Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

Městského úřadu Litoměřice

4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 14.9.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 14. 9. 2023 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
usnesení č. 103/4/2023
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
Jan Dostal, Ing. Petr Pinka, Ing. Marek Kocánek

 

usnesení č. 104/4/2023
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Bc. Pavel Koňařík, PhDr. Lenka Simerská

 

usnesení č. 105/4/2023
Doplnění/stažení bodů programu
ZM schvaluje doplnění bodu č. 31 - Program regenerace MPR Litoměřice na rok 2023 - aktualizace.

 

usnesení č. 106/4/2023
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
C) Odbor územního rozvoje
7 - Projekt "Parkovací dům Růžovka (P+R)“
8 - Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 2. etapa“
9 - Schválení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města „Litoměřice 2030“- Litoměřice město s energií
10 - Splátkový kalendář - Zelená ul.

D) Odbor životního prostředí
11 - Projekt "Revitalizace lesoparku Mostná hora“
12 - Projekt "Rekonstrukce malé vodní nádrže včetně odbahnění – Pokratický rybník, Litoměřice“

E) SMART CITY Litoměřice
13 - Ukončení členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
F) Odbor správy nemovitého majetku města
14 - Záměr směny pozemků parc.č. 5526/1 v k.ú. Litoměřice a část pozemku parc.č. 646/5 v k.ú. Pokratice za část pozemku parc.č. 646/4 v k.ú. Pokratice
15 - Záměr směny části pozemku parc.č. 2868/1 za část pozemku parc.č. 2864, vše v k.ú. Litoměřice
16 - Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
17 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 256/1 a 256/3 v k.ú. Litoměřice
18 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4858/10 v k.ú. Litoměřice
19 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle seznamu v k.ú. Litoměřice
20 - Prodej pozemku parc.č. 4984/82 v k.ú. Litoměřice
21 - Prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2653/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Litoměřice
22 - Prodej nezapsaných pozemků parc.č. 2693/12 a 2693/13 v k.ú. Litoměřice
23 - Prodej pozemku parc.č. 2576/2 a 2576/5 v k.ú. Litoměřice
24 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
25 - Směna pozemků parc.č. 4804/3, 4804/4, 4800/14, 4800/17 za pozemek parc.č. 4885/7, vše v k.ú. Litoměřice
26 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
27 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/7 v k.ú. Litoměřice
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2609/8 a 2609/9 v k.ú. Litoměřice
29 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5533/3 v k.ú. Litoměřice
30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4961 v k.ú. Litoměřice

G) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
31 - Program regenerace MPR Litoměřice na rok 2023 - aktualizace
H) Procesní body 2
32 - Informace
33 - Interpelace
34 - Diskuse
35 - Závěr

 

usnesení č. 107/4/2023
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.9. 2023 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 108/4/2023
Projekt "Parkovací dům Růžovka (P+R)“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R), Litoměřice“ do 74. výzvy IROP - Multimodální osobní doprava (ITI).
b) zajištění spolufinancování projektu „Parkovací dům Růžovka (P+R), Litoměřice“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace.

 

usnesení č. 109/4/2023
Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 2. etapa“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do Výzvy č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
b) zajištění spolufinancování projektu „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 2.etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace.usnesení č. 110/4/2023
Schválení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města „Litoměřice 2030“- Litoměřice město s energií
ZM schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje města „Litoměřice 2030“- Litoměřice město s energií (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 111/4/2023
Splátkový kalendář - Zelená ul.
ZM schvaluje rozvržení splátek pro paní Hxxx Nxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, v rámci úhrady příspěvku 50.000 Kč u investiční akce "vybudování komunikace Zelená", na 1.000 Kč měsíčně, počínaje měsícem listopad 2023, pod ztrátou výhody splátek v případě nedodržení výše a frekvence splátkového kalendáře.usnesení č. 112/4/2023
Projekt "Revitalizace lesoparku Mostná hora“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci v rámci výzvy ITI Ústecko -Chomutovské aglomerace - Operační program ŽP 1.3.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům „Revitalizace lesoparku Mostná hora“.
b) zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace lesoparku Mostná hora" ze strany města Litoměřice ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace.usnesení č. 113/4/2023
Projekt "Rekonstrukce malé vodní nádrže včetně odbahnění – Pokratický rybník, Litoměřice“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci v rámci výzvy AOPK OPŽP ZMV „Rekonstrukce malé vodní nádrže včetně odbahnění – Pokratický rybník, Litoměřice“.
b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce malé vodní nádrže včetně odbahnění – Pokratický rybník, Litoměřice“ ze strany města Litoměřice ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace.

 

usnesení č. 114/4/2023
Ukončení členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
ZM schvaluje ukončení členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČO: 03519996 ke dni 31.12. 2023 (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 115/4/2023
Záměr směny pozemků parc.č. 5526/1 v k.ú. Litoměřice a část pozemku parc.č. 646/5 v k.ú. Pokratice za část pozemku parc.č. 646/4 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č. 5526/1 v k.ú. Litoměřice a část pozemku parc.č. 646/5 v k.ú. Pokratice, za část pozemku parc.č. 646/4 v k,ú. Pokratice ve vlastnictví České republiky, správě Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988. Nutný oddělovací geometrický plán.usnesení č. 116/4/2023
Záměr směny části pozemku parc.č. 2868/1 za část pozemku parc.č. 2864, vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 2868/1 o výměře 6 m2 (vlastník město Litoměřice) za část pozemku parc.č. 2864 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Litoměřice (nutný GP).usnesení č. 117/4/2023
Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě K. Světlé v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje 6 stavebních pozemků parc.č. 2469/63, 2469/12, 2469/64, 2469/65, 2469/61, 2469/62 v k.ú. Litoměřice (v lokalitě ulice Karolíny Světlé).usnesení č. 118/4/2023
Záměr prodeje pozemku parc.č. 256/1 a 256/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 256/1 o výměře 496 m2 a parc.č. 256/3 o výměře 146 m2, vše v k.ú. Litoměřice, společnosti Chovaneček s.r.o., se sídlem Novobranská 87/14, Litoměřice, IČO: 28742079, se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice na dobu určitou do vydání stavebního povolení na výstavbu bytů v domě č.p. 277 a residenčního parkování na prodávaných pozemcích.usnesení č. 119/4/2023
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4858/10 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4858/10 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).usnesení č. 120/4/2023
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle seznamu v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 465, 4924/5, 5051, 2719/4, 3911/1, 4951/1 a 5209/2 vše v k.ú. Litoměřice na ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111.usnesení č. 121/4/2023
Prodej pozemku parc.č. 4984/82 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/82 o výměře 5 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2) panu Jxxxxxxxx Hxxxxxx, nar. xxxxxxxx a panu Mxxxxxxx Hxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní ve výši 1.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.usnesení č. 122/4/2023
Prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2653/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2653/2 (zahrada) o výměře 38 m2 v k.ú. Litoměřice panu Ing. Jxxxxxxxxxx Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 22.700 Kč, uhrazení nákladů za vypracování geometrického plánu ve výši 8.470 Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 9.075 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.usnesení č. 123/4/2023
Prodej nezapsaných pozemků parc.č. 2693/12 a 2693/13 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej nezapsaných pozemků parc.č. 2693/12 o výměře 7 m2 a parc.č. 2693/13 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Litoměřice, společnosti PROFICAN, v.o.s., se sídlem Lodní náměstí 1093/7, Litoměřice, IČO: 25029622, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 16.100 Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 9.680 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.usnesení č. 124/4/2023
Prodej pozemku parc.č. 2576/2 a 2576/5 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2576/2 o výměře 188 m2 (ost. plocha) a parc.č. 2576/5 o výměře 161 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litoměřice, společnosti SEFA spol. s r.o., se sídlem Žernosecká 2225, Litoměřice, IČO: 60276843, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 241.500 Kč, uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 9.680 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.usnesení č. 125/4/2023
Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup nezapsaného pozemku parc.č. 4819/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Litoměřice od manželů Jxxxxxxxx Txxxxxxx, nar. xxxxxxxx a Lxxxx Txxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx oba bytem Txxxxxxxxxxxxxxx, Teplice, za cenu smluvní ve výši 8.652 Kč. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.usnesení č. 126/4/2023
Směna pozemků parc.č. 4804/3, 4804/4, 4800/14, 4800/17 za pozemek parc.č. 4885/7, vše v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společnosti JTH Delta s.r.o., se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 28752236, dle nezapsaného GP: parc.č. 4804/3 o výměře 6 m2, parc.č. 4804/4 o výměře 24 m2, parc.č. 4800/14 o výměře 339 m2 a parc.č. 4800/17 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Litoměřice, za pozemek ve vlastnictví města Litoměřice parc.č. 4885/7 o výměře 47 m2 v k.ú. Litoměřice, s tím, že město Litoměřice uhradí společnosti JTH Delta s.r.o. rozdíl ceny ve výši 224.334 Kč včetně DPH. Náklady spojené se smlouvou, tedy náklady na vypracování ZP v celkové výši 9.680 Kč, náklady na vypracování GP v celkové výši 14.520 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč uhradí smluvní strany každá 1/2.usnesení č. 127/4/2023
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh Majetkového výboru vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 23.8.2023 pod číslem 7 (zápis č. 1-6) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).usnesení č. 128/4/2023
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3418/2023 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 3297/7 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let.usnesení č. 129/4/2023
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2609/8 a 2609/9 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2413/2023 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 2609/8 a parc.č. 2609/9, vše v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.usnesení č. 130/4/2023
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5533/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3334/2023 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 5533/3 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.usnesení č. 131/4/2023
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4961 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 4095/2023 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 4961 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let.

 

 

usnesení č. 132/4/2023
Program regenerace MPR Litoměřice na rok 2023 - aktualizace
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2023 ve výši 1.535.000 Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 415.000 Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

 

Vyhotoveno dne: 18. 9. 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu