06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.3.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 6/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 11. 03. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

125/6/2019
Poskytnutí dotace - Nadační fond GAUDEAMUS
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXVIII. ročník „Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

126/6/2019
OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

127/6/2019
Koordinátor projektu „Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 - II“
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Petrem Klupákem v rámci projektu „Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 II - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012206".

 

128/6/2019
VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ (viz příloha orig. zápisu).

 

129/6/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 1.900 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu DELFÍN – šance dětem, sídlo: Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

130/6/2019
Uzavření smlouvy s SVS, a.s. - Horní Dubina, Máchova
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "LT060102 Litoměřice, Horní Dubina, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" mezi Městem Litoměřice a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469 (viz příloha orig. zápisu).

 

131/6/2019
Časový harmonogram oprav komunikací 2019
RM bere na vědomí časový harmonogram oprav komunikací v r. 2019 ve městě Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

132/6/2019
Souhlas vlastníka se záborem veř. prostranství - Wine Food Klaret, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., Václavské nám. 56, Praha 1, IČO: 03601676 - provozovna Kostelní náměstí 1, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na komunikaci Kostelní náměstí, Litoměřice o vel. 50 m2 každoročně od 1.4. do 31.10. (viz příloha orig. zápisu).

 

133/6/2019
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39. 412 01 Třebušín, IČO: 02017083 (viz příloha orig. zápisu).

 

134/6/2019
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje

a) program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

b) vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

c) vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

(viz přílohy orig. zápisu).

 

135/6/2019
Žádost o užívání prostor hradu - akce OSVaZ
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, technicko - organizační zajištění akce OSVaZ včetně potřebné techniky za účelem konání kampaně "Místa přátelská seniorům" v prostorách kulturního a konferenčního centra, sálu hradu a to ve dnech 16. dubna 2019, 10. května a 13. května 2019.

 

136/6/2019
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2019
RM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích v roce 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

137/6/2019
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
RM doporučuje
a) schválit ZM poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění chodu Akademie umění III. věku
b) schválit ZM uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Základní uměleckou školou Litoměřice se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

138/6/2019
Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni - schválení uzavření smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem a ShineBean o.p.s.
a) RM schvaluje přidělení individuální dotace ve výši 50.000 Kč společnosti ShineBean o.p.s. se sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a ShineBean o.p.s, Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

 

139/6/2019
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2019 se společností HEDERA ZIMA, spol. s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2019 s kupujícím – HEDERA ZIMA, spol. s.r.o., Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou, IČO: 25013769, v celkovém objemu cca 500 m3 za cenu cca 500 tis. Kč (kupní smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

140/6/2019
Snížení nájemného – Mírové náměstí 21/13, Litoměřice
RM neschvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, snížení nájemného pro hendikepované osoby nebo osoby s těžkým zdravotním postižením (invalidita III. stupně) na 54,- Kč/m2/měsíc. Z důvodů nesplnění kritérií.

 

141/6/2019
Snížení nájemného – Dlouhá 177/13, Litoměřice
RM neschvaluje snížení nájemného o 10 % z důvodu špatného technického stavu bytu. Zároveň neschvaluje snížení nájemného pro hendikepované osoby a osoby s těžkým zdravotním postižením (invalidita III. stupně) na 54,-Kč/m2/měsíc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Dlouhá 177/13, Litoměřice. Z důvodů nesplnění kritérií.

 

142/6/2019
Snížení nájemného - Mírové náměstí 43/21, Litoměřice
RM schvaluje snížení nájemného na 54,-Kč/m2/měsíc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Mírové náměstí 43/21, Litoměřice od 1.4.2019.

 

143/6/2019
Ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem a uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

a) RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 70 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v katastrálním území Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.03.2019.
b) RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2019. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

144/6/2019
Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje panu Karlovi Bíbrlíkovi, IČO: 86738429, se sídlem Kosmonautů 2019/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.03.2019.

 

145/6/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 31,20 m2, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích, s paní Zuzanou Bíbrlíkovou, IČO: 07821077, se sídlem Kosmonautů 2019/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2019. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

146/6/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích se spolkem Hospic sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, zastoupeným předsedou Pavlem Česalem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.12.2019. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

147/6/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

148/6/2019
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000006 k části pozemku parc.č. 2581 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000006 ze dne 4.4.2001 k části pozemku parc.č.2581, zahrady v k.ú. Litoměřice s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, dohodou k 9.4.2019.
b) RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrada o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

149/6/2019
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – svatební obřad dne 28.09.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 28.09.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešeno v souladu se schválenými pravidly.

 

150/6/2019
Výpůjčka pozemků na Střeleckém ostrově a pod Tyršovým mostem, vč. altánu a skateparku za účelem uspořádání akce „Bezva Fest“ ve dnech 07.- 09.06.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky pozemků parc. č. 2698/1, 2706/1, 2723/2, 2699, 2705/1, 2705/2, 2711/1, 2711/2, 2700/1, 2700/3, 2727, 2730 a 2732/1, vč. altánku a skateparku na Střeleckém ostrově s Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou společnosti Bezva parta s.r.o., Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3 (IČO: 05030943) za účelem uspořádání akce pro rodiny a děti „Bezva Fest“ ve dnech 07.-09.06.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

151/6/2019
Revokace usn. 90/06/2018 RM ze dne 17.12.2018
a) RM revokuje své usnesení č. 90/06/2018 ze dne 17.12.2018 a nahrazuje jej usnesením RM a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 16.4.2019 do 30.4.2019 panu Janu Alešovi, IČO: 47131098, Jizerská 163/8, Praha 9 (Cirkus Andres). Nájemné v celkové smluvní výši 5.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.
b) RM schvaluje vyjmutí pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Litoměřice z možnosti jeho následného poskytování k pronájmu s účelem využití pro umístění cirkusových stanů, počínaje dnem 1.5. 2019.

 

152/6/2019
Projednání podaných (zaslaných) nabídek na dlouhodobý pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích (veřejná soutěž) a schválení vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky
RM schvaluje
a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy na nájem prostoru PIVOVARU BEZ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ vyhlášené dne 12.02.2019 na pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti pronajímané plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích, tj. společnost HUTÁR Agro s.r.o., IČO: 07084188, se sídlem: Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, když nabídka tohoto uchazeče byla předložena v souladu s podmínkami veřejné soutěže, vyhověla tak kontrole v rámci posuzování nabídek a byla nejvhodnější;
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti pronajímané plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem pronájmu prostor pro výrobu piva na dobu určitou deseti let s předpokladem od 01.01.2020 do 31.12.2029, s tímto vítězným uchazečem.

 

153/6/2019
Rozhodnutí o dalších krocích ohledně Nemocnice Litoměřice a.s.
RM přijímá toto rozhodnutí:
a) RM bere na vědomí předloženou bodovou zprávu „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář. Zpráva předkládá a popisuje další možné efektivní alternativy postupu pro získání partnera Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) RM po projednání stanovuje v rámci přípravné fáze transakce směřující k získání strategického partnera Nemocnice Litoměřice, a.s. další postup z navržených variant bodové zprávy „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář, a to rozpracovat podrobněji variantu uvedenou v článku 2 této zprávy – PRODEJ 100 % AKCIÍ NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PARTNEROVI.

c) RM ukládá Karlu Krejzovi zajistit zadání vypracovat druhý znalecký posudek na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to společností Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26705338.

d) RM ukládá JUDr. Marianně Svobodové, Duška & Svobodová advokátní kancelář, zrevidovat a navrhnout vhodnou úpravu stávajících smluvních vztahů mezi Městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s. s ohledem na budoucí možnou změnu akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., a to Smlouvy o nájmu nemovitostí č. SOC/00060/2017 a Smlouvy č. SOC/00082/2019 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice.

 

154/6/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

155/6/2019
Schválení změny příkazu starosty a tajemníka o zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 2/2019, kterým se mění příkaz č. 14/2016 - Zadávání veřejných zakázek a doplňuje se oprávnění pro vedoucího organizační složky SMART CITY Litoměřice.

 

156/6/2019
Pojmenování městské tržnice
RM doporučuje ZM, aby nově upravená městská tržnice, umístěná mezi ulicemi 5. května a Novobranskou, byla pojmenována po významném občanovi města Litoměřice Felixi Holzmanovi, jako „Tržnice Felixe Holzmanna“.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

Vyhotoveno dne 15.3.2019

NAHORU