3. zasedání rady 18. ledna 2000

USNESENÍ

ze 3. jednání Městské rady v Litoměřicích, které se konalo dne 18. ledna 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 7 členů městské rady


Městská rada projednala a:

I. rozhodla:

1. rozhodla o odmítnutí zbavovat řed. MKZ Mgr. V. Rybovou zodpovědnosti a ponechává v duchu zřízovací listiny MKZ v její kompetenci výběr nájemce pro restaurační zařízení v DK v Litoměřicích.

2. o bezplatném pronájmu foyer Domu kultury v Litoměřicích dne 23.2.2000 pro akci “30 dní pro neziskový sektor”, kterou pořádá Diakonie Českobratrská církev evangelická (ČCE) v Litoměřicích s tím, že pronájmy neziskových organizací budou 1x za půl roku po předchozím souhlasu MR vyúčtovány Městu Litoměřice.

3. o vypracování objednávky v rozsahu 100 tis. Kč, kterou TES s.r.o. předá odboru územního rozvoje na městem realizovanou zádlažbu a to před vydáním výkopového povolení na provedení stavby pro firmu TES media s.r.o.

4. o poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku na akci 62. ročník Memoriálu Karla Podhajského, který se uskuteční ve dnech 30.9. - 1.10. 2000 ve výši 2.000,- Kč.

5. o doplnění usnesení MR ze dne 7.12.1999 pod č. I/13 a I/14 takto: Nájemné z nebytových prostor uhradí CŠJ i MKZ se zpětnou splatností od 1.1. 1999.


II. schválila:

1. žádost vlastníků domu Turgeněvova 620/10, Litoměřice o odklad termínu na opravu pláště domu do 31.5. 2000.

2. žádost pí Jarmily Majerové, Alšova 1639/9 o odklad části splátky ve výši 7.186,- Kč na nemovitost formou splátkového kalendáře po 2.000,- Kč měsíčně počínaje od 1.1.2000.

3. na základě soudního rozhodnutí příděl bytu 1+1 Revoluční 1834/8 pí Haně Černé, bytem Kosmonautů 1 s tím, že nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou.

4. Domu dětí a mládeže Rozmarýn pořádání humanitární a masové akce “Běh Terryho Foxe” dne 17.6. 2000 od 9,30 hod. v Jiráskových sadech. Akce bude uskutečněna ve spolupráci s Městskou policií Litoměřice a TSM Litoměřice. Dne 17. 6. 2000 budou Jiráskovy sady uzavřeny pro veřejnost.

5. bezúplatný pronájem divadla K.H. Máchy za účelem členské schůze Svazu zdravotně postižených v Litoměřicích z důvodu bezbarierových vstupů a to dne 16.3. 2000 v čase od 14,30 hod. do 16,30 hodin. Sazba za pronájem, která činí 2.850,- Kč, bude uhrazena odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

6. při příležitosti festivalu Varhanního léta vyplácení honorářů zálohově zahraničním umělcům v hotovosti v české měně po příjezdu umělce do Litoměřic.

7. změnu poměru finančního a nefinančního plnění nájmu za výstaviště od firmy Výstavy, spol. s r.o. tak, že dohoda o nefinančním plnění bude obsahovat rekonstrukci pavilonu G ve výši 2,250.000,-Kč a finanční plnění předpokládané výši 4,100.000,- Kč.

8. program jednání městského zastupitelstva. (MZ 27.1.)


III. neschválila:

1. příděl bytu žadateli Sboru Bratrské jednoty baptistů Litoměřice.

2. žadatelce Gabriele Sendlaiové, bytem Dlouhá 175/9, Litoměřice, výměnu do prázdného bytu v ul. Palachova 26.

3. výměnu bytu mezi žadatelem p. Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická 181/2 , Litoměřice (- soukr. dům) a pí Hanou Zemanovou, Revoluční 1833/4, Litoměřice (- obecní byt).

4. výměnu bytu mezi Josefem Mikelem, bytem Družstevní 35/12, Litoměřice a p. Petrem Folbrechtem, bytem na Lodním nám. 3, Litoměřice.


IV. doporučuje:

1. MZ prodej části parcely č.615/1 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Pokratice bez návrhu na cenu žadateli p. manželům Jobovým, bytem Janáčkova 2, Litoměřice (nutný odd.geom.plán).

2. MZ návrh viničních tratí v k.ú. Litoměřice pro zařazení do seznamu novely zákona 115/95 Sb., o vinohradnictví a vinařství. (Přílohou je seznam parcel s předpokládanou možnou výsadbou.)

3. MZ revokovat jeho usnesení z 12.8.99, snížit cenu pozemků č. 809/18 o výměře 21 m2 a č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Ltm z 8.190,- Kč na cenu 3.000,-Kč a to z důvodu, že se nejedná o stavební parcely (pouze parkovací místa). Ostatní plochu doporučuje MR prodat spoluvlastníkům domu a garáží.

4. MZ prodej nebytových prostor v domě Palachova 26 žadateli (nynějšímu uživateli) 3. pionýrské skupině Litoměřice a to dle zásad o prodeji domů.

5. doporučuje paní Gabriele Sendlaiové, žadatelce o příděl bytu Palachova 26, aby se přihlásila mezi zájemce do dražby bytu v tomto domě.


V. nedoporučuje MZ:

1. prodej parcely č. 95 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Ltm žadateli panu Miloši Gurelovi, bytem Michalovická 12, Litoměřice.

2. prodej části parcely 3074/1 cca 32 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelům manž. Sochrovým, bytem Čechova 1, Litoměřice.

3. prodej zastavěné plochy č. 2838 o výměře 360 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli VM SERVICE, p. M. Voráčkovi, bytem V. Dominikánská 31, Litoměřice.

4. prodej parcely č. 2512/1 o výměře 906 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli p. Procházkovi Walterovi, bytem K. Světlé 3 , Litoměřice.


VI. ukládá:

1. ukládá ředitelce MKZ předložit sumarizaci a způsob řešení nutných nákladů na řádné zprovoznění rest. zařízení.

2. ukládá ředitelce MKZ vést evidenci bezplatných pronájmů prostor MKZ.

3. odboru SMMaBH jednat o možnosti zřízení přístupu k parcele č. 2512/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice.


VII. bere na vědomí:

1. že na základě rozhodnutí MZ o prominutí poplatků z prodlení na dluhu z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu nájemníkům, byla pí Aleně Flochové, bytem Nezvalova 25, Litoměřice prominuta nezaplacená částka z dlužného penále ve výši 6.008,- Kč.


VIII. revokuje:

1. revokuje usnesení z 6.1. 2000 týkající se složení částky 100 tis. Kč firmou TES media s.r.o. Pha 9.


p. A. Terber
ing. M. Kadeřábková 

ověřovatel

p. Jiří Landa
starosta

NAHORU