08. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 20.4.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. 4. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

196/8/2020
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

197/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat s mezinárodní účastí, Žitenice", která se bude konat dne 22. 8. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

 

198/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – CANTICA BOHEMICA, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“, které se budou konat ve dnech 2. a 3. 10. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

 

199/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2020, která se bude konat dne 6. listopadu 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

200/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 do rezervního fondu ve výši 216.152,78 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

201/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 do rezervního fondu ve výši 36.350,-Kč, do fondu odměn 18.175,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

202/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 do rezervního fondu ve výši 54 484,95 Kč; převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 80.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

203/8/2020
PB výměna 2ks průtokových ohřívačů strojovny – schválení výjimky ze Směrnice – MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje výjimku ze Směrnice Rady města č. 4/2017 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a povoluje PO MSZ v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 zadat veřejnou zakázku s názvem „Plavecký bazén – výměna průtokových ohřívačů strojovny“ přímým oslovením dodavatele Libor Buřič, 411 81 Brozany nad Ohří 384, IČO: 40205738.

 

204/8/2020
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 80 000 Kč pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČO: 26700000 na proškolení žáků a pedagogů v oblasti bezpečného chování na internetu a užívání sociálních sítí (žádost viz příloha orig. zápisu).

 

205/8/2020
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2020
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace z "Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích" subjektům, ve výši a na účely uvedené v žádosti (viz příloha orig zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu a na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (Smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

206/8/2020
Stanovení platby úhrady částečných neinvestičních nákladů vynaložených na provoz služeb Centra Srdíčko z důvodu mimořádného opatření při epidemii
RM souhlasí s nastavením výše úhrady částečných neinvestičních nákladů pro období vázané na dočasné uzavření provozu delší jak 15 pracovních dnů z důvodu mimořádného opatření při epidemii koronaviru Dětské skupiny – Jesličky ve výši 50 Kč na jeden den provozu služby a Dětské skupiny – Zdravá školička ve výši 25 Kč na jeden den provozu služby v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

 

207/8/2020
Schválení mimořádné dotace z rozpočtu Města Terezín pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí mimořádné dotace z Grantového programu města Terezín na rok 2020 ve výši 48 980 Kč na projekt „Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu xxxxxxxxxxx“, příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

208/8/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování Vodafone
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování s Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 00263958 (viz příloha orig. zápisu).

 

209/8/2020
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2019
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

210/8/2020
VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ – revokace usnesení a schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
a) RM revokuje usnesení č. 122/4/2020 ze dne 2.3.2020
b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

 

211/8/2020
Revokace usn.185/6/2020 RM ze dne 30.3.2020
RM schvaluje částečnou revokaci usn.185/6/2020 RM ze dne 30.3.2020, spočívající v úpravě výše pachtovného za propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za pachtovné ve výši 4560 Kč/rok

 

212/8/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

213/8/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice, podle GP 1452,4763-214/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2188 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

214/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

215/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje panu Lxxxxxxx Kxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

216/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje panu Exxxxxx Rxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice – Pokratice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

217/8/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

218/8/2020
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2563/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2563/1 o výměře cca 15m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek Stránského 1755, Litoměřice, IČO: 28737351, k účelu umístění zdvižné plošiny, zajišťující bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1755 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou

 

219/8/2020
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000329 k části pozemku parc.č. 4441/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000329 ze dne 5.5.2011, k části pozemku parc.č. 4441/1 v k.ú. Litoměřice s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kladno, dohodou k 30.4.2020

 

220/8/2020
Revokace usnesení RM č. 413/15/2019 a směna městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 za byt č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 413/15/2019 ze dne 15.07.2019 a RM schvaluje směnu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 za byt č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (IČO: 06199518) s platností od 1.5.2020. Tento byt bude mít charakter služebního bytu s tím, že platnost nájemního vztahu zde bydlícího lékaře bude omezena pouze na dobu trvání jeho pracovního poměru v Nemocnici Litoměřice, a.s. Byt č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích tímto usnesením pozbývá služebnosti ve prospěch nemocnice.

 

 

221/8/2020
Pronájem městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích pro lékaře nemocnice
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m 2 (1+1) panu MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy. U bytu s charakterem služebního bytu je platnost nájemního vztahu omezena pouze na dobu trvání pracovního poměru nájemce v Nemocnici Litoměřice, a.s..

 

222/8/2020
Schválení výjimky VZMR č. VZ/015/2020 – Smlouva o dílo
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele PARKIS s.r.o., U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 07609850. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz orig. příloha zápisu).

 

223/8/2020
Nabídka pronájmu bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích (1+kk)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 39,81 m2 (1+kk).

 

224/8/2020
Směna městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 za byt č. 2 v ul. Dlouhá 176/11 v Litoměřicích
RM schvaluje MUDr. xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za větší byt č. 2 v ul Dlouhá 176/11 v Litoměřicích od 01.06.2020. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

225/8/2020
Odložení splatnosti PCO
RM schvaluje odložení splatnosti poplatku za střežení objektu městskou policií u dotčených subjektů na základě usnesení vlády ČR v souvislosti vyhlášení nouzového stavu, až do doby zrušení těchto přijatých opatření proti šíření koronaviru.

 

226/8/2020
Rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 2019 a Výroční zprávy Nemocnice Litoměřice a.s. za rok 2019
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:
RM bere vědomí:
Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2019 (viz příloha orig. zápisu).
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2019 (viz příloha orig. zápisu).
Zprávu DR o výsledcích své činnosti 2019 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje:
Účetní závěrku 2019 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2019 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 ve výši 11 616 582,25 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.
Výroční zprávu 2019 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá:
Starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních rozhodnutí.

 

227/8/2020
Memorandum o spolupráci Dobrý soused, nadační fond a Městem Litoměřice
RM souhlasí s uzavřením memoranda o vzájemné spolupráci, mezi Městem Litoměřice a Dobrý soused, nadační fond, se sídlem Mečislavova 181/9, 140 00 Praha 4 – Nusle (viz příloha orig. zápisu).

 

228/8/2020
Stížnost dořešení dopravní situace ulice Husova
RM ukládá majetkovému správci komunikace informovat občany o případných připravovaných změnách v lokalitě Husova ulice.
RM deklaruje, že v lokalitě Husova ulice nepovažuje za potřebné měnit současné dopravní řešení.

 

229/8/2020
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. SOC/00060/2017 ze dne 15.09.2017 mezi městem Litoměřice a společností Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (návrh Dodatku č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

230/8/2020
Vydání nového Řádu veřejného pohřebiště
RM vydává opatření č. 1/2020 Řád veřejného pohřebiště – Městského hřbitova v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

231/8/2020
Doplnění bodů do programu ZM konaného dne 23.4.2020
RM schvaluje doplnění bodů do programu jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se koná dne 23.4.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích:
- Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
- Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (Mgr. Krejza)
- Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)
Zároveň RM schvaluje stažení bodu z programu č. 20 Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ.

 

232/8/2020
Městská autobusová doprava – obnovení provozu
RM doporučuje krizovému štábu rozhodnout o obnovení provozu Městské autobusové dopravy na všech linkách od 1. května 2020 včetně.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
Místostarosta města

Vyhotoveno dne 21.dubna 2020

NAHORU