19. výpis usnesení mimořádné Rady města Litoměřic - 25.6.2015

U S N E S E N Í

V Ý P I S

z 19. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 25.6.2015 od 15:40 hodin ve VIP salonku Hradu Litoměřice

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém mimořádném 19. jednání projednala pod usnesením č.:

530/19/2015
Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o pachtu „Vinárna Hrad Litoměřice“
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad Litoměřice“, a to Veroniku Novákovou, Litoměřice, IČ 03011496 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o pachtu s tímto uchazečem (viz příloha orig.zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová

NAHORU