4. zasedání rady 4. února 2000

USNESENÍ
ze 4. jednání městské rady, které se konalo dne 4. 2. 2000 od 13,35 hod.v kanceláři starosty města

Přítomno: 8 členu městské rady


Městská rada projednala a:

I. schválila:

1. zřízení věcného břemene pro právo přístupu, kontroly a údržby, případně oprav vodovodního potrubí na parcelách 4190 a 4160 v k.ú. Litoměřice pro uživatele Český zahrádkářský svaz Litoměřice za částku 6 420,- Kč

2. změnu podmínek dražby nájmu bytů v rekonstruovaném domě Lidická 2, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
MR ukládá odboru ORM doložit souhlas doc. Mužíka s předloženým projek- tem + dořešení přístupu k historické památce ve dvorní části.

3. pronájem nebytových prostor Mírové nám. 10/18, Litoměřice pro pí Marii Kondrátovou, Školní 300, Litoměřice (prodejna papírnictví, tabáku a novin)

4. provedení rekonstrukce nebytového prostoru Mírové nám. 10/18 - dvorní trakt, Litoměřice, na veřejné WC s tím, že současný nájemce pí Marie Kondrátová, Školní 300, Litoměřice (prodejna papírnictví, tabáku a novin) se přestěhuje do prostor po zlatnictví Diana Group na Mírové nám. 18/10, Litoměřice.

5. pronájem nebytových prostor v ul. Dlouhá 49/195, Litoměřice- bývalý SPORT (viz. příloha orig. zápisu), nájemci VM SERVISE Milan Voráček, Velká Dominikánská 31,Litoměřice na prodejnu mobilních telefonů,special. prodejnu SONY, prodej skútrů Piaggio, náhr. dílů Peugeot, Renault, Citroen, pneumatik s možností oprav apod.
( Na druhém místě se umístila nabídka Gastronomického centra Pohoda, Křížová 10/82, Litoměřice.)

6. výměnu bytu mezi Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická č. 181/2, Litoměřice a Hanou Zemanovou, bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice

7. výměnu bytu mezi p. Milanem Punčochářem, bytem Dobrovského 234/19, Litoměřice (2+1, obecní byt), p.Vítem Riedelem, bytem ČSA č. 216, Terezín (3+1, obecní byt) a Jiřím Prokešem, bytem Turgeněvova 631/6 Litoměřice (2+1, soukromý dům)

8. přidělení prázdného bytu v ul. Kosmonoutů 2017/1, Litoměřice o vel. 3+1 pí Janě Maršíčkové, dosud bytem Družstevní 53/12, Litoměřice o velikosti 4+1ve 4. patře s tím, že stávající byt bude vrácen

9. text předloženého vyjádření obce k činnosti školní jídelny při Gymnáziu, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v budově Sovova 2, o.p.s. Litoměřice bez námitek (viz příloha orig. zápisu)

10. složení výběrové komise na výběr ředitele "Centra pro zdravotně postižené děti a mládež" ve složení:
- ing. Margita Kadeřábková
- p. Jaromír Fousek - předseda
- MUDr. Balcar
- pí Kuldová
- Jana Šourková
- Ivana Aksenowá - sekretář

11. složení dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích:
- MUDr. Štefan Brunclík
- MUDr. Stanislava Richterová
- ing. Jiřina Prášilová
- MUDr. Pavel Svoboda
- p. Stanislav Jahoda

12. příspěvek na zhotovení stuhy na prapor přednosty Okresního úřadu v Litoměřicích pro jednotku mise SFOR za město Litoměřice, jako výraz uznání a ocenění splnění úkolu v této mírové misi

13. složení komise pro výběr firmy na dodávky HW (PC+tiskárny) pro MěÚ Litoměřice a firmy k obeslání nabídek.
Výběrové řízení a zadávací podmínky budou též zveřejněny pomocí interetu.

komise pro otevírání obálek: 
ing. Radek Löwy, p. Antonín Terber, p. Miroslav Rajmon
zapisovatel: p. Jan Černý

komise pro výběrové řízení:
členové: ing. Jan Hrkal (kontrolní komise)
ing. Karel Fogl
ing. Radek Löwy
p. Antonín Terber
zástupce Okresní hospodářské komory Litoměřice
náhradníci: p. Jiří Landa, p. Miroslav Rajmon
zapisovatel: p. Jan Černý

obeslané firmy: Q-PRODUCT Litoměřice
PVT Litoměřice
MICRODATA Litoměřice
ALTO Litoměřice
TVRDÍK Litoměřice
ARROW CREDIT Litoměřice


II. neschválila:

1. pronájem části pozemku č. 3183 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zbudování nájezdu do své nemovitosti žadatelům JUDr. Janě a Petrovi Vilhelmovým, bytem Liberecká 1031 (dvorní trakt)

2. souhlas s vybudováním nájezdu na pozemku č. 3183 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zbudování nájezdu do své nemovitosti žadatelům JUDr. Janě a Petrovi Vilhelmovým, bytem Liberecká 1031 (dvorní trakt)

3. zábor veřejného prostranství p. Martínkovi, Sídliště I./83, Povrly za účelem prodeje párků z mobilního vozíku

4. pořádání velikonočního trhu na Mírovém náměstí v Litoměřicích ve dnech 20. - 21.4.2000 p. Berouskem, zprostředkovatelská činnost, Na Spáleništi 258, Praha 9 - Běchovice

5. prominutí poplatku Galerii výtvarného umění Litoměřice za umístění uměleckého díla na Jezuitských schodech po celou dobu trvání tohoto záboru


III. doporučila:

1. prodej části domu Tylova 3/1558, Litoměřice manželům Helclovým (vypracovat znalecký posudek na dům + seznam znalců na odhady nemovitostí)

2. na základě návrhu odboru rozvoje města ponechat lokalitu areálu bývalého Pozemního stavitelství Litoměřice - Želetice pro podnikatelskou činnost výrobního charakteru (žádost firmy Area Praha I Investors Groups, s.r.o. Radlická 2, Praha 5 o vyjádření k záměru výstavby velkoplošného obchodního centra firmy Interspar v areálu)


IV. revokovala:

1. usnesení MR ze dne 13.9.1999 pod bodem 17/25 - zřízení věcného břemene pro ČZS Litoměřice na parc. č. 4190, 4160 za úplatu ve výši 10 000,- Kč

2. své rozhodnutí ze dne 18.1.2000 č. 20/3, kdy zamítla výměnu bytu mezi Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická 181/2, Litoměřice a Hanou Zemanovou, bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice

3. své usnesení ze dne 6.1.2000 týkající se složení částky 100.000 Kč společností SČE Ústí n. Labem a akceptuje takové podmínky přijatelné pro složení uvedené částky společností SČE Ústí n. L., které Městu Litoměřice zaručí splnění tohoto závazku


V. vzala na vědomí:

1. zprávu o úhradách dlužného nájemného a jeho výši k 31.12.1999

2. obsah Petice proti výstavbě obchodního areálu Kauflandu v ul. Českolipská


VI. zamítla:

1. výměnu bytu mezi p. Alenou Čechovou, bytem E. Krásnohorské č. 2015/7, Litoměřice (2+1, obecní byt) a p. Hanou Novotnou, bytem Horní Rybářská 4, Litoměřice (3+1, soukromý dům)
Bude opět projednáno po předložení písemného vyjádření manžela pí Novotné ke směně bytu.


VII. pověřila:

1. p. starostu a p. E. Hamele k jednání s Romskou iniciativou o podmínkách realizace stavebních úprav objektu v ul. Stránského st.p.č. 1755/2, Litoměřice
(Město Litoměřice uhradí jen potřebný materiál)


VIII. rozhodla:

1. že finanční prostředky vynakládané na platy zaměstnanců Městské nemocnice v Litoměřicích v roce 2000 budou usměrňovány podle §4 odst. 1, písm. c) Nařízení vlády č. 48/1995, t.j. podílem mimotarifních složek podle odst. 5

2. jako zástupce organizace dotčené stavbou nákupního střediska MANA na Březinově cestě, dát tímto podnět státnímu stavebnímu dohledu k provedení kontroly dodržování stavebního povolení na tuto stavbu a žádá tajemníka, aby bezodkladně zajistil na stavbě místní šetření státního stavebního dohledu a informoval MR o tom, zda je stavba realizována v souladu se stavebním povolením či nikoli a o opatřeních uložených stavebníkovi orgánem státního stavebního dohledu

3. stáhnout bod "volba tajemníka MěÚ" z důvodu nepřítomnosti ing. Jindřicha Hauptmana (nemoc) z programu jednání MR.
Výběr se uskuteční ve středu dne 9.2.2000 od 14,oo hod. na mimořádné MR


IX. uložila:

1. kulturní komisi při MěÚ, aby se vyjádřila k umístění uměleckého díla na Jezuitských schodech a vypracovala návrh dalšího řešení v této záležitosti

2. tajemníkovi MěÚ, aby aktivně vyhledával strategické investory pro využití areálu bývalého zahradnictví TSM Litoměřice s důrazem na vytvoření nových pracovních příležitostí


ing. M.Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta

NAHORU