01. usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.11.2014

USNESENÍ

z 01. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2014-2018 konaného dne 4.11.2014 od 16:30 hod. v sále Hradu v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68

Z celkového počtu 27 členů Zastupitelstva města Litoměřic bylo přítomno:  26 (Mgr. Václav Dycka složí slib na dalším jednání ZM dne 11.12.2014)

 

Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2014-2018:

ODS: 

 • Mgr. Ladislav Chlupáč
 • Ing. Radek Lončák, MBA
 • MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
 • MUDr. Petr Kubec
 • MUDr. Pavel Kejř
 • Mgr. Karel Krejza
 • Jaromír Mareš

ANO 2011: 

 • MUDr. Ondřej Štěrba
 • Ing. Radek Löwy
 • Mgr. Renata Kynzlová
 • Ing. Petr Urbánek
 • Tomáš Sarnovský
 • Mgr. Ladislav Kudrna MBA
 • Ing. Vladimír Matys                     

KSČM:

 • Mgr. Václav Dycka
 • Jaroslav Růžička
 • MUDr. Miroslav Jenček

ČSSD:

 • Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
 • Ing. Pavel Grund

Severočeši:

 • Lukas Wünsch
 • PhDr. Olga Kubelková

Sport a zdraví:

 • Mgr. Petr Hermann
 • Mgr. Václav Červín

Strana zelených:

 • Mgr. Petr Panaš 
 • Ing. Jan Hrkal

TOP 09:

 • Mgr. Martin Hrdina

KDU-ČSL:

 • Jiří Landa

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání usnesením č.:

1/01/2014

ZM schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarostů.

2/01/2014

ZM volí Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.

3/01/2014

ZM stanovuje 2 uvolněné a 1 neuvolněného místostarostu města Litoměřic.

4/01/2014

ZM volí Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

5/01/2014

ZM volí Ing. Pavla Grunda na funkci uvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.

6/01/2014

ZM volí Mgr. Václava Červína na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.

7/01/2014

ZM stanovuje počet členů Rady města Litoměřic na 9 členů.

8/01/2014

ZM volí za dalších 5 členů Rady města Litoměřic Ing. Vladimíra Kestřánka, MBA, Ing. Radka Lončáka, MBA, MUDr. Pavla Kejře, Mgr. Martina Hrdinu a pana Lukase Wünsche.

9/01/2014

ZM zřizuje finanční výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

10/01/2014

ZM zřizuje kontrolní výbor při ZM a stanovuje počet jeho členů na 7 členů.

11/01/2014

ZM volí Ing. Radka Lončáka, MBA předsedou finančního výboru při ZM.

Zároveň ZM volí Ing. Vladimíra Kestřánka,MBA, Miroslava Štropa, Aleše Kodytka, Ing. Jaroslava Marka, Jiřího Landu a Václava Knotka členy finančního výboru při ZM.

12/01/2014

ZM volí Jaroslava Růžičku předsedou kontrolního výboru při ZM.

Zároveň ZM volí PaedDr. Zdeňka Duška, Mgr. Ladislava Kudrnu, MBA, Martina Legnavského, Helenu Lexovou, Mgr. Petra Hoška a Mgr. Filipa Hrbka členy kontrolního výboru při ZM.

13/01/2014

ZM stanovuje s platností od 4. 11. 2014 měsíční odměnu:

 1. neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, krácenou o 5%, tj. radnímu 2.423,- Kč, předsedovi výboru 2.233,- Kč, předsedovi komise 2.233,- Kč, členovi výboru 1.910,- Kč, členovi komise 1.910,- Kč, členovi zastupitelstva 827,- Kč. Při souběhu dvou a více funkcí se poskytne odměna složená ze součtu odměn za jednotlivé funkce v radě, komisi a výboru a z příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci zvlášť.
 2. neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve výši součtu odměny za výkon funkce a stanovené částky podle počtu obyvatel, krácenou o ½, tj. v částce 17.737,‑ Kč.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát v průběhu volebního období mu bude schválená odměna náležet ode dne složení slibu.

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (neuvolněný místostarosta, předseda výboru, předseda komise, člen výboru, člen komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

14/01/2014 Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města

ZM stahuje tento bod z jednání s tím, že bude zastupitelům rozeslán a bude znovu předložen na příštím zasedání ZM.

15/01/2014

ZM schvaluje rozpočtová opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová

NAHORU