14. výpis usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřice - 27.8.2018

USNESENÍ
VÝPIS

ze 14. mimoř. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.8.2018
od 11:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 14. jednání projednala pod usnesením č.:

 

523/14/2018
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“

a) RM rozhoduje o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“
b) RM schvaluje:
1. způsob zadání a „Dokumentaci zadávacího řízení“ včetně příloh k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“
2. složení komise pro hodnocení nabídek.
(viz přílohy orig. zápisu).
c) RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“.

 

524/14/2018
Výpověď smluv o pachtu k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice

RM schvaluje:
a) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000341 ze dne 22.11.2012 k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři JUDr. Ing. V.N. a paní V.N., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.
b) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000342 ze dne 5.12 .2012, k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři Ing. P.P. a MUDr. R.P., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.
c) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000343 ze dne 6.12.2012, k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři panem M.Č. a paní R.Č., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 27.8.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

NAHORU