03. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.6.2020

Z Á P I S

na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 4. 6. 2020 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.
Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč
Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min.14 hlasů)
Počet přítomných členů ZM: 26

Přítomni: Mgr. Ladislav Chlupáč, Mgr. Karel Krejza, Lukas Wünsch, Mgr. Václav Červín, Ing. Ivo Elman, Roman Kozák, Mgr. Petr Klupák, MUDr. Ondřej Štěrba, Tomáš Sarnovsky, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, MUDr. Petr Kubec, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Radek Lončák MBA, Mgr. Jiří Adámek, Ing. Josef Douša, MUDr. Miroslav Jenček, Jaroslav Růžička, Jiří Skřivánek, Mgr. Petr Hošek, Mgr. Petr Hermann, Aleš Stibal, Mgr. Petr Panaš, Ing. Jan Hrkal, PhDr. Lenka Simerská (příchod v 16:28 hod)
Omluven: Ing. Marek Kocánek
Zapisovatelka: Eva Šimková

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:
Mgr. Červín, Ing. Matys, MUDr. Jenček

 

usnesením č. 67/3/2020

ZM volí návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Klupák, Mgr. Adámek, p. Skřivánek

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

usnesením č. 68/3/2020

ZM volí ověřovatele zápisu:
p. Kozák, p. Wünsch

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 2. jednání ZM dne 23. 4. 2020 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů z 2. jednání ZM ze dne 23. 4.2020 – předkládá Mgr. Červín
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚN – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
SPLNĚNO
8 - Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
SPLNĚNO – smlouva zveřejněna v registru smluv a finance odeslány, dohoda o prominutí podepsána
9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města
SPLNĚNO

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
SPLNĚNO – Smlouvy s datem 29. 4. 2020 byly příjemcům dotace odeslány k podpisu a postupně jsou dle toho, jak se vrací podepsané vyvěšovány do registru smluv
11 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – DDM Rozmarýn Litoměřice
SPLNĚNO – Usnesení odesláno ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice prostřednictvím DS dne 4.5.2020
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
SPLNĚNO – Smlouvy s datem 29. 4. 2020 byly příjemcům dotace odeslány k podpisu a postupně jsou dle toho, jak se vrací podepsané vyvěšovány do registru smluv
13 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020
SPLNĚNO – Usnesení zasláno na MK ČR s požadovanými podklady od žadatelů
14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“
SPLNĚNO – Žádosti podány k datu 29.4.2020

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
15 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
SPLNĚNO – smlouva podepsána
16 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací
SPLNĚNO – smlouvy podepsány
17 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
SPLNĚNO – smlouva podepsána

E) Odbor územního rozvoje

18 - Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO, připravena žádost na katastr nemovitostí

F) Tajemník
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020
SPLNĚNO – statut vyvěšen na ÚD 24.4.2020

G) Kancelář starosty a tajemníka
20 - Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
SPLNĚNO – petentům bylo odpovězeno.
21 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
SPLNĚNO – OZV vyvěšena na úřední desce a zaslána MV ČR k posouzení.
22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách
SPLNĚNO – individuální žádosti jsou překládány ředitelce MŠ Litoměřice Mgr. Mejtové
23 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána
24 - Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy
PLNĚNO – smlouva odeslána k odsouhlasení HZS ÚK

H) Různé
25 - Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – nebylo schváleno
26 - Snížení daně z nemovitých věcí
SPLNĚNO – žadatelce bylo odpovězeno.
27 - Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu
PLNĚNO – jednání o smlouvě pokračují
28 - Schválení dohody o splátkách dluhu
SPLNĚNO – dohoda uzavřena

Majetkové záležitosti:
Záměry:
29. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dva přístřešky navazující na stavbu
Žadatel: Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, Litoměřice
Bude projednáno v některém z příštích ZM – objednán ZP
30. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: LAMKOM investment s.r.o., Švabinského 276, Litoměřice, IČO: 05112095
SPLNĚNO – oznámeno
31. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
Žadatel: paní H.S., Hradec Králové
SPLNĚNO – oznámeno
32. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: pan R.K., Liberec
SPLNĚNO – oznámeno
33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701
Bude projednáno v ZM 4.6.2020, zřízení VCB bude projednáno v RM
34. Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
Žadatel: paní Ing. V.C., Roztoky u Prahy
Bude projednáno v ZM 4.6.2020
35. Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Pan V.L., Litoměřice
Bude projednáno v některém z příštích ZM, žadatel musí vyřešit podílové vlastnictví
36. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
37. Doplnění seznamu adresného záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
Žadatel: OSNMM
Bude projednáno v ZM 4.6.2020
Prodeje:
38. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
Žadatel: OSNMM
V řešení
39. Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice
Žadatel: pan J.F. a paní J.F., Pokratice
Smlouva připravená k podpisu
40. Směna pozemku parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice
Žadatel: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, IČO: 445126
Smlouva předána k podpisu
41. Prodej BJ č. 414/3, ulice A. Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO
42. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO – Stanovisko ZM oznámeno
43. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Žadatel: OSNMM
SPLNĚNO

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu
p. Wünsch odůvodnil navržení stažení bodu č. 10
Mgr. Krejza komentuje akci PAVE a navrhuje stažení bodu č. 30
Mgr. Chlupáč navrhuje pracovní schůzku ohledně bodu č. 30 - PAVE
(diskuze - odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 69/3/2020

ZM stahuje z programu body č.:
10 - Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích
30 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

5 - Hlasování o programu – předkládá Mgr. Chlupáč

usnesením č. 70/3/2020

ZM schvaluje program jednání konaného dne 4.6.2020 od 16:00 hodin v sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019
8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
10 - Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích
– STAŽENO Z PROGRAMU C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020
11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek D) Odbor životního prostředí
12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy.
13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení.
14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána E) Kancelář starosty a tajemníka
15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ G) Útvar Pro lidi
18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s.
19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019
20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost H) 1. Místostarosta
21 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020 I) Odbor správy nemovitého majetku města
22 - Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu
23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
26 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité (dva přístřešky navazující na stavbu)
28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice
29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
30 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
– STAŽENO Z PROGRAMU
30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice J) Procesní body 2
31 - Informace
32 - Interpelace
33 - Diskuze
34 - Závěr

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA
Diskuze: Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 71/3/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.5. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2019 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 72/3/2020

ZM schvaluje:
a) účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2019 s výhradou včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 (viz přílohy orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s. - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 73/3/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 na modernizaci porodního sálu na základě projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s. - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mr. Panaš, Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 74/3/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši 5 mil. Kč pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 za účelem překlenutí situace v cash-flow příjemce – na překlenutí doby od data účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do doby připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod na účet Nemocnice Litoměřice, a.s.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 10, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole Litoměřice, p.o. pro rok 2020 - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 75/3/2020

ZM schvaluje:
a) přidělení individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, Masarykova 46 /621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na chod Akademie umění III. věku (žádost viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 76/3/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 na projekt SOS hodinek a panických tlačítek, (žádost viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 750 000 Kč Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (vzor smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

D) Odbor životního prostředí

12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy. - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 77/3/2020

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A.Muchy.
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 78/3/2020

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání.
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (PhDr. Simerská)

 

V 16:28 hod. přišla PhDr. Simerská - 26 členů ZM

 

14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 79/3/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výší 200 000,- Kč Hospicu sv. Štěpána,z.s., Rybářské náměstí 622/4, 412 01 Litoměřice, IČO:65081374 na instalaci 2 retenčních nádrží pro zachytávání dešťové vody.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu)

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) Kancelář starosty a tajemníka

15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 80/3/2020

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let paní K.H., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč
Diskuze: Ing. Löwy
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 81/3/2020

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o znaku a praporu města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 82/3/2020

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení souboru pohledávek mezi městem Litoměřice a jeho příspěvkovou organizací Mateřskou školou Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Útvar Pro lidi

18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s. - předkládá/jí: Lukas Wünsch

Diskuze: p.Wünsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 83/3/2020

a) ZM souhlasí se zahrnutím území města Litoměřice do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s. a s přípravou SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021 – 2027.
b) ZM zmocňuje k zastupování v MAS České středohoří z.s. 2. místostarostu města Lukase Wünsche.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019 - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 84/3/2020

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 85/3/2020

ZM schvaluje podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt s názvem: „LOKAL“:
a) záměru podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost,
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) 1. Místostarosta

21 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 18.6.2020 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 86/3/2020

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic jako zástupce města Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 18.6.2020.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

I) Odbor správy nemovitého majetku města

22 - Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 87/3/2020

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40 %, tedy 58.096 Kč a prominutí zákonného úroku z prodlení ve výši 40 %, tedy 10.760 Kč pro pana Ing. M.Ž., Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu pro pana Ing. M.Ž., Litoměřice, na částku 77.568 Kč. Splátky od července 2021 ve výši 2.155 Kč navážou na již schválený splátkový kalendář.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: MUDr. Štěrba, občan-žadatel, Mgr. Härting, p. Wunsch
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 88/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) s dodržením podmínek OÚRM.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 89/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 90/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

V 16:50 hod. odešel MUDr. Kubec -25 členů ZM

 

26 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 91/3/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (MUDr. Kubec)

 

V 16:53 hod. odešel p. Růžička - 24 členů ZM

 

27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité (dva přístřešky navazující na stavbu) - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 92/3/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 108 497 Kč a prodej věci movité dvou přístřešků (bez pozemků) navazujících na stavbu za cenu dle znaleckého posudku 87 156 Kč + 21 % DPH, uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 6 050 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Cargonet s.r.o., IČO: 25031180, Kamýcká 1777, 412 01 Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (MUDr. Kubec, p. Růžička)

 

V 16:57 hod. přišel MUDr. Kubec - 25 členů ZM

 

28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 93/3/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/132 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 10 400 Kč + 21 % DPH, uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 3 025 Kč, uhrazení nákladů za GP ve výši 7 865 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, Potravinové bance v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (p. Růžička)

 

V 17:01 hod. přišel p. Růžička - 26 členů ZM

 

29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 94/3/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 6 180 Kč + 21 % DPH paní Ing. V.C., Roztoky u Prahy.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 95/3/2020

ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci – pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (pozemek je součástí areálu nemocnice v Litoměřicích), Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

J) Procesní body 2

31 - Informace

Mgr. Hermann – informoval o akcích Zdravého města
Mgr. Krejza – informoval o dopadech současného ekonomického poklesu do městského rozpočtu vzhledem k pandemii koronaviru.
Mgr. Chlupáč
- SMO zásadně nesouhlasí s postupem vlády. V rámci senátu prošel návrh na kompenzaci 1000 Kč na 1 obyvatele pro všechny obce. V konečném projednávání bude tento návrh ještě předložen ke schválení PS.
- informoval o činnosti krizového štábu. Stagnuje počet pozitivních v rámci našeho okresu, a naopak stoupá počet uzdravených. Došlo k podstatnému poklesu a určité stabilizaci situace. Je potřeba zachovávat určitá pravidla.

p. Wünsch – informoval o současné situaci na výstavišti ZČ a možnosti každodenního využití výstaviště jako parku a o konání venkovských trhů. Podzimní výstava proběhne, do dnešní doby je přihlášeno 150 zájemců ze strany prodejců.

 

32 - Interpelace
Písemná interpelace ve věci PAVE podaná zastupitelem Mgr. Panašem (viz příloha orig. zápisu)

 

33 – Diskuze
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, L. Wünsch, Mgr. Hermann, Bc. Skoková, Ing. Lončák, MBA, občanka města
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

34 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.

Příští zasedání se koná dne 17.9.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Roman Kozák                Lukas Wünsch
ověřovatelé zápisu

 

Jednání bylo ukončeno v 17:18 hod.
Zapsala: Eva Šimková
dne 8. června 2020

 

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 Interpelace Mgr. Panaš (.pdf)
NAHORU