1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 2.2.2017

 

Z Á P I S

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 2. 2. 2017 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

 

Počet přítomných členů ZM:   23   (pro schválení je potřeba 14 hlasů)

                           (od 16.15h  24)         

Omluveni: Ing. Hrkal, Mgr. Kynzlová, MUDr. Vysoudil

 

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení

Zasedání řídil starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

 

I.  Zahájení, zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva

Místostarosta Mgr. Krejza jmenoval složení pracovního předsednictva:

Mgr. Krejza, Ing. Matys, PhDr. Kubelková

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo složení návrhové komise:

Ing. Lončák, Ing. Löwy, Mgr. Hrdina

Pro       20        proti     0          zdrželo se         3          nehlasovalo      0

 

a ověřovatele zápisu: 

MUDr. Kejř, MUDr. Jenček

Pro       21        proti     0          zdrželo se         2          nehlasovalo      0

 

Zapisovatelka:    Jana Váchová

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 9. jednání ze dne 8.12.2016 nebylo námitek, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

Kontrola plnění bodů 9. ZM ze dne 8.12.2016:

1.     Změna Jednacího řádu ZM SPLNĚNO: jednací řád vyvěšen

2.     Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.11.2016 SPLNĚNO

3.     Návrh rozpočtu města na rok 2017  SPLNĚNO

4.     Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019  SPLNĚNO

5.     Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích  SPLNĚNO

6.     Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017  SPLNĚNO

7.     Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litoměřice, z. s. na rok 2017

SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace příjemci vyplacena, VP smlouva zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.                    

8.     Poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s. na rok 2017

SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace příjemci vyplacena, VP smlouva zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

9.     Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. na rok 2017 SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace příjemci vyplacena, VP smlouva zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

10.  Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litoměřice z.s. na rok 2017

SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace příjemci vyplacena, VP smlouva zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

11.  Schválení projektu "Masarykova základní škola Litoměřice - vybudování odbor. učeben"

PLNĚNO: žádost je připravována a bude připravena k podání do 14.2.2017                                                                                              

12.  Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. na projekt "Lodní doprava Porta Bohemica"      SPLNĚNO:  dotace poskytnuta          

13.  Schválení Akčního plánu 2017   SPLNĚNO                       

14.  Dohoda o splátkách dluhu   SPLNĚNO: dohoda podepsána, splátky jsou hrazeny

15.  Schválení odpisu pohledávek

a) Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí                   

b) Odpis pohledávek - Městská prádelna a čistírna, s.p.

SPLNĚNO: odpis doložen likvidátorovi pro výmaz z obchodního rejstříku

16.  Podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s., podání návrhu na schválení nového likvidátora a pověření odboru KSaT k podání těchto návrhů k soudu  SPLNĚNO: návrh byl podán

17.  Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven

    SPLNĚNO: vyhláška vyvěšena, MV potvrdilo její zákonnost

18.  Schválení pověření k přípravě změn částí města PLNĚNO: svolána pracovní schůzka

19.  Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 2/2016        

    SPLNĚNO: statut podepsán a vyvěšen                                          

Majetkové záležitosti:               

Záměry:

20. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46  o celkové výměře 4120 m2 (orná    půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)

      Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017

21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova

      Prodej projednán na ZM dne 27.04.2017 (není vyhotovený znal.posudek)

22. Nákup části pozemku parc.č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice

     V řešení, objednán odděl.geometr.plán

23.  Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 4826/5 o výměře 120 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

     SPLNĚNO

24. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

     Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017

25.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova

      Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017

Prodeje:

26.  Prodej pozemku parc.č. 3636/3 o výměře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geomet. plánu)

       SPLNĚNO

27.  Prodej pozemku parc.č. 2658/9 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 2660/5 o výměře 165 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

       KS odeslaná ke kontrole

28.  Prodej pozemku parc.č. 1752/3 o výměře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

      SPLNĚNO

29.  Mimosoudní vypořádání majetku (pozemků) v k.ú. Litoměřice

       Oznámeno právnímu zástupci, v řešení

30.  Prodej věcí movitých (Eso přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice

       Smlouva zaslána k podpisu

31. Revokace usnesení ZM č.99/4/2016 ze dne 23.06.2016 týkající se prodeje pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú.    Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby a zřízení úplatného věcného břemene k sousedním pozemkům parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice

      V řešení

32. Prodej BJ č. 439/22, ul. Kubínova 439/2  v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

     SPLNĚNO

33. Prodej nepotřebného majetku pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 169 m2 (nezapsaný odděl.geometr.plán) v k.ú. Litoměřice

     Smlouva zaslána k podpisu

34. Prodej nepotřebného majetku pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 v k.ú. Litoměřice včetně nezapsané drobné stavby

      SPLNĚNO

35.  Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/85 o výměře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 

     SPLNĚNO

36. Revokace usnesení ZM č.141/6/2016 ze dne 15.9.2016, týkající se zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice

      Smlouva předána k podpisu

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2453/7 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

40. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

41.  Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

      Smlouva předána k podpisu

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 4885/2 v k.ú. Litoměřice

     V řešení

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků  parc.č. 247 a 41, jehož součástí je budova s č.p. 43  v k.ú. Litoměřice

      V řešení

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav  kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4842/1 v k.ú. Litoměřice

      SPLNĚNO

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav  kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4843/1 v k.ú. Litoměřice

     SPLNĚNO

49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav  kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4858/2 v k.ú. Litoměřice

      V řešení

50. Zřízení věcného břemene – služebností provozování, údržby, oprav a umístění dešťové, splaškové přípojky, kabelovodu pro IS včetně napájecích kabelů NN a  přípojky  elektro (NN) k části pozemku parc.č. 2720 v k.ú. Litoměřice

      SPLNĚNO

51. Schválení ručitelského závazku T-mobile

     SPLNĚNO, smlouva uzavřena

 

II. Doplnění/stažení bodu programu:

Mgr. Krejza navrhl doplnění bodu 26:

Prodej BJ 986/63 v ul. Mrázova  986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

bod 27:

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“

a bod 28

Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 13/2016 na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice  - elektromobilů, plug-in hybridů“ 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

III. Hlasování o programu:

PROGRAM:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1.2017

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017

4. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice

5. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171":

a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví projekt, výzva č.52 - Revitalizace vybraných památek II. na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"

b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"

c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171"

7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání":

a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání"

b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"

c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání"

8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje

9. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11. 2. 2016

10. Dohoda o splátkách dluhu - Drahomíra Halouzková, Mrázova 986/23, Litoměřice

11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 a informace o činnosti KV

12. Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu

13. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

14. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2016

Majetkové záležitosti:

Záměry:

15. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha) a parc.č. 4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

17. Prodej pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast.plocha) včetně stavby a parc.č. 2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

18. Nákup pozemku parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda) a 1345/248 o výměře 40 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice

19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46 o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)

20. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova

22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice

24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační i distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litoměřice

25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pobřežní, k.ú. Litoměřice (nepotřebný majetek ČR MO)

Doplněné body:

26. Prodej BJ 986/63 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

27. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“

28. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 13/2016 na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice - elektromobilů, plug-in hybridů“

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.       Závěr

Pro       23        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

IV.        Body jednání:

K bodu č. 1 diskutovali (viz odkaz na videozáznam zde):

Ing. Lončák, Ing. Urbánek, Ing. Zalabáková

 

1.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1.2017

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23. 1. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

Pro       18        proti     0          zdrželo se         5          nehlasovalo      0

 

V 16.15h přišel MUDr. Kubec – 24 členů ZM

 

2.     Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 450.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2017.

 

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig.zápisu).

 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

 

K bodu č.3  nahlásili vztah Mgr. Červín a Mgr. Hrdina

 

3.     Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017

ZM schvaluje

 

a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017 (návrh viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

K bodu č. 4 diskutoval (viz odkaz na videozáznam zde):

Tomáš Sarnovský

 

4.     Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01   Litoměřice

ZM schvaluje nové znění zřizovací listiny PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141  (viz příloha orig. zápisu).

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

 

5.     Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice

ZM schvaluje nové znění zřizovací listiny PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

6.     Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171":

ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle 3.1  Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. na  projekt „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“.

b) zajištění předfinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“ve výši 100 % celkových výdajů projektu vč. DPH.

c) zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu vč. DPH.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

 

7.     Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání":

ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ kolová výzva č. 57 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL)  na  projekt „Vybudování Střediska technického vzdělávání“.

b) zajištění předfinancování projektu „Vybudování Střediska technického vzdělávání“ ve výši 100 % celkových výdajů projektu včetně DPH.

c) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování Střediska technického vzdělávání“ ze strany města Litoměřice ve výši. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu vč. DPH.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

 

8.     Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

 

9.     Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11. 2. 2016

ZM revokuje své usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11.2.2016 a schvaluje měsíční odměnu s platností od 1.3.2017:

a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 2.827 Kč, předseda komise, výboru 2.606 Kč, člen komise, výboru 2.228 Kč, zastupitel 965 Kč.

b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích a nařízením vlády v součtu odměny za výkon funkce a stanovené částky podle počtu obyvatel  a to ve výši 23.658 Kč.

Pro       18        proti     0          zdrželo se         6          nehlasovalo      0

 

10.  Dohoda o splátkách dluhu

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní D. H., bytem Litoměřice, na částku 98.632,- Kč. Výše splátky činí 2.740,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

11.  Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017             

ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 (viz příloha orig.zápisu) a bere na vědomí informaci o činnosti KV za předchozí období. 

 

Pro       19        proti     0          zdrželo se         5          nehlasovalo      0

 

12.  Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu

K bodu č. 12 diskutovali (viz odkaz na videozáznam zde):

Mgr. Panaš, L.Wünsch, Mgr. Krejza, Mgr. Chlupáč, Ing. Urbánek, Ing. Lončák, MUDr. Kubec, Mgr. Červín, Ing. Matys, J.Landa

 

 

Protinávrh Mgr. Panaše:

 1. I.    ZM schvaluje:

zachování tradice výstavnictví a značky Zahrada Čech.

 

 1. II.   ZM bere na vědomí:

usnesení rady Města Litoměřice č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017, kterým rada Města Litoměřice schválila podání výpovědi „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 07.01.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2016 k této smlouvě, uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, jakož i důvody pro tuto výpověď.

 

 1. III. ZM si vyhrazuje:

ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o:

 1. a.     uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv;
 2. b.     poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv.

 

 1. IV. ZM ukládá:

vypracovat nové znění zřizovací listiny PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018, se zakomponováním předání areálu výstaviště Zahrady Čech do správy PO CCR.

 

 

Protinávrh Ing. Urbánka, podaný na jednání ZM:

 1. I.    ZM schvaluje:

zachování tradice výstavnictví a značky Zahrada Čech.

 

 1. II.   ZM bere na vědomí:

-       usnesení zastupitelstva Města Litoměřice č. 223/8/2011 ze dne 15.9.2011, kterým zastupitelstvo Města Litoměřice schválilo „podmínky pro vypsání výběrového řízení na využití areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích“ včetně znění Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, čímž si zastupitelstvo Města Litoměřice vyhradilo pravomoc rozhodovat ve věcech této smlouvy.

-       usnesení zastupitelstva Města Litoměřice č. 43/3/2012 ze dne 8.3.2012 v němž zastupitelstvo Města Litoměřice vzalo „na vědomí informaci rady Města Litoměřice, že po založení společné obchodní společnosti rada Města Litoměřice schválí uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a společnou obchodní společností na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech touto společností, to vše dle zveřejněných podmínek soutěže a návrhu vítězného uchazeče v soutěži.“

-       neplatnost usnesení rady Města Litoměřice č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017, kterým rada Města Litoměřice schválila podání výpovědi „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ z důvodu vyhrazené pravomoci zastupitelstva Města Litoměřice rozhodovat ve věcech této smlouvy, a to v souladu se změnou § 102 odst. 2 zákona o obcích účinnou od 1.7.2016

 

 1. III. ZM ukládá:

-       RM jednat s nájemcem, společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, o možném odkladu splátek nájemného v případě dočasných ekonomických problémů této společnosti.  

-       RM vymáhat všemi právně dostupnými prostředky plnění „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 v platném znění, uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, a v případě jejího porušení, ukončení nájmu před uplynutím dohodnuté doby trvání nájmu či odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy vymáhat po odpovědných osobách náhradu škody, která Městu Litoměřice jejím porušením, předčasným ukončením nájmu či odstoupením od smlouvy vznikla.

 

V 17.15h starosta vyhlásil přestávku na přípravu usnesení.

 

Mgr. Panaš i Ing. Urbánek vzali své protinávrhy zpět, nebylo o nich tedy hlasováno.

 

Ing. Urbánek požádal, aby bylo o jednotlivých částech usnesení hlasováno zvlášť.

 

I. ZM schvaluje:

zachování tradice výstavnictví a značky Zahrada Čech.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

II. ZM bere na vědomí:

usnesení Rady města Litoměřice č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017, kterým Rada města Litoměřice schválila podání výpovědi „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 07.01.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2016 k této smlouvě, uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, jakož i důvody pro tuto výpověď.

Pro       17        proti     0          zdrželo se         7          nehlasovalo      0

 

III. ZM si vyhrazuje:

ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o:

a. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či pachtu   nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv;

b. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné známce s číslem zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv.

 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

IV. ZM schvaluje:

záměr včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. na pronájem nemovitých a movitých věcí (seznam nemovitých věcí viz příloha), a to

 1. nájem areálu výstaviště Zahrada Čech na dobu určitou, a to ode dne ukončení Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 výpovědí do dne 31.12.2017; s možností prodloužení do 30.4.2018.
 2. nájem areálu výstaviště Zahrada Čech za účelem podnikání nájemce, a to v souladu se stavebním a územně-technickým určením areálu výstaviště Zahrada Čech; nájemce bude kromě nájemného hradit služby a energie;
 3. nájemce zároveň uzavře za úplatu licenční smlouvu k ochranným známkám na dobu trvání nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech, a to za účelem označení výstavních akcí, pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, propagačních a inzertních materiálů a odborných publikací;
 1. zájemce je povinen předložit personální a finanční reference pro provozování výstaviště

Pro       18        proti     0          zdrželo se         6          nehlasovalo      0

 

V. ZM ukládá:

RM zpracovat a předložit na mimořádném jednání zastupitelstva návrh podmínek na způsob a formu využití areálu výstaviště Zahrada Čech pro období od 1.1.2018 (1.5.2018).

Pro       23        proti     1          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

 

13.  Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

ZM nominuje Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2017-2019, která se koná dne 25.4.2017 v Praze na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR.

 

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

14.  Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2016

ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

Majetkové záležitosti:

Záměry:

15.  Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2  (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2  (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

Pro       21        proti     0          zdrželo se         3          nehlasovalo

 

 16.  Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha) a parc.č. 4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha) a parc.č. 4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha), vše v k.ú. Litoměřice, na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se   0                nehlasovalo      0

 

 17.  Prodej pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast.plocha) včetně stavby a parc.č. 2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast. plocha) včetně stavby a parc.č. 2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice z důvodu připravované veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

Prodeje:

18. Nákup pozemku parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda)  a 1345/248 o výměře 40 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje nákup pozemků parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda)  a 1345/248 o výměře 40 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice za cenu dle znal.posudku ve výši 80.640 Kč od manželů Ing. P. S.  a Ing. M. S., oba bytem Litoměřice.

Pro       19        proti     0          zdrželo se         5          nehlasovalo      0

 

19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46  o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (Brno venkov)

ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemku parc.č. 1537/46

o výměře 4120 m2 (orná půda) v k.ú. Pozořice (okres Brno venkov) za cenu smluvní ve výši 5.278 Kč paní R. M., bytem Viničné Šumice (cena určená dle bonity BPEJ).

Pro       22        proti     0          zdrželo se         2          nehlasovalo      0

 

20. Prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č 4533/2 o výměře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 12.000 Kč panu A. H., bytem Praha 7 a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cenu pozemků pod zahrádkářskými chatami schválilo ZM dne 5.6.2014.

Pro       21        proti     0          zdrželo se         3          nehlasovalo      0

 

21.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, evidenční číslo 21 městského hřbitova

ZM schvaluje prodej nemovité věci - klasické hrobky umístěné v sektoru III. C, evidenční číslo 21 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znal.posudku  5.650 Kč + 21% DPH, panu A. B., bytem Litoměřice.

 

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 427/2, v domě č.p. 427 stojícím na pozemku parc. č. 600/11 a souvisejících podílů ve výši 185/24703 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídkovou cenu 321.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí panu P. K., bytem Brozany nad Ohří.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č.  71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice dle GP 4.462-2016668/2016  ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  9.525 Kč  + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační i distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4 a 2877/6 v k.ú. Litoměřice dle GP 4470-60/2016 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.138 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pobřežní, k.ú. Litoměřice (nepotřebný majetek ČR MO)

ZM schvaluje nákup nemovitých věcí (seznam – viz příloha) od ČR – Ministerstva obrany, IČO: 60162694, náměstí Svobody 471/4, Praha, za celkovou kupní cenu 1.600.000 Kč. Podmínkou platnosti KS je schvalovací doložka ministerstva životního prostředí.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

26.    Prodej BJ 986/63 v ul. Mrázova  986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/63, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č. 1343 a souvisejících podílů ve výši 7023/421671 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Litoměřice, za kupní cenu 537.237,- Kč paní J. Č., bytem Litoměřice a panu V. S., bytem  Křešice. Kupní smlouva bude podepsána do 31.08.2017.

Pro       23        proti     0          zdrželo se         1          nehlasovalo      0

 

K bodu č. 27 diskutovali (viz odkaz na videozáznam zde):

Tomáš Sarnovský, Mgr. Chlupáč

27. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ 

ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“

b) zajištění spolufinancování projektu "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“  ze strany města Litoměřice ve výši 20.000.000,- Kč vč. DPH

Pro       17        proti     0          zdrželo se         7          nehlasovalo      0

 

28. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 13/2016   na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice  - elektromobilů, plug-in hybridů“ 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 13/2016 na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice  - elektromobilů, plug-in hybridů“.

Pro       24        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

 

V.         Informace

Žádný příspěvek

 

VI.        Interpelace

Interpelace Ing. Urbánka k bodu 12 (viz příloha orig. zápisu).

 

VII.       Diskuze (viz odkaz na videozáznam zde):

MUDr. Kubec

 

VIII.      Závěr:

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast

a ukončil jednání zastupitelstva města v 18:24 hodin.

Další řádné zasedání se bude konat dne

27. dubna 2017 od 16:00 hodin

v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

V průběhu března bude svoláno mimořádné zasedání ZM.

 

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

……………………………………….………………………..

MUDr. Pavel Kejř    a    MUDr. Miroslav Jenček

ověřovatelé zápisu

 

Zhotovila: Jana Váchová

dne: 8. 2. 2017

 

Přílohy:
Interpelace k bodu 12. (.pdf)

Podklady ZM (.pdf)

Příloha zápisu - zapracování námitky (.pdf)

NAHORU