Výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv-pozemek v kú Libochovany

Výběrové řízení

ČR-Správy státních hmotných rezerv

skladový objekt s pozemkem v kú Libochovany

Zpracoval: Ing. Hana Veselá
Vyvěsil: Eva Šimková (MěÚ Litoměřice)

 Přílohy:
Oznámení VŘ (.pdf)

ČR-Správa státních hmotných rezerv

V Y H L A Š U J E

ve dnech 1. 10. – 31. 12. 2019

výběrové řízení

 

na prodej hmotných nemovitých věcí

- skladového objektu s pozemkem v k. ú. Libochovany

za nejvyšší nabídnutou kupní cenu

Vyhlašovaná minimální cena: 442 500 Kč

__________________________________________________________

Skladový objekt se nachází v katastrálním území a obci Libochovany, okres Litoměřice na pozemku:

 • p. č. st. 292, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m², jejíž součástí je stavba bez čp/če , jiná stavba, rozsáhlé chráněné území

zapsaným na LV 648 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „nabízený majetek“).

Charakteristika nabízeného majetku

Popis nabízeného majetku je obsažen ve výňatku ze znaleckého posudku, který je uveden v příloze č. 3 tohoto výběrového řízení.

Přístup k nabízenému majetku

Nabízený majetek se nachází v uzavřeném areálu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Přístup k nabízenému majetku je přes manipulační plochu ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Tento přístup není právně ošetřen.

Prohlídka nabízeného majetku

Prohlídku lze uskutečnit pouze na základě žádosti zájemce (telefonicky nebo zaslané
e-mailem) adresované kontaktní osobě uvedené níže, a to nejpozději do termínu 16. 12. 2019.

Adresa pro podání nabídek:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

 

Termín pro podání nabídek

Nabídky musí zájemci doručit na uvedenou adresu nejpozději do 31. 12. 2019 do 12:00 hodin v uzavřené zapečetěné obálce označené v levém horním rohu čelní strany výrazným nápisem „Neotvírat“ a „Výběrové řízení – Libochovany – č.j.: 13169/19-SSHR“, na zadní straně s uvedením zpáteční adresy odesílatele.

Náležitosti nabídky

 • Nabídka zájemce musí být uvedena na tzv. listu nabídky, který je uveden v příloze
  č. 1. tohoto dokumentu.
 • Nabídky, které neobsahují předepsané náležitosti, nebo obsahují nižší cenu, než je vyhlašovaná minimální cena, budou vyřazeny.

Upozornění na schválení kupní smlouvy

K platností uzavřené kupní smlouvy podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je nezbytné schválení převodu vlastnictví státu na jiné subjekty příslušným ministerstvem.

Kupní smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.

 

Upozornění na daňovou povinnost zájemce

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci, která je předmětem tohoto výběrového řízení, je kupující, který daň uhradí v zákonné lhůtě a výši.

Podmínky výběrového řízení

 • Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které mohou nabývat v České republice nemovitý majetek a budou přesně identifikovány.
 • Vyhlašovatelem bude vybrána nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou.
  S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva, jejíž text je uveden v příloze
  č. 2. tohoto dokumentu
 • V případě stejné nejvyšší nabídky několika zájemců budou tito vyzváni k podání nové nabídky, která však nemůže být nižší než nabídka původní. Pokud se tak nestane do 15 dnů od doručení výzvy k podání nové nabídky, má se za to, že nabídka zůstává nezměněna. Jestliže ani jeden z vyzvaných zájemců nepodá novou vyšší nabídku, bude vítězná nabídka vybrána ze stejně vysokých nabídek losem.
 • Neuzavře-li vybraný zájemce kupní smlouvu ani do 30 dnů od výzvy k uzavření, má se za to, že o odkoupení nemovitostí již nemá zájem a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který se umístil další v pořadí. Vybranému zájemci bude vrácena záloha kupní ceny, jejíž úroky propadají ve prospěch vyhlašovatele.

Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

 • Zájemce může podat jen jednu nabídku.
 • Vyhlašovatel vylučuje možnost variantních řešení.

Práva vyhlašovatele

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit.
 • Výsledky budou oznámeny do 31. 1. 2020 všem účastníkům výběrového řízení.

Přílohy:

 1. List nabídky
 2. Návrh kupní smlouvy
 3. Výňatek ze znaleckého posudku

Tyto přílohy jsou k dispozici na webových stránkách vyhlašovatele: www.sshr.cz – Nabídky
a zakázky – Nemovitý majetek a mohou být zájemcům poskytnuty na jejich písemnou žádost.

Kontaktní osoba za vyhlašovatele:

Ing. Hana Veselá, 

telefon: 244 095 231, e-mail: hvesela [AT] sshr [DOT] cz

NAHORU