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání":
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
SPLNĚNO: žádost do IROP podána do 14.4.2017
8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
PLNĚNO: žádost o dotaci je podaná
9. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11. 2. 2016 SPLNĚNO
10. Dohoda o splátkách dluhu
SPLNĚNO
11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 a informace o činnosti KV
SPLNĚNO
12. Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu  - SPLNĚNO
13. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR - PLNĚNO – volba proběhne dne 25.4.2017 na zasedání Valné hromady NSZM ČR v Praze.
14. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2016 - SPLNĚNO

Majetkové záležitosti:
15. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Prodej bude projednán v ZM dne 27.04.2017
16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha) a parc.č. 4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO
17. Prodej pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast.plocha) včetně stavby a parc.č. 2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO

Prodeje:
18. Nákup pozemku parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda) a 1345/248 o výměře 40 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46 o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)
SPLNĚNO
20. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova
SPLNĚNO
22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
SPLNĚNO
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační i distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pobřežní, k.ú. Litoměřice (nepotřebný majetek ČR MO)
V řešení – KS podepsána a zaslána ke schválení na ministerstvo životního prostředí
26. Prodej BJ 986/63 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
PLNĚNO - Dosud není podepsána smlouva o prodeji OSNMM
27. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“
PLNĚNO - Dosud není vyhlášená výzva MPO
28. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 13/2016 na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice - elektromobilů, plug-in hybridů“
SPLNĚNO - Žádost o dotaci byla podána 29.3.2017

Kontrola plnění usnesení mimoř.ZM ze dne 9.3.2017

1. Rozpočtové opatření
SPLNĚNO - rozpočtová opatření byla provedena
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice“ - SPLNĚNO Žádost o dotaci byla podána 22.3.2017
3. Rezignace člena FV při ZM a volba nového člena SPLNĚNO
4. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
SPLNĚNO – smlouva podepsána 

IV. Doplnění/stažení bodu programu:
Žádný příspěvek

V. Hlasování o programu:
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016
3. Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice na rok 2017
4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště
5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích"
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření
9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů
11. Zápis likvidační komise
12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej - Škoda Roomster RZ 5U8 4574
13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“
14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“
15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu
18. Dohoda o splátkách dluhu
19. Dohoda o splátkách dluhu
20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky
21. Schválení dohody o splátkách
Majetkové záležitosti
Záměry:
22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl. města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast. plocha) a část pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
27. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč. vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
33. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
Prodeje:
36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o výměře 1120 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice
37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova
38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost. plocha-sportoviště) v k.ú. Litoměřice
40. Bezúplatné převzetí věcí movitých - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226 v k.ú. Litoměřice
49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a 4011/4 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017
Diskuze: Ing. Lončák, MBA, Ing. Hrkal, Ing. Brunclíková,MBA, Mgr. Červín, Ing. Urbánek
viz odkaz na videozáznam zde

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

3. Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice na rok 2017
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice na rok 2017 ve výši 2.390.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 407.734,21 Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice.

b) poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice.

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci (viz příloha orig. zápisu).

d) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se sídlem Tisá 470, 403 36 IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti Litoměřice 2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2017 subjektům uvedeným v příloze č.1 orig. zápisu.
b) ZM neschvaluje přiznání dotací v požadované výši u subjektů uvedených v příloze č. 2 orig. zápisu.
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ s žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 3 orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích"

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích (seznam viz příloha č. 1 orig. zápisu).
b) ZM neschvaluje přiznání dotací v požadované výši u subjektů uvedených v příloze č. 2 orig. zápisu.
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost s žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 3 orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší vyhláška č. 3/2015 o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let (viz příloha orig. zápisu).

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Diskuze: Ing. Urbánek, Bc. Skoková viz odkaz na videozáznam zde

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o veřejném pořádku (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

Pro 19 proti 0 zdrželo se 3 nehlasovalo 0

 

10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů

a) ZM odvolává z funkce přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích z důvodu zdravotního stavu JUDr. B.U., bytem Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

b) ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní D.L., bytem Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

11. Zápis likvidační komise
ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 29. 3. 2017 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Pro 16 proti 1 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej - Škoda Roomster RZ 5U8 4574
ZM schvaluje vyřazení vozidla městské policie- Škoda Roomster RZ 5U8 4574,VIN: TMBMC25J2A5032572 z účetní evidence a jeho prodej prostřednictvím autobazaru. Příjem za prodej vozidla bude odveden do rozpočtu města.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“
Diskuze: Ing. Urbánek, Ing. Bc. Jurková, Ing. Löwy, MUDr. Kejř viz odkaz na videozáznam zde

a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
b) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1
c) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.
(viz přílohy orig. zápisu)

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000,-Kč určené na mzdové náklady spojené se službou „Dobrovolnického centra“. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 – 31.12.2017 (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000,- Kč, určené na činnost zařízení FOD Klokánek Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 – 31.12.2017 (smlouva viz příloha originálu zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
ZM schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanovy Sdružení energetických manažerů měst a obcí (smlouva a stanovy viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 0 zdrželo se 5 nehlasovalo 0

 

17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40%, tedy 14.049,- Kč, pro paní M.S., bytem Litoměřice.
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní M.S., bytem Litoměřice, na částku 21.074,- Kč. Výše splátky činí 1.200 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách dluhu bude uzavřena po uhrazení pohledávky za komunální odpad (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

18. Dohoda o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J.M., bytem Litoměřice, na částku 70.184,- Kč. Výše splátky činí 2.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

19. Dohoda o splátkách dluhu
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní D.K., bytem Litoměřice, na částku 90.792,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách dluhu bude uzavřena po uhrazení pohledávky za komunální odpad.
(viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky
ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k pohledávce paní D.H., bytem Litoměřice na základě Smlouvy o stavebním spoření č. 3469398601 ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky dle Zástavní smlouvy ze dne 19.04.2011 uzavřené mezi městem Litoměřice a paní D.H. poté, co poddlužník Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, IČO: 60192852, vyplatí městu Litoměřice dosud naspořenou částku z účtu stavebního spoření č. 6346939864/7990 dle Smlouvy o stavebním spoření č. 3469398601.

Pro 20 proti 0 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

21. Schválení dohody o splátkách
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní P.T., bytem Litoměřice na částku 109.865,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.100,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

Majetkové záležitosti
Záměry:

22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl. města) v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 (ve vlastnictví pana Z.S.) za pozemek parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (ve vlastnictví města Litoměřice), vše v k.ú. Pokratice (příloha - nezapsaný oddělovací geometrický plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast. plocha) a část pozemku parc.č. 4030/1 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast. plocha) a části pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl. geometr. plán), vše v k.ú. Litoměřice.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 1 nehlasovalo 0

 

24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
ZM schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice (Brno venkov).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu - parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

27. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr směny pozemku parc.č. 828/6 a části pozemku parc.č. 828/4 (ve vlastnictví Ing. P.R.) za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (ve vlastnictví města Litoměřice), vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč. vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Urbánek, Mgr. Chlupáč, Bc. Skoková viz odkaz na videozáznam zde

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby občanské vybavenosti (garáže) a části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 16 proti 0 zdrželo se 6 nehlasovalo 0

 

33. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části pozemku parc.č. 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 , vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán).

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

V 17:08 hod. odešel Ing. Kestřánek, MBA - 21 členů ZM

 

35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Urbánek – doplnění návrhu viz odkaz na videozáznam zde

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou veřejné licitace.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

Prodeje:

36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o výměře 1120 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup spoluvlastnických podílů ve výši ½ na pozemku parc.č. 4749 o výměře 1120 m2 (ostat. plocha) a na pozemku parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha), vše v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 226.270,-Kč, od paní K.H., bytem Praha 5.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

 

37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova
ZM schvaluje prodej movité věci – hrobového zařízení (pomníku) umístěné v sektoru II., evidenční číslo 14 B-15 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku 3.070,-Kč + 21% DPH, panu M.K., bytem Praha 9.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 1

V 17:14 hod. přišel Ing. Kestřánek, MBA - 22 členů ZM

 

38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Diskuze: Ing. Löwy, Mgr. Chlupáč, Mgr.Härting, Ing. Urbánek, MUDr. Vysoudil viz odkaz na videozáznam zde

ZM stahuje bod z jednání
Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost. plocha-sportoviště) v k.ú. Litoměřice
Diskuze: p.Sarnovsky, Ing. Urbánek, Ing. Hrkal, Mgr. Červín, Mgr. Chlupáč, Ing. Löwy, Mgr. Härting, Ing. Brunclíková, MBA viz odkaz na videozáznam zde

ZM schvaluje bezúplatný převod (formou daru) pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 v k.ú. Litoměřice z vlastnictví města Litoměřice na Slavoj Litoměřice, z.s. IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice, (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Pro 17 proti 3 zdrželo se 2 nehlasovalo 0

 

40. Bezúplatné převzetí věcí movitých - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice hor.n.“
ZM schvaluje bezúplatný převod majetku - stavebních objektů: SO 05-30-03, ŽST Litoměřice hor.n., úpravy komunikací v hodnotě 1.134.132,83 Kč a SO 05-63-03 ŽST Litoměřice hor.n., úpravy veřejného osvětlení v hodnotě 1.071.466,37 Kč, vybudovaných v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ na pozemcích ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 a 3209/10, vše v k.ú. Litoměřice, od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha.

Pro 22 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

V 17:33 hod. odešel p.Sarnovsky - 21 členů ZM

 

41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4422-18/2016 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 528,-Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4320-677/2015 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 859,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4464-56/2016, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.468,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1668/2, 2563/1 a 2563/129, vše v k.ú. Litoměřice, dle GP 4448-298/2016 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 27.018,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4139-188/2013, ve prospěch Severočeské vodárenské společností a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice. Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve smluvní výši 14.985,-Kč + 21% DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Terezín, IČO: 002 64 474, Náměstí ČSA 179, Terezín.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice
a) ZM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemku parc.č. 684/1 v rozsahu podle GP č. 1389-17/2017 a k celému pozemku parc.č. 684/2, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105, vše v k.ú. Pokratice, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + 21% DPH. Současní spoluvlastníci - pan Z.Z. a paní D.M., oba bytem Litoměřice, uhradí dále náklady související s vyhotovením geometrického plánu ve výši 3.630,-Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
b) ZM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění vodovodní přípojky k částem pozemků parc.č. 684/2, 684/1,1159 v rozsahu podle GP č. 1394-50/2017 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p.105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice, za jednorázovou úhradu ve výši 209,-Kč + 21% DPH. Současní spoluvlastníci - pan Z.Z. a paní D.M., oba bytem Litoměřice, uhradí dále náklady související s vyhotovením geometrického plánu ve výši 4.000,-Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice dle GP 4468-21/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 789,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4463-2016682/2016 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 104.374,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a 4011/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a 4011/4, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4322-7/2015 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 26.043,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro 21 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovalo 0

 

VI. Informace:
P. Wünsch - přečetl usnesení PČR ze dne 5.4.2017 týkající se výsledku vyšetřování trestné věci na základě podání trestného oznámení panem Ing. Urbánkem v roce 2015 – obsah se týká nájmu výstaviště ZČ.

Mgr. Chlupáč - podal informace o konání Hasičských slavností 2017 ve dnech 9.-10.6.2017, o kladném výsledku kontroly hospodaření města provedené krajským úřadem a o zavedení informačního systému pro občany „Mobilního rozhlasu“, kde, mimo jiné, jsou dostupné informace o uzavírkách v rámci oprav komunikací ve městě.

Mgr. Červín – poblahopřál Mgr. Hermannovi za znovuzvolení do funkce předsedy Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2017-2019.

 

VIII. Interpelace:
Žádný příspěvek

 

IX. Diskuze:
MUDr. Kubec, Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Červín  - viz odkaz na videozáznam zde

 

X. Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a ukončil jednání ZM v 17:53 hod.
Příští zasedání se koná dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod.
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

..............................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

...........................................................................
     Ing. Jan Hrkal             a             MUDr. Petr Kubec
ověřovatelé zápisu

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 28.4.2017

 

 

 Přílohy:
podklady k zápisu (.pdf)

NAHORU